Версия за печат

00383-2016-0014

BG-Община град Добрич,: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000852932

Община град Добрич, ул. България №12, За: инж. Даниела Милкова, Силвия Енчева и Николай Великов, Република България 9300, Община град Добрич,, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Място/места за контакт: Община град Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.dobrich.bg..

Адрес на профила на купувача: http://46.47.127.246/procurements.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f.

Електронен достъп до информация: http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=84e596eb-dbcc-4112-9f4b-5cf0e852e8c1.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852932

Община град Добрич, ул. България № 12, За: Пенка Илиева, Дияна Харитова, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600395

Място/места за контакт: Община град Добрич, ул. България № 12, Център за услуги и информация, Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Извършване на допълнително проектиране и реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич по Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1. Обществената поръчка включва 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ 1“; Обособена позиция № 2 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 2“ и Обособена позиция № 3 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Обособена позиция 1 - град Добрич; Обособена позиция 2 - град Добрич; Обособена позиция 3 - град Добрич.
Код NUTS: BG332, BG332, BG332
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

В изпълнение на всеки един от договорите за обособените позиции участникът избран за изпълнител се предвижда да извърши следните дейности, които са свързани с изграждането на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към него: 1. Допълнително проектиране и съпътстващите го проектантски дейности, които не са включени в първоначалния Инвестиционен проект, в съответствие със Заданието за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приложени от документацията за участие и изпълнение на дейностите по авторски надзор на изготвените проекти в резултат на допълнителното проектиране; 2. Изпълнение на СМР съгласно Техническото си предложение за изпълнение на поръчката, Инвестиционния проект и Линейния график за изпълнение на ППР и СМР, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР; 3. Действителните количества необходими за изпълнение на обекта, които са в по- голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта; 4. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на инвестиционния проект строителни продукти; 5. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в обекта, предмет на поръчката; 6. Ще изиска от Възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата, осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с изготвения от него План за безопасност и здраве на обекта, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда обекта; 7. В случаите, когато е необходимо в допълнение на инвестиционния проект извършване на проектантски работи във връзка с изграждането на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; 8. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 9. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на обекта; 10. Участие в процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация; 11. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на обекта и въвеждането му в експлоатация; 12. Отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове на обекта; 13. Задължения предвидени в документите одобрени и прилагани по Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“ 14. Прецизно геодезическо замерване на теренната основа на обекта; 15. Всички други дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката и гаранционното поддържане на обекта, освен ако договорът или българското законодателство не ги вменяват изрично на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА или трето лице. Подробно описание на дейностите по проектиране се съдържа в Заданието за проектиране за всяка от обособените позиции, към документацията за участие са приложени и инвестиционните проекти за всяка от позициите

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Извършване на допълнително проектиране и реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич по Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1“. Обществената поръчка включва 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ 1“ Обособена позиция № 2 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 2“ Обособена позиция № 3 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3“ Обособена позиция № 1 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ 1“. Изпълнението на поръчката по обособена позиция №1 включва дейности по: Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; Осъществяване на авторски надзор, Изпълнение на СМР, които включват: - реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 4; - реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 11; - реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 1; - реконструкция на канализационни помпени станции – 3бр: канализационна помпена станция „Иглика” ; канализационна помпена станция „Югоизток”; канализационна помпена станция „Свежест”; - изграждане на нова помпена станция за дъждовни води – 1бр; - рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в участъците в които се предвижда реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа. Изпълнението на водопроводната и канализационна мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации. В предмета на обособената позия се предвиждат Строително монтажмите работи, на канализационната мрежа, с обща дължина 6 140 м. и на водопровод с обща дължина 3 669,1 m. Обособена позиция № 2 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 2“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция №2 включва дейности по Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; изпълнение на СМР, включващи рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща западната част на града спрямо булевард Русия. Изпълнението на водопроводната мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации. В предмета на обособената позиция се предвиждат Строително монтажните работи, на водопровод с обща дължина 45 576 m. Обособена позиция № 3 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция №3 включва дейности по Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; изпълнение на СМР, включващи рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща източната част на града спрямо булевард Русия. Изпълнението на водопроводната мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации. В предмета на обособената позиция се предвиждат Строително монтажмите работи, на водопровод с обща дължина 29 816 m.

