Версия за печат

02711-2016-0027

BG-Върбица: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СИДП ДП Шумен, ТП ДГС Върбица, ул.Септемврийско въстание №133, За: Емил Димов, РБългария 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Върбица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsvarbitca.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsvarbitca.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: горско и ловно стопанствоДруго (моля пояснете): горско и ловно стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка, чрез покупка, на резервни части,аксесоари и други консумативи,съгласно техническа спецификация за служебните моторни превозни средства,собственост на ТП "ДГС Върбица" за 2016г."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ТП ДГС Върбица
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Доставка, чрез покупка, на резервни части,аксесоари и други консумативи,съгласно техническа спецификация за служебните моторни превозни средства,собственост на ТП "ДГС Върбица" за 2016г."

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000, 34411000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
Резервни части и аксесоари за мотоциклети

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
8000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана обща крайна цена; тежест: 50
Показател: Предлагана отстъпка в проценти; тежест: 20
Показател: Срок на доставка; тежест: 10
Показател: Предлагана търговска гаранция; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 712284 от 09.02.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 13 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Доставка, чрез покупка, на резервни части,аксесоари и други консумативи,съгласно техническа спецификация за служебните моторни превозни средства,собственост на ТП "ДГС Върбица" за 2016г."
V.1) Дата на сключване договора
18.04.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.02.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕООД ММ 66 - 127575791, ул.Хан Крум №6А, РБългария 9700, 9870, Тел.: 0886 226666

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 8000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 8000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.04.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ЕООД ММ 66


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор