Версия за печат

01019-2016-0008

BG-Неделино: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Неделино, ул.Ал.Стамболийски 104, За: Боян Радоев Кехайов - кмет на Община Неделино, България 4990, Неделино, Тел.: 03072 8801, E-mail: oba_nedelino@abv.bg, Факс: 03042 9224

Място/места за контакт: Община Неделино

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://nedelino.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.nedelino.bg/2014-10-31-08-42-27.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изготвяне на технически проекти за кандидатстване на община Неделинопред Държавен фонд „Земеделие” с проекти по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на ПРСР 2014-2020 г., и последващо осъществяване на авторски надзорпо две обособени позиции: Обособена позиция №1 : Ремонт на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, УПИ I – 672, кв. 55 гр. Неделино Обособена позиция №2: Реконструкция и ремонт на сграда с културно значение – Читалище „Светлина - 1983”, УПИ XXIII – 609, гр. Неделино

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: община Неделино
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Изготвяне на технически проекти за кандидатстване на община Неделино пред Държавен фонд „Земеделие” с проекти по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на ПРСР 2014-2020 г., и последващо осъществяване на авторски надзор по две обособени позиции: Обособена позиция №1 : Ремонт на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, УПИ I – 672, кв. 55 гр. Неделино Обособена позиция №2: Реконструкция и ремонт на сграда с културно значение – Читалище „Светлина - 1983”, УПИ XXIII – 609, гр. Неделино

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71320000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общият размер на прогнозната стойност е 52 462,00лв./петдесет и две хиляди четиристотин и шестдесет и два лева/, без ДДС, от които за: Обособена позиция № 1: 35 000,00 лв./тридесет и пет хиляди лева/, без ДДС, от които: Изготвяне на технически проект: 28 000,00 лв. / двадесет и осем хиляди лв./ без ДДС. Осъществяване на авторски надзор: 7 000,00 лв. / седем хиляди лева/ без ДДС. Обособена позиция № 2: 17 462,00 лв. / седемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и два лева/ без ДДС, от които: Изготвяне на технически проект - 13 970,00 лв. / тринадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева/ без ДДС. Осъществяване на авторски надзор – 3 492,00 лв. / три хиляди четиристотин деветдесет и два лева/ без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
52462 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всяка оферта трябва да бъде представена с гаранция за участие в размер, както следва: за Обособена позиция №1 – 350,00 лв. (триста и петдесет лева) за обособена позиция №2 – 174,62 лв. (сто седемдесет и четири и 0, 62 лева), Валидността на гаранцията за участие (когато участникът е избрал банкова гаранция) следва да бъде 180 календарнидни, считано от крайната дата за представяне на оферти, като същата трябва да е неотменима и безусловна. В случай че участникът кандидатства за двете обособени позиции, то той представя отделни гаранции за участие за всяка от обособените позиции. Участникът, определен за изпълнител за съответната обособена позиция, представя гаранция за изпълнение на договора за обществената поръчка. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от общата стойност на договора без включен ДДСи се представя при сключването му.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За изготвяне на техническия проект –плащане в размер на 100% (сто процента), но не повече от одобрения от Държавен фонд „Земеделие” разход, в срок от 30 (тридесет) календарни дни след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Авторският надзор се изплаща еднократно в рамките на 10 (десет) дни от въвеждане на обекта в експлоатация и предаване на финален доклад за извършената услуга. Цената за изпълнение на обект по съответната обособена позиция е крайна и включва всички разходи на Изпълнителя, вкл. тези за транспорт, възнаграждения на екипа, извънреден труд, промяна в организацията на работата и др. извънредни обстоятелства, както и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе. В разходите за авторски надзор се включва и изготвяне на екзекутивни чертежи в случай, че това се налага.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1„ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”- Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал) – свободен текст;Представянето на участника следва да включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Идентифициращата информация следва да съдържа достатъчно данни за правната индивидуализация на участника. (образец №1 ).Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (в оригинал) –( по образец) приложение №1 към oбразец №1Декларация от членовете на обединението/ консорциума за ангажираност към поръчката, попълва се образец №2; Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (когато участникът е обединение/консорциум което не е юридическо лице).Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал).Декларация за съгласие на подизпълнител (образец № 3) - когато е приложимо;Доказателства за упражняване на професионална дейност, а именно: Декларация – списък на експертите/служителите, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка- Образец № 4. Списък на услугите, еднакви или сходни сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години – Обрзаец №5.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - попълва се Образец №6;Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (образец № 7), че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд .Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици ( образец № 8).Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 както и за липса на обстоятелство и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (оригинал) - (образец № 9); СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”1. Техническото предложение се изготвя о образец №10 и към него се прилага Организация и методология за изпълнение – образец 10а, както и Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП в свободен текст в случай, че е приложима.2. Техническото предложение, заедно с приложенията към него се поставя в отделен запечатан плик с надпис - Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката ”Важно: Техническото предложение и приложенията към него трябва да бъдат представени с номерирани страници в един оригинал на хартиен и един екземпляр на електронен носител. Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение, без да посочват цени. Когато участникът участва за повече от една обособена позиция, Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” се представя толкова пъти, за колкото обособени позиции участникът участва, като на плика следва да е изписан номера и наименованието на Обособената позиция, за която се отнася предложението. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”1. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (оригинал), което съгласно настоящата документация, следва да включва попълнен образец на «Ценово предложение» – (образец № 11, № 11а) в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта;2. Ценовото предложение, заедно с приложенията към него се поставя в отделен запечатан плик с надпис - Плик № 3 „Предлагана цена“.Ценовото предложение се представя в един оригинал на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител с последователно номерирани страници.Когато участникът участва за повече от една обособена позиция, Плик № 3 “Предлагана цена” се представя толкова пъти, за колкото обособени позиции участва.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическо и финансово състояние - Не се изискват.
Минимални изисквания: Доказателства за икономическо и финансово състояние - Не се изискват.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1 Списък-декларация на експертите, които участника ще използва за изпълнение на услугата – попълнен по образец Образец № 4, с приложена декларация от всеки експерт за ангажираност съгл. чл. 51а от ЗОП (образец№ 4a) 2 Списък на услугите, еднакви или сходни сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години – Обрзаец №5
Минимални изисквания: Минимални изисквания за обособена позиция № 1: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) приключили години, считано от датата на подаване на офертата, услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката ( предоставяне на проектанстки услуги). 2. Екипът специалисти, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, трябва да притежават необходимото образование, квалификация и професионален опит, както следва: 1. Главен експерт – Ръководител на екипа Квалификация и умения • Висше образование, инженер, специалност „Конструкции” или еквивалентна. • Общ професионален опит: минимум 3 (три) години. 2.Експерт – „Архитектура” Квалификация и умения •Висше образование, специалност „Архитектура” или еквивалентно. •Общ професионален опит: минимум 2(две) години. 3. Експерт – „Ландшафтна архитектура” Квалификация и умения •Висше образование, специалност „Ландшафтна архитектура” или еквивалентно. •Общ професионален опит: минимум 3(три) години. 4. Експерт - Проектант по част ВиК Квалификация и умения •Висше образование, инженер, специалност „ВиК” или еквивалентна. •Общ професионален опит: минимум 3 (три) години. 5. Експерт Проектант по част Геодезия Квалификация и умения •Висше образование, инженер, специалност „Геодезия” . •Общ професионален опит в областта: минимум 3 (три) години 6. Експерт - Проектант по част „Електро “ Квалификация и умения •Висше образование, инженер, специалност „Електро” или еквивалентна •Общ професионален опит: минимум 3 (три) години. 7. Експерт - Проектант по част „ПУСО“ Квалификация и умения •Инженер - технически правоспособно лице, притежаващо лиценз за преминато обучение позволяващо изготвяне на проект по част „ПУСО“. •Общ професионален опит в областта: минимум 3 (три) години 7. Експерт - Проектант по част „ПБЗ“ Квалификация и умения • Инженер - технически правоспособно лице, притежаващо лиценз за преминато обучение позволяващо изготвяне на проект по част „ПБЗ“. •Общ професионален опит в областта: минимум 3 (три) години Забележка: Главен експерт – Ръководител на екипа може да се съвместява и с някой от другите експерти в случай, че притежава нужната квалификация Минимални изисквания за обособена позиция № 2: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) приключили години, считано от датата на подаване на офертата, услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката. 2. Екип специалисти: 1. Главен експерт – Ръководител на екипа Квалификация и умения •Висше образование, инженер, специалност „Конструкции” или еквивалентна. •Общ професионален опит: минимум 3 (три) години. 2. Експерт – „Архитектура” Квалификация и умения •Висше образование, специалност „Архитектура” или еквивалентно. •Общ професионален опит: минимум 2(две) години. 3. Експерт - Проектант по част ВиК Квалификация и умения •Висше образование, инженер, специалност „ВиК” или еквивалентна. •Общ професионален опит: минимум 3 (три) години. 4. Експерт – Проектант по част ОВИК Квалификация и умения •Висше образование, инженер, специалност „ОВИК” или еквивалентна. •Общ професионален опит: минимум 3 (три) години. 5. Експерт - Проектант по част „Електро “ Квалификация и умения Висше образование, инженер, специалност „Електро” или еквивалентнаОбщ професионален опит: минимум 3 (три) години.6 . Експерт - Проектант по част „ПУСО“ Квалификация и умения • Инженер - технически правоспособно лице, притежаващо лиценз за преминато обучение позволяващо изготвяне на проект по част „ПУСО“. •Общ професионален опит в областта: минимум 3 (три) годинини 7 . Експерт - Проектант по част „ПБЗ“ Квалификация и умения• Инженер - технически правоспособно лице, притежаващо лиценз за преминато обучение позволяващо изготвяне на проект по част „ПБЗ“.•Общ професионален опит в областта: минимум 3 (три) г.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Проектанти по смисъла на закона за устройство на територията, притежаващи пълна проектантска правоспособност.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: П1- Техническо предложение ; тежест: 50
Показател: П2 - Предлагана цена ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.05.2016 г.  Час: 14:00
Място