Стойност, без да се включва ДДС
61869210 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер за всяка отделна обособена позиция е: за Обособена позиция № 1 – 180 000 (сто и осемдесет хиляди) лв. за Обособена позиция № 2 – 290 000 (двеста и деветдесет хиляди) лв. за Обособена позиция № 3 – 130 000 (сто и тридесет хиляди) лв Представя се в една от следните форми:депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възл-я: “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF - представя се копие от документа за внесената парична сума или безусловна и неотменима банкова гаранция,издадена в полза на Възл-ля-представя се в оригинал.В случай,че уч-кът е обединение,гаранцията може да се представи от обединението или от уч-к в него,в съответствие с договора за обединение.В случай,че се представя банкова гаранция,същата следва да бъде издадена по образец на Възл-ля или по образец на банката,съдържащ същите или по-добри условия за Възл-ля.ГУ е със срок на валидност не по-малко от 30 кал. дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.Условията за задържане,освобождаване и усвояване на ГУ са съгласно чл.61 и чл.62 от ЗОП.2.При подписване на дог. за изпълнение на поръчката за съотв. Об.П,като гаранция за точното изпълнение на задълженията по договора,Изп-лят представя на Възл-ля Гаранция за изпълнение на дог. (ГИ).За вс. Об. поз. тя е в размер на 5% от Цената за изпълнение на дог. за ОП без ДДС.Представя се в една от сл. форми:депозит на парична сума по сл. банкова сметка на Възл-ляОбслужваща банка: “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF - представя се копие от док. за внесената парична сума или безусловна и неотменима банкова гаранция (БГ),изд. в полза на Възл-ля-представя се в оригинал.В сл.,че се представя БГ,същата следва да бъде изд. по обр. на Възл-ля или по обр. на банката,съдържащ същите или по-добри условия за Възл-ля.К/о избраният изпълнител е обед.,к/о не е ЮЛ,всеки от съдруж. в него може да е наредител по БГ,съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застрах.ГИ за всяка обособ. поз.е със срок на валидност 12м.,считано от датата на въвеждането на строителния обект в експлоатация с издаване на разрешение за ползване.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на ГИ се уреждат в дог-ра за възлагане на ОП.3.Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане (ГОАП) е в размер на 10% от Цената за изпълнение на дог. в лв. с ДДС без непредвидени разходи,за трите об. поз.Гаранцията следва да бъде предварително одобрена от Възл-ля.,в една от сл. форми:депозит на парична сума по сл. банкова сметка на Възл-ля:Обслужваща банка: “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF - представя се копие от док. за внесената парична сума или безусловна и неотменима БГ,издадена в полза на Възл-ля-представя се в ориг. или застраховка,к/о обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изп-ля-представя се копие от застрах.полица.ГОАП е със срок на валидност за трите об. поз. е 90 (деветдесет) дни след датата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на обекта, съставен по реда на Наредба № 3/31.07.2003 г. Договорът за всяка една обособена позиция, влиза в сила при осигурено финансиране, за което обстоятелство изпълнителят ще бъде писмено уведомен. В случай, че в срок от 10 (десет) месеца от подписването на договора, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните ще може да прекрати договора едностранно без предизвестие и без да дължи за това финансови или други компенсации на другата страна.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка за всички обособени позиции са определени в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка. Общата цена за изпълнение на договора се формира от:Цената за изпълнение на дейностите по проектиране, цената за изпълнение на СМР и стойността на непредвидените разходи, представляващи сума в размер на 10% от Цената за изпълнение на СМР.Доказват се с протокол между Изпълнителя,Възложителя и Консултанта,с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.Стойността им се определя съгл. установените с протокола количества,на базата на един. цени,предложени с ценовата оферта на Изпълнителя. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени се представят анализи, като всяка цена се определя на база посочените от Изпълнителя в ценовата оферта елементи на ценообразуване. В 30 дневен срок след съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3/31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка и представяне на ГОАП, Възложителят превежда на Изпълнителя авансово сума от 10 % от Цената за изпълнение на договора с ДДС, без включени непредвидени разходи. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансът се изплаща само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от Възложителя и фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане. Валидността на ГОАП следва да бъде 90 дни след датата на подписване на Конст. акт обр. 15 по Наредба № 3/31.07.2003 г. Аванс. плащане се погасява изцяло от Междинните плащания /МП/ по договора. Погасяването се извършва чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 10 % от всичките МП към Изпълнителя без последното МП, от което окончателно се погасява остатъкът от предоставения аванс по договора. Цената изпълнение на дейностите по проектиране се изплаща в цялост и под формата на МП за ППР след приемане от Възложителя на изготвените от Изпълнителя и съгласувани по надлежния ред от компетентните органи и институции проектни разработки. Първото МП за СМР се извършва при реализиране на поне 5 на сто от Цената за изпълнение на СМР по Договора, а всяко следващо – при реализиране на поне толкова % от Цената за изпълнение на СМР по Договора, равняващи се на %, обуславящ първото плащане, увеличен минимум с още толкова % (т.