Версия за печат

00254-2016-0011

BG-гр. Рудозем: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Рудозем, град Рудозем, бул. България № 15, За: Красимира Боюклиева-Кубинска, Република България 4960, гр. Рудозем, Тел.: 0306 99191, E-mail: obrud@abv.bg, Факс: 0306 99141

Място/места за контакт: град Рудозем, бул. България № 15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rudozem.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/unikalen-nomer-v-registara-na-aop-00254-2016-0011-izbor-na-konsultant-po-smisala-na-zut-za-izgotvya-167.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на община Рудозем“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. Рудозем
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка включва:Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на община Рудозем, както следва: „Жилищен блок - Конструкция- ЕПЖС, находящ се в гр. Рудозем, ул. „Хан Аспарух“, бл. 1А“. Обхватът на дейностите по поръчката включва:изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142, ал. 6, т.2 от ЗУТ за съществените изисквания по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обектите; упражняване на строителен надзор по време на строителството за обектите (чл.168, ал.2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ; изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за обектите ; изготвяне на технически паспорт за обектите, съгласно нормативната уредба.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Описание на дейностите : услуги свързани с изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работните проекти за обектите, съгласно чл.142, ал. 6, т.2 от ЗУТ за съществените изисквания по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ; осъществяване на надзор върху изпълнението на строително-монтажните дейности в рамките на инвестиционните проекти, включително: осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа; пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнението на строежа в съответствие с одобрения инвестиционен проект и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; спазване на всички изисквания по отношение на годността на строежа за въвеждане в експлоатация; извършване на оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания, в съответствие със законодателството; извършване на оценка за енергийна ефективност в съответствие със законодателството; контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при упражняване на строителен надзор; контрол върху документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други; контрол за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционен период на цялото съоръжение; изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация.