Община Неделино

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на Комисията на заседанието по отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Ремонт на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, УПИ I – 672, кв. 55 гр. Неделино
1) Кратко описание

3.1.1. Етап 1 - Изработване на технически проект с подробни количествени и количествено-стойностни сметки. Изготвянето на технически проект се възлага на екип от правоспособни проектанти. Техническите проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени и количествено-стойности сметки по приложимите части и една обобщена количествена сметка. Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината, което е задължение на Възложителя, но Изпълнителят следва да окаже нужното съдействие, ако е необходимо. В обяснителните записки проектантите подробно описват необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение. Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от Община Неделино и се представят заедно с възлагателното писмо. 3.1.2. Етап 2 - Осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи. Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания. Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно: • Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.; • Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството; • Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.; • Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71320000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

Обособена позиция № 1: 35 000,00 лв./тридесет и пет хиляди лева/, без ДДС, от които: Изготвяне на технически проект: 28 000,00 лв. / двадесет и осем хиляди лв./ без ДДС. Осъществяване на авторски надзор: 7 000,00 лв. / седем хиляди лева/ без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
35000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 3

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция и ремонт на сграда с културно значение – Читалище „Светлина - 1983”, УПИ XXIII – 609, гр. Неделино
1) Кратко описание

Етап 1 - Изработване на технически проект с подробни количествени и количествено-стойностни сметки. Изготвянето на технически проект се възлага на екип от правоспособни проектанти. Техническите проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени и количествено-стойности сметки по приложимите части и една обобщена количествена сметка. Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината, което е задължение на Възложителя, но Изпълнителят следва да окаже нужното съдействие, ако е необходимо. В обяснителните записки проектантите подробно описват необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение. Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от Община Неделино и се представят заедно с възлагателното писмо. Етап 2 - Осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи. Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания. Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно: • Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.; • Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството; • Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.; • Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71320000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

Обособена позиция № 2: 17 462,00 лв. / седемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и два лева/ без ДДС, от които: Изготвяне на технически проект - 13 970,00 лв. / тринадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева/ без ДДС. Осъществяване на авторски надзор – 3 492,00 лв. / три хиляди четиристотин деветдесет и два лева/ без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
17462 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 3