е. при достигане на поне 10%, 15% и т.н. % от Цената за изпълнение на СМР по Договора). МП по Договора и се извършват въз основа на: 1. Доклад за извършените ППР или СМР, проверен и одобрен от Консултанта, който съдържа надлежни доказателства за качеството на извършваните видове ППР или СМР и информация относно въздействието на извършените работи върху графика за оставащите дейности, включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и информация относно събития, които се очаква да настъпят през текущия месец и които могат да се отразят неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или да забавят изпълнението на СМР. 2. Междинен сертификат за изпълнени ППР или СМР, съставен от Изпълнителя; 3. Данъчна фактура, издадена от Изпълнителя след одобряването на сертификата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Сумата от изплатения аванс и МП не може да надвишава 90% от стойността на Договора без включени непредвидени разходи. Оконч. плащане по договора, представлява 10 % от Цената за изпълнение на Договора. Окончателното плащане се извършва, въз основа на: Съставен от Изпълнителя и одобрен от Консултанта и възложителя Сертификат за окончателно завършване на работите, след издаването на Разрешение за ползване и въвеждане в експлоатация на целия обект, който включва всички изпълнени дейности по договора, включително дейностите по комуникация и информация и данъчна фактура издадена от Изпълнителя. Междинните и Окончателното плащане се извършват от Възложителя в 30-дневен срок от датата на представяне на данъчната фактура от страна на Изппълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно (солидарно) за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В документа за създаване на обединение, задължително се посочва разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите при изпълнение на поръчката. Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане срока за подаване на офертите.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Комисията предлага се за отстраняване участник, за когото са налице следните основания: 1. Участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 от ЗОП. Във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 2 от ЗОП, комисията предлага за остраняване от процедурата и участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2 - 4 от ЗОП, по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 4 и т. 5 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Липсата на тези обстоятелства се удостоверява с представянето на декларация, попълнена в съответствие с указания в образеца, приложен към документацията за участие; 2. Участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 70, ал. 3 от ЗОП; 3. Участник се отстранява от участие в процедурата при условията на чл. 58, ал. 3 от ЗОП, когато след покана от Възложителя и в определения в нея срок участникът не удължи срока на валидност на офертата си. 4. участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката или цени на отделните видове работи в частта за съответната обособена позиция, по-високи от определените от Възложителя в настоящата документация за участие пределни стойности. 5. Участник, който не е представил гаранцията за участие в обществената поръчка за съответна обособена позиция и/или представената гаранция за участие не е на името на участника или на участник в обединението, когато се участва под такава форма. 6. Участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на възложителя и условията в настоящата документация за участие. Отстраняването от участие в процедурата по т. 1 и т. 5 е при условията на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. При подписване на договора, за съответната обособена позиция, участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи:1.Документи от съотв. комп. органи за удостов. липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1, бук.„а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2 - 4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, т.4 и т. 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включване на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на Възложителя. Когато участникът е обединение, док. се представят от всеки един от участниците в обединението. Когато участникът е чужд. лице и в съответната чужда държава не се издават горепосочените документи или когато те не включват всички случаи, участникът представя клетвена декл., ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декл. няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която е установен.;2.Гаранция за изпълнение, съгл. Раздел III.1.1 от обявлението.3.Оригинал на договора за подизпълнение. В случай, че участникът, избран за Изпълнител, е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и, в срок от 3 дни от сключване на дог. за подизпълнение или на доп. споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител/и, Изпълнителя изпраща оригинален екземпляр от договора или доп. споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.;4.Заверено копие от Удостоверение за данъчна регистрация и регистър по БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато Изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица.; 5.Декл. по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките с/у изпирането на пари– попълнена, съгл. образеца, приложен към док. за участие. (Продължава в поле VI.3 от обявлението) …

