02709-2016-0069

BG-гр. Ботевград: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца, местност Витиня, п.к. № 7, За: Тошко Петков, България 2140, гр. Ботевград, За: Тошко Петков, България 2140, гр. Ботевград, Тел.: 0723 98745, E-mail: ddsvitinia@abv.bg, Факс: 0884 858496

Място/места за контакт: Тошко Петков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160415seDH7029408.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: териториално поделение на държ. предприятие

Основна дейност на възложителя

Друг: дърводобив, лов и опазване на горски територии

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Поддръжка и ремонт на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на СЗДП ТП ДЛС „Витиня”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: ДЛС Витиня
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поддръжка и ремонт на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на СЗДП ТП ДЛС „Витиня”. Поддръжка и ремонт на 13 броя компютърна конфигурация, 8 броя принтери, 1 брой копирна машина, 1 брой мултифункционално устройство, 2 броя скенери, 10 броя UPS като се определят следните максимални прогнозни стойности : 1.Поддръжка и ремонт на компютърна техника - 500 лв. без ДДС на тримесечие, общо за периода 6000,00лв. без ДДС 2. Доставка на резервни части и принадлежности за компютърна техника – общо до 3000,00 лв. без ДДС. Обща максимално допустима стойност на ценовото предложение за целия период на договора 9 000.00 /Девет хиляди /лева без ДДС.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50320000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поддръжка и ремонт на 13 броя компютърна конфигурация, 8 броя принтери, 1 брой копирна машина, 1 брой мултифункционално устройство, 2 броя скенери, 10 броя UPS.

Прогнозна стойност без ДДС
9000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал.5 от ЗОП не се изисква гаранция за участие в процедурата. Кандидатите, определени от възложителя за изпълнители на обществената поръчка, трябва да представят гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойноста на поръчката. Гаранцията се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в ЦКБ АД, IBAN: BG91CECB979010D1542700, BIC: CECBBGSF преди подписване на договора и се освобождава до 3 /три/ работни дни от неговото приключване. В случай на невнасяне от страна на изпълнителя на гаранцията за изпълнение, договор не се сключва и се поканва кандидатът, класиран на второ място.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

По банков път, съгласно договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” 1.Оферта със срок на валидност на офертата - минимум 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване- по образец - Приложение № 2 2. Представяне на участника-Приложение № 1 , което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП-Приложение № 3 Забележка: при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 3. Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП- Приложение № 4 4. Доказателство за квалификацията на участника 4.1. Декларация- списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по чл.51,ал. 1, т.7 от ЗОП - Приложение № 10 4.2. декларация, съдържаща списък на основните договори (с аналогичен предмет на настоящата процедура) през последните три години (2013-2015г.) по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Приложение № 11 5. Декларация за приемане условията на проекто-договора - Приложение № 7. 6.Декларация за подизпълнители /ако ще се ползват от участника/ - Приложение № 6 7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от правоимащо лице. 8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - Приложение № 8. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” В плика се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката с посочване на срока за изпълнение. Изготвя се по примерен образец Приложение № 5/само в оригинал/. Плик № 3 „Предлагана цена” Предлаганата цена се изготвя по образец-Приложение № 9/само оригинал/.ДЕКЛАРАЦИЯпо чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането напари (ЗМИП);ДЕКЛАРАЦИЯпо чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения сдружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъченрежим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици(ЗИФОДРЮПДРС) проект на Договор
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват.
Минимални изисквания: Не се изискват.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1. Декларация- списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по чл.51,ал. 1, т.7 от ЗОП - Приложение № 10 2. декларация, съдържаща списък на основните договори (с аналогичен предмет на настоящата процедура) през последните три години (2013-2015г.) по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Приложение № 11
Минимални изисквания: Декларация- списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по чл.51,ал. 1, т.7 от ЗОП - Приложение № 10
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.05.2016 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

В касата на ДЛС Витиня или по банков път по посочената по-горе сметка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
01.06.2016 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.06.2016 г.  Час: 12:30
Място

ДЛС Витиня

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на други лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Предвид факта, че обявлението е изпратено по електорен път и от дадата на публикуването му в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата като посочва в обявлението Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, на основание чл.64, ал.3 от ЗОП, сроковете са намалени по установените в чл. 64, ал.1 от ЗОП

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

По реда на чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