00130-2015-0003

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Авиоотряд 28, Летище София, За: Румяна Янкова- Иванова, България 1540, София, Тел.: 02 9425035, E-mail: avio28@avio28.com, Факс: 02 9459201

Място/места за контакт: Румяна Янкова- Иванова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://avio28.com.

Адрес на профила на купувача: http://avio28.com/page7.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД-18-8 от 25.03.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00130-2015-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 по рамково споразумение


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: МИ-21 от 17.11.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Рамково споразумение

III.3) Изпълнител по договора

Иноксис 01 ООД, ЕИК 130552614, Ул. Русалка 12а, ет. 1, ап. 1, България 1505, София, Тел.: 02 8430243, E-mail: inoxis@inet.bg, Факс: 02 8468610

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://inoxis.bg.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка/замяна и сертификация на Радиовисотомер РВ-3 за полети МИ-8ПС (Т) с регистрация LZ- CAT и LZ-CAN на Авиоотряд 28

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

60

ІII.7) Стойност посочена в договора
11696.34 EUR без ДДС
Разменен курс към BGN:

1.95

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

21.03.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
11530.42 EUR без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1. Договорът е сключен на основание рамково споразумение № АТ-06-8/21.05.2015 г., Обявление в ОВ на ЕС: 2015/S 100-182342 от 27.05.2015 г., уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки: 00130-2015- 0003.2.2. Договорът е сключен в щатски долари -12480 USD. В изпълнение на изискванията на чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, в т. III.7 "Стойност, посочвена в договора", стойността на договора е преизчислена в евро по курса на Европейската централна банка към 17.11.2015, както следва: 12480 USD (при курс 1 EUR = 1.067 USD. към 17.11.2015 г.) = 11696.34 EUR без ДДС. В т. IV.6 "Информация за изплатена сума по договора", стойността на договора е преизчислена в евро по курса на Европейската централна банка към датата на съставяне на фактурите, както следва:6240.00 USD (при курс 1 USD = 1.0723 лв. към 17.11.2015) =5819.27 евро + 6240.00 USD (при курс 1 USD = 1.0926. към 04.01.2016 г.) = 5711.15 лв., общо изплатена сума 11530.42 евро. 3. Договорът е приключен на 21.03.2016 г., когато е последното превеждане на суми за изпълнение на договора. 4. Изпълнителят не е искал и Възложителят не е плащал неустойка за забава на плащането на цената на договора.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

19.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Тодор Николаев Коджейков
Длъжност: Генерален директор