Версия за печат

02711-2016-0028

BG-Върбица: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СИДП ДП Шумен ТП ДГС Върбица, ул.Септемврийско въстание №133, За: Емил Димов, РБългария 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Върбица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsvarbitca.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsvarbitca.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: горско и ловно стопанствоДруго (моля пояснете): горско и ловно стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Предоставяне на услуги по периодично техническо обслужване,включващо - профилактика и ремонт/основен и текущ/на моторни превозни средства собственост на "СИДП ДП Шумен - ТП ДГС Върбица,за 2016година. Позиция 1 - "Предоставяне на услуги по периодично техническо обслужване,включващо - профилактика и ремонт/основен и текущ/на моторни превозни средства собственост на "СИДП ДП Шумен - ТП ДГС Върбица,за 2016година. Позиция 2 - "Извършване на ремонти,текущо техническо обслужване,техническа профилактика,подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на изпълнителя на лек автомобил марка "Тойота".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: ТП ДГС Върбица
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Предоставяне на услуги по периодично техническо обслужване,включващо - профилактика и ремонт/основен и текущ/на моторни превозни средства собственост на "СИДП ДП Шумен - ТП ДГС Върбица,за 2016година. Позиция 1 - "Предоставяне на услуги по периодично техническо обслужване,включващо - профилактика и ремонт/основен и текущ/на моторни превозни средства собственост на "СИДП ДП Шумен - ТП ДГС Върбица,за 2016година. Позиция 2 - "Извършване на ремонти,текущо техническо обслужване,техническа профилактика,подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на изпълнителя на лек автомобил марка "Тойота".

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50110000, 50115000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
Услуги по техническо обслужване и ремонт на мотоциклети

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
14000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Обща крайна стойност на видове услуги; тежест: 70
Показател: Общ процент отстъпка; тежест: 20
Показател: Срок за извършване на услугата; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 712295 от 09.02.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 14 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Позиция 2 - "Извършване на ремонти,текущо техническо обслужване,техническа профилактика,подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на изпълнителя на лек автомобил марка "Тойота".
V.1) Дата на сключване договора
18.04.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.02.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕООД Венци Шумен - 200580416, бул.Симеон велики №12, РБългария 9870, Шумен, Тел.: 054 874342

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 15 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Позиция 1 - "Предоставяне на услуги по периодично техническо обслужване,включващо - профилактика и ремонт/основен и текущ/на моторни превозни средства собственост на "СИДП ДП Шумен - ТП ДГС Върбица,за 2016година.
V.1) Дата на сключване договора
21.04.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.02.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Аутокомплекс 2010 ЕООД - 201153378, ул.Септемврийско въстание №127, РБългария 9870, Върбица, Тел.: 0897 930389

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 10000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 10000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.04.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.Аутокомплекс 2010 ЕООД 2.ЕООД Венци Шумен


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор