Версия за печат

00276-2015-0015

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

Български пощи ЕАД, ул. Академик Ст. Младенов 1, бл. 31, За: А. Веселинова, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493233, E-mail: a.veselinova@bgpost.bg., Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.bgpost.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277..

I.2) Основна дейност

Пощенски услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката

„Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в „Български пощи“ ЕАД„Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в „Български пощи“ ЕАД"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7 (07 - Компютърни и свързаните с тях услуги)

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
България
Код NUTS:
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в „Български пощи“ ЕАД„Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в „Български пощи“ ЕАД"

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48812000

Описание:

Системи за информация във финансовата област


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
498000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 243 - 442589 от 16.12.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 86 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в „Български пощи“ ЕАД „Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в „Български пощи“ ЕАД“.
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.12.2015 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

2

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Бул Ес Ай, ЕИК 131423631, кв.Драгалевци, ул.Христина Морфова № 39, Република България 1000, София, Тел.: 02 4281154, Факс: 02 4281154

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 500000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 498000 BGN без ДДС
В брой месеци: 10


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка/и във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.04.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Бул Ес Ай ООД 2. Контракс АД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г2

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС), съгласно Директива 2004/17/ЕО