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: А. Плик № 1 „Документи за подбор”, в който се поставят: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Представяне на участника което включва: посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Представя се от участника, а когато участникът е обединение - от всяко физическо или юридическо лице, което участва в него. Чуждестранните юридически лица представят документът в официален превод, съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП. Част от представянето е и: 2.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2-4 ЗОП, по чл.47, ал.2, т.1, т. 2а, т.4 и 5 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Представя се от участника или, ако участникът е обединение – от всяко физическо или юридическо лице, което участва в него. 2.2 Изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49 от ЗОП за всички обособени позиции: Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в Р. България за изпълнение на строежи от II-ра категория, IV-та група или Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на поръчката, удостоверение за доказване на изискването се представя от участниците в обединението, които ще изпълняват строителни и монтажни работи. 3. Нот. заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация. 4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5. Гаранция за участие. 6. Доказателства за технически възможности и квалификация, съгласно поле III.2.3 от обявлението. 7. Декларация по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 8. Декл. по чл.3,т.8 и Декл. по чл.4 от ЗИФОДРЮППДРСЛДС (която е приложима) В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се попълва и представя от всяко едно лице, включено в обединението. 10. Декларация за използване ресурсите на трети лица (ако е приложимо); 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо); 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, са НАП към Мин. на финансите; Нац. статистически институт; НОИ; МОСВ и прилежащите му регионални инспекции; ИА ГИТ и Агенция по заетостта, и двете към Мин. на труда и социалната политика. В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, дек. се изисква от членове на обединението, който ще изпълняват услуги или строителство от предмета на поръчката. 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; 14. Декларация за запознаване с определенията за Нередност и Измама, съгл. чл.2,т.7 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11.07.06г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 и чл.1,§1,б. "а" от Конвенцията от 26.07.95г.,приета на основание чл.К.3 от Договора за ЕС,за защитата на финансовите интереси на Евр. общности по отношение на разходите. (продължава в поле VI.3 от обявлението).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят няма изискване за представяне на документи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не е поставил изисквания за икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Изискването по т.III.2.3. "A.1", "А.2" и "А.3" (дясно) се доказва чрез представяне на: а). Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП), с посочени: вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените строително – монтажни работи (СМР)); стойност/цена (лв. без ДДС) и дължина на изпълненото строителство; дата на приключване изпълнението на строителството; лице, за което е изпълнено строителството (Възложител) и описание на доказателствените документи. Попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 7. б). Заверени копия на документи, издадени от трети лица (различни от участника), доказващи изпълнението на строителството, включено в списъка по буква „а”, а именно: данни за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи, издали тези актове, стойността, датата на приключване на изпълнението, мястото и вида на строителството; или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт; или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Представят се в оригинал или четливо заверено копие. 2. Изискванията по т. IIІ.2.3. "Б" (дясно) за всяка обособена позиция се доказва,чрез представянето на Декларация - списък на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, съдържаща: служител/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка); образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател) и професионален опит и специфичен опит в съответствие с изискванията на възложителя за конкретния експерт (опит, период, длъжност с основни функции, посочване на конкретен изпълнен обект). В случай че експерт/експерти посочен в списъка не е служител/работник на участника, този експерт представя декларация за ангажираност; 3.Изискванията по т. VI.3., "В" се доказва,чрез представянето Заверени от участника копия на издадените валидни сертификати или документи, удостоверяващи процес на сертификация или ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от органи установени в други държави членки, както и чрез други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на договора. Третите лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по III.2.3) се доказват само от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