Прогнозна стойност без ДДС
14800 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие: 148 лева. Гаранцията се представя в една от сл. форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възл.; б) банкова гар-я в полза на Възл. Уча/ът сам избира формата на гар-та за участие.Когато участника е обед-е, което не е юр. л., всеки от участниците в обед-то може да бъде наредител по банк. гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG67IORT80193378364303, при ТБ "Инвестбанк" АД, клон Смолян, офис Рудозем с BIC: IORTBGSF, като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката. Ако уч-кът избере да представи гар-ята за участие под формата на «парична сума», платена по банк. път, док., удост.платената гар-я, следва да бъде заверен с подпис и печат от съотв. банка и да се представи в оригинал.Ако уч-ът е превел парите по електронен път (електр. банкиране), той следва да завери съотв.документ с подпис и печат.В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците.Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя.Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в наст.поръчка.Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 1% от стойността на договора за изпълнение на общ.поръчка. Гар-та за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гар-та за изпълнение.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юр.лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банк.гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Участникът, определен за изпълнител на общ.поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гар-та за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: IBAN: BG67IORT80193378364303, при ТБ "Инвестбанк" АД, клон Смолян, офис Рудозем с BIC: IORTBGSF, като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката. Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удост.платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път, той следва да завери съответния документ с подпис и печат.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банк.гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банк. гар-я изрично се посочва договора, за който се представя гар-та.Усл-та и срок-те за зад-не или осв-не на г-цията за из-е, се уреждат с договора за въз-не на общ.пор-ка между въз-ля и из-ля. Дог-т за въз-не на общ.пор-ка не се скл-ва преди спечелилият уч-к да представи г-ция за из-ние.Въз-т освоб. гар.та за изпъл-е без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по реда на ПМС № 18/02.02.2015 г. Плащанията ще се извършват под формата на авансово, междинни и окончателно плащане. Плащания по договора: 5.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 35 % /тридесет и пет процента/ от общата стойност на договора за обекта, предмет на поръчката, с ДДС – платимо в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, от датата на предоставяне на целево финансиране от страна на Българска банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Авансовото плащане се извършва в случай, че Изпълнителя е представил банкова гаранция в полза на “Българска банка за развитие“АД/ Сдружението на собствениците на обект, предмет на договора.След извършване на авансовото плащане изпълнителят представя фактура за размера му. 5.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ съответстващи до достигане на 80 % /осемдесет/ от стойността на договора с ДДС, след пропорционално приспадане на авансовото плащане, се извършват в срок до 15 /петнадесет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, за обекта, предмет на поръчката, както и Междинното плащане се извършва след изготвяне на междинен доклад, съдържащ актуална и текуща информация за състоянието на строежа, която информация следва да дава данни за обстоятелствата по чл. 168 от ЗУТ. Периодът между два отделни междинни доклада не може да е по-кратък от две календарни седмици. 5.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва при подписан Протокол за установяване годността за ползване – Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година в срок до 15 /петнадесет/ дни след подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност за обекта, предмет на поръчката. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора се приспаднат извършените плащания.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в него сключват споразумение помежду си, което се прилага към офертата в копие, което споразумение следва да съдържа минимум клаузи, които гарантират, че: - че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора. - да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; - не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Към офертата си участниците прилагат и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в случай, че то е не посочено в споразумението. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: По отношение на участника трябва да не е налице някое от условията на 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. 1. плик №1 с надпис „Документи за подбор” 1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.Представя се от участниците в свободна форма. 1.2.Представяне на участника, изготвена по образец (Приложение № 1): а) посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идент.информация в съответствие със зак-то на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при пров.на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9, и в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2, ако такива се изискват от възложителя; 1.3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 2). 1.4. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП (Образец № 3); 1.5. Декларация-Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 4), с приложени Декларации по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт (Образец № 14); 1.6. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 5); 1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 6); 1.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора и възлагателното писмо (Образец № 7); 1.9. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от ЗИФОДРЮПЗРСТЛТЗС (Образец № 8); 1.10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП (Образец № 12); 1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 13); 1.12. Заверено копие от Лиценз или Удостоверение за изв. На строителен надзор, придружен от поименния списък по образец (приложение № 2) на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността;1.13.Заверено копие от удостоверение за вписване в регистъра на АУЕР или еквивалентен регистър. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от проф.или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от комп.органи съгласно нац.му закон.1.14. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка (Образец № 15). 1.15. Документа за гаранция за участие – в оригинал; 1.16. Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) –когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. 2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техн.предложение на участника, изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец (Образец №9) и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. В техническата си оферта участниците задължително включват разработка на предложенията си за изпълнение на поръчката по следните точки: „Техническо предложение“ и «Срок за изпълнение» 3. Плик № 3 „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника. То следва да бъде изготвено съгласно приложения образец (Образец №10) и поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя минимални изисквания за Икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за Икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 2.1. Изискуемите данни и параметри целят установяване на опит от страна на участника, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Данните се посочват в Декларация-Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП (по образец), към който се прилагат доказателства за извършените услуги. Доказателството/Доказателствата за извършената/извършените услуга/и се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата/услугите. 2.2. Изпълнението на това изискване се доказва от участниците с представяне на заверено копие Заверено копие от Лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., или Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166 ал.2 от ЗУТ, придружен от поименния списък по образец (приложение № 2) на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението /всеки член на обединението, който ще изпълнява строителен надзор, трябва да притежава изискуемата регистрация/. 2.3 Изпълнението на това изискване се доказва от участниците с представяне на заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в регистъра на Агенция за устойчиво енергийно развитие или еквивалентен регистър. Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението /всеки член на обединението, който ще извършва оценка за съответствие на инвестиционния проект на многофамилната жилищна сграда – част „енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение, в изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ трябва да притежава изискуемата регистрация/.2.4. Доказва се с попълнена Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, предложен за изпълнението на поръчката (по образец), с приложени декларации за ангажираност от експертите (по образец). *Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.
Минимални изисквания: 2.1. Участникът трябва да е изпълнил/извършил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, успешно поне една услуга/услуги, включващи заедно и/или поотделно консултантски услуги по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителство. 2.2.Участниците трябва да притежават валиден Лиценз съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г. или Удостоверение за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166 ал.2 от ЗУТ. 2.3. Участниците следва да са вписани в публичния регистър по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ или еквивалентен р-р и трябва да притежават валидно Удостоверение за вписване в регистъра на Агенция за устойчиво енергийно развитие или еквивалентен регистър. 2.4. Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на предмета на поръчката, в минимален състав, както следва: 2.1. Ръководител обект – строителен инженер с образователна степен „магистър”, специалност „ПГС“ / „ССС“ или еквивалентна специалност, с минимум 10г. професионален опит; