00575-2015-0004

BG-Раковски:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Раковски, пл. България № 1, За: Ана Маджарска - Гл. счетоводител в Община Раковски; Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2036; 03151 2369, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: Раковски, пл. България № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПЗ - 5 от 25.08.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00575-2015-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Реконструкция на общинска пътна и улична мрежа в гр. Раковски Предметът на поръчката е изпълнението на реконструкция на улиците "Васил Левски", "Петър Богдан", "Яко Яковски" и рехабилитационни мероприятия по улица "Индустриална" в гр. Раковски.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 255 от 11.11.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ИСА 2000 ЕООД, ЕИК 831040520, район Слатина, кв. Гео Милев, ул. Николай Коперник № 25, Република България 1111, София, Тел.: 02 8079550, E-mail: andon.grozev@isa2000.bg, Факс: 02 9733178

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Реконструкция на общинска пътна и улична мрежа в гр. Раковски, включваща следните подобекти: 1. Реконструкция на улица "Васил Левски" кв. Секорово 2. Реконструкция на улица "Петър Богдан" кв. Секирово 3. Реконструкция на улица "Яко Яковски" кв. Секирово 4. Реконструкция на улица "Индустриална" кв. Генерал Николаево

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

36

ІII.7) Стойност посочена в договора
1299145.8 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

11.04.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1291065.14 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата информация се изпраща след приемане на работата от изпълнителя и окончателно разплащане по договора като данните са подадени от счетоводството на Община Раковски.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

15.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Павел Андреев Гуджеров
Длъжност: Кмет на Община Раковски