А.1.За Обособена позиция (ОП) 1: През последните 5г. считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил мин. 1, еднакъв или сходен с предмета на поръчката обект с обща дължина мин.6 км. А.2. За ОП2: През последните 5г., считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил мин. 1, еднакъв или сходен с предмета на поръчката обект с обща дължина мин. 45 км. А.3. За ОП3: През последните 5г., считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил мин. 1, еднакъв или сходен с предмета на поръчката обект с обща дължина мин.29 км. За сходен обект с предмета на поръчката и за трите обособени позиции се приема: строителство на нови и/или рехабилитация и/или реконструкция на съществуващи ВиК мрежи (водопровод и/или канализация) в урбанизирано територия или еквивалентни такива, изпълнени в др. държави. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя. Б. Да разполага с екип от служители/експерти за всяка обособена позиция поотделно, включващ най-малко: 1.Ръководител екип – Висше образов-е с придобита проф. квалиф. – стр. инж. или еквивал.; Участие на подобна ръков. длъжност в екип на строител на поне 1 изпълнен и въведен в експл. обект, сходен с обекта, предмет на поръчката - стр-во на нови и/или рехабилитация и/или реконструкция на съществуващи ВиК мрежи (водопровод и/или канализация) в урбаниз. територия или еквивал. такива, изп. в др. държави; 2.Инженер ВиК мрежи - Висше образов-е по спец. ВиК или еквивал.; Участие в екип на строител на поне 1 изпълнен и въведен в експл. обект, сходен с обекта, предмет на поръчката – стр-во на нови и/или рехабил-ция и/или реконструкция на съществуващи ВиК мрежи (водопровод и/или канализация) в урбаниз. територия или еквивал. такива, изпълнени в др. държави; 3.Инженер по кач-то и съответствието на материалите - Висше образов-е с придобита проф. квалиф. – стр. инж. или инж.-химик или еквивал.; Опит в стр. лаборатория, свързана с изпитания при стр-вото на поне 1 изпълнен и въведен в експл. обект, сходен с обекта, предмет на поръчката - стр-во на нови и/или рехабил-ция и/или реконструкция на съществуващи ВиК мрежи (водопровод и/или канализация) в урбаниз. територия или еквивал. такива, изпълнени в др. държави; 4.Координаторът по безопасност и здраве – с придобита проф. квалиф. стр. инж. или стр. техник; Участие на подобна длъжност в екип на строител на поне 1 изпълнен и въведен в експл. обект, сходен с обекта, предмет на поръчката - стр-во на нови и/или рехабил-ция и/или реконструкция на съществуващи ВиК мрежи (водопровод и/или канализация) в урбаниз. територия или еквивал. такива, изпълнени в др. държави; 5.Геодезист - Висше образов-е с придобита проф. квалиф. инж.-геодезист или еквивал.; Участие в екип на строител на поне 1 изпълнен и въведен в експл. обект, сходен с обекта, предмет на поръчката - стр-во на нови и/или рехабил-ция и/или реконструкция на съществуващи ВиК мрежи (водопровод и/или канализация) в урбаниз. територия или еквивал. такива, изпълнени в др. държави;6. Неключови експерти - лица с пълна проектантска правоспособност (ППП) съгл. чл.229 и чл. 230 ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или еквивал. документ за участниците чуждестр. лица, по части: технологична; строително – конструктивна; пожарна безопасност; план за управление на отпадъците; геодезия; хидрогеология; архитектурна; план безопасност и здраве. Неключ-те експерти от екипа на участника следва да притежават ППП по съответната специалност, валидна към момента на подаване на офертата или еквивал. документ за участниците – чуждестранни лица. Предложените служители експерти от екипа за една ОП не могат да бъдат включени в екипите по други ОП-и. Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт. ...Продължава в поле VI.3

