Версия за печат

00738-2016-0001

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Патентно ведомство на Република България, бул. Д-р Г. М. Димитров 52-Б, За: Михаела Михайлова, Ирина Николова, България 1040, София, Тел.: 02 9701468, E-mail: mmihaylova@bpo.bg, Факс: 02 8708325

Място/места за контакт: Патентно ведомство на Република България

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Друг: предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственостДруго (моля пояснете): предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки "ACSEPTO", за срок от една година, за нуждите на Патентно ведомство на Република България.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 7
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Патентно ведомство
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки "ACSEPTO", за срок от една година, за нуждите на Патентно ведомство на Република България

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48780000

Описание:

Софтуерни пакети за администриране на системи, управление на записа на данни и управление на съдържание

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
22652 EUR без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История 90-00-11 История / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
24.03.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.03.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

SWORD S.A. рег. № 433 624 707, 37 Rue de Lyon, Франция 75012, Париж, Тел.: 0331 144672408, E-mail: search@sword-group.com

URL: www.sword-group.com.

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 22652 EUR без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 22652 EUR без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.04.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

SWORD S.A.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

През 2005г. фирма Sward S.A. Франция е сключила договор с Патентно ведомство за разработването и инсталирането, внедряването и подръжката на уникална система за сходство "Аcsepto" на предходни права върху марки, бази данни на марките по национален ред, международни регистрации, наименования за произход, фармацевтични наименования, материали по 6-тер на Парижката конвенция и др. със срок на подръжка две години и половина. Поддръжката и нормалното функциониране на програмния продукт Acsepto се явява задължителна предпоставка за обезпечаване работата на експертизата на марки и географски означения и извършването на предлаганите от Патентно ведомство услуги в тази област. Фирма Sword S.A. са единствените носители на авторските права за програмните продукти ACSEPTO, които са уникални по своята същност и са направени специално за нуждите на експертизата в областта на марките и географските означения. (чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП)