Версия за печат

00738-2014-0004

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Патентно ведомство на Република България, бул. Д-р Г. М. Димитров 52-Б, За: Михаела Михайлова, Ирина Николова, България 1040, София, Тел.: 02 9701468, E-mail: mmihaylova@bpo.bg, Факс: 02 8708325

Място/места за контакт: Патентно ведомство на Република България

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Представяне на правна закрила на обектите на индустриална собственостРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 33 от 25.11.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00738-2014-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки "ACSEPTO", за срок от две години, за нуждите на Патентно ведомство на Република България.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 90-00-31 от 18.12.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

SWARD S.A. France, рег. № 433 624 707, 37 rue de Lyon, F-75012, Paris, France, Франция 75, Париж, Франция 75012, Париж, Тел.: 03314 672438, E-mail: Fabrice.LIENART@sword-group.com

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sword-group.com.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки "ACSEPTO", за срок от две години

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност посочена в договора
43892 EUR без ДДС
Разменен курс към BGN:

1.96

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

08.04.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
43892 EUR без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

18.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Камен Владимиров Веселинов
Длъжност: Председател на Патентно ведомство на Република България