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател ТПИ "Техническо предложение" (подпоказател А „Проектно предложение“ 20 т.; подпоказател Б Предложение за изпълнение на строителството“ – 40 т.); тежест: 60
Показател: Показател ПЦ "Предлагана цена"; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.06.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
08.06.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.06.2016 г.  Час: 14:00
Място

Сградата на Община град Добрич

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансиран със средства от структурните фондове на ЕС: ОП „Околна среда“ 2014-2020.

VI.3) Допълнителна информация

...Продължава от поле III.2.3 "дясна част" от обявлението: "В". Да има внедрена система за управ-е на кач-то, сертиф. съгл. стандарт ISO 9001:2008 или еквив. сертиф-ти, в обхват приложим към предм. на о.п., издаден от независими лица, които са акредит. по съотв. серия европ. стандарти от ИА „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието; Забележка 5: Изискването по III.2.3., „В“, (дясна част) е еднакво за всяка обособ. поз. В сл., че уч-кът в проц. е обед-е, което не е ЮЛ, изискв. по т. III.2.3. (дясна част) и по VI.3 се доказват от един или повече от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. ....Продължава от поле III.2.1 от обявлението: Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. Б. Плик № 2 се представя за всяка една обособена позиция поотделно в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № ….. (посочва се номера и предмета на обособената позиция), като в него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, а именно: 1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – изготвя се при съблюдаване на изискванията на Техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение на поръчката. Неразделна част от Техническото предложение е и Линеен график за изпълнение на ППР и СМР (по образец на участника) за изпълнението на обекта, предмет на съответната обособена позиция. 2. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо). В. Плик № 3 се представя за всяка една обособена позиция поотделно в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена за обособена позиция № ………….. (посочва се номера и предмета на обособената позиция)“, като в него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, свързани с предлаганата цена за изпълнението на поръчката, а именно: 1. Ценово предложение (Предлагана цена) за изпълнение на обществената поръчка, което заедно с приложението към него се изготвя при съблюдаване на изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. ...Продължава от поле III.1.4 от обявлението: 6. В случай, че участникът избран за изпълнител е чуждестранно физическо и/или юридическо лице и съответно в предлагания от него екип за изпълнение на поръчката се включват чуждестранни физически лица, при подписване на договора за изпълнение на поръчката, участникът представя за всеки член на екипа – проектант, които ще изработят съответните части на инвестиционния проект (чуждестранно физическо лице) – Заверено копие на валидно Удостоверение за пълна проектантска правоспособност и валидно Удостоверение за вписване в регистъра на КИИП, издадено по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, който урежда условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. Удостоверението от КИИП на чуждестранните физически лица – проектанти може да бъде за временно (за конкретния обект) или за постоянно предоставяне на услуги в областта на инвестиционното проектиране на територията на Република България.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата са регламентирани в чл. 120, ал. 5, т. 1 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ 1“
1) Кратко описание

Избраният изпълнител по Обособена позиция № 1 ще извърши следните дейности, които са свързани с изграждането на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към него: 1. Допълнително проектиране и съпътстващите го проектантски дейности, които не са включени в първоначалния Инвестиционен проект, в съответствие със Заданието за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приложени от документацията за участие и изпълнение на дейностите по авторски надзор на изготвените проекти в резултат на допълнителното проектиране; 2. Изпълнение на СМР съгласно Техническото си предложение за изпълнение на поръчката, Инвестиционния проект и Линейния график за изпълнение на ППР и СМР, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР; 3. Действителните количества необходими за изпълнение на обекта, които са в по- голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта; 4. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на инвестиционния проект строителни продукти; 5. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в обекта, предмет на поръчката; 6. Ще изиска от Възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата, осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с изготвения от него План за безопасност и здраве на обекта, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда обекта; 7. В случаите, когато е необходимо в допълнение на инвестиционния проект извършване на проектантски работи във връзка с изграждането на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; 8. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 9. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на обекта; 10. Участие в процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация; 11. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на обекта и въвеждането му в експлоатация; 12. Отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове на обекта; 13. Задължения предвидени в документите одобрени и прилагани по Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“ 14. Прецизно геодезическо замерване на теренната основа на обекта; 15. Всички други дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката и гаранционното поддържане на обекта, освен ако договорът или българското законодателство не ги вменяват изрично на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА или трето лице.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

Обособена позиция № 1 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ 1“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция №1 включва дейности по: Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; Осъществяване на авторски надзор, Изпълнение на СМР, които включват: - реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 4; - реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 11; - реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 1; - реконструкция на канализационни помпени станции – 3бр: канализационна помпена станция „Иглика” ; канализационна помпена станция „Югоизток”; канализационна помпена станция „Свежест”; - изграждане на нова помпена станция за дъждовни води – 1бр; - рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в участъците в които се предвижда реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа. Изпълнението на водопроводната и канализационна мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации. Максималната цена за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 1 – 18 965 838.30 лева без ДДС, в т. ч: 1). За проектиране до 2 500,00 лв. без ДДС 2). За авторски надзор до 12 500,00 лв. без ДДС 3). За строителни и монтажни работи до 16 828 916.40 лв. без ДДС 3.1). За непредвидени разходи до 10 % от стойноста на строителни и монтажни работи до 1 682 891.6 лв. без ДДС 4). За закупуване/доставка/ на оборудване до 878 060.7 лв. без ДДС Участници, които са предложили цени за по-високи от посочените по-горе за отделните видове дейности, се отстраняват от участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
18965838.3 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 2
1) Кратко описание

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности, които са свързани с изграждането на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към него: 1. Допълнително проектиране и съпътстващите го проектантски дейности, които не са включени в първоначалния Инвестиционен проект, в съответствие със Заданието за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приложени от документацията за участие и изпълнение на дейностите по авторски надзор на изготвените проекти в резултат на допълнителното проектиране; 2. Изпълнение на СМР съгласно Техническото си предложение за изпълнение на поръчката, Инвестиционния проект и Линейния график за изпълнение на ППР и СМР, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР; 3. Действителните количества необходими за изпълнение на обекта, които са в по- голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта; 4. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на инвестиционния проект строителни продукти; 5. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в обекта, предмет на поръчката; 6. Ще изиска от Възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата, осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с изготвения от него План за безопасност и здраве на обекта, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда обекта; 7. В случаите, когато е необходимо в допълнение на инвестиционния проект извършване на проектантски работи във връзка с изграждането на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; 8. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 9. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на обекта; 10. Участие в процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация; 11. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на обекта и въвеждането му в експлоатация; 12. Отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове на обекта; 13. Задължения предвидени в документите одобрени и прилагани по Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“ 14. Прецизно геодезическо замерване на теренната основа на обекта; 15. Всички други дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката и гаранционното поддържане на обекта, освен ако договорът или българското законодателство не ги вменяват изрично на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА или трето лице.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

Обособена позиция № 2 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 2“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция №2 включва дейности по Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; изпълнение на СМР, включващи рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща западната част на града спрямо булевард Русия. Изпълнението на водопроводната мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации. Максималната цена за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 2 – 29 155 178.20 лева без ДДС; 1). За проектиране до 30 000,00 лв. без ДДС 2). За авторски надзор до 150 000,00 лв. без ДДС 3). За строителни и монтажни работи до 25 453 918.2 лв. без ДДС 3.1). За непредвидени разходи до 10 % от стойноста на строителни и монтажни работи до 2 545 391.8 лв. без ДДС 4). За закупуване/доставка/ на оборудване до 1 951 736.3 лв. без ДДС Участници, които са предложили цени за по-високи от посочените по-горе за отделните видове дейности, се отстраняват от участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
29155178.2 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3"
1) Кратко описание

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности, които са свързани с изграждането на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към него: 1. Допълнително проектиране и съпътстващите го проектантски дейности, които не са включени в първоначалния Инвестиционен проект, в съответствие със Заданието за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приложени от документацията за участие и изпълнение на дейностите по авторски надзор на изготвените проекти в резултат на допълнителното проектиране; 2. Изпълнение на СМР съгласно Техническото си предложение за изпълнение на поръчката, Инвестиционния проект и Линейния график за изпълнение на ППР и СМР, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР; 3. Действителните количества необходими за изпълнение на обекта, които са в по- голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта; 4. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на инвестиционния проект строителни продукти; 5. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в обекта, предмет на поръчката; 6. Ще изиска от Възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата, осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с изготвения от него План за безопасност и здраве на обекта, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда обекта; 7. В случаите, когато е необходимо в допълнение на инвестиционния проект извършване на проектантски работи във връзка с изграждането на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; 8. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 9. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на обекта; 10. Участие в процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация; 11. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на обекта и въвеждането му в експлоатация; 12. Отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове на обекта; 13. Задължения предвидени в документите одобрени и прилагани по Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“ 14. Прецизно геодезическо замерване на теренната основа на обекта; 15. Всички други дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката и гаранционното поддържане на обекта, освен ако договорът или българското законодателство не ги вменяват изрично на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА или трето лице.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

Обособена позиция № 3 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция №3 включва дейности по Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; изпълнение на СМР, включващи рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща източната част на града спрямо булевард Русия. Изпълнението на водопроводната мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации. Максималната цена за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 3 – 13 748 193.50 лева без ДДС. Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер до 27 822 802.99 лева без ДДС, в т.ч.: 1). За проектиране до 17 500,00 лв. без ДДС 2). За авторски надзор до 87 500,00 лв. без ДДС 3). За строителни и монтажни работи до 11 885 397.3 лв. без ДДС 3.1). За непредвидени разходи до 10 % от стойноста на строителни и монтажни работи до 1 188 539.7лв. без ДДС 4). За закупуване/доставка/ на оборудване 1 138 512.8 лв. без ДДС Участници, които са предложили цени за по-високи от посочените по-горе за отделните видове дейности, се отстраняват от участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13748193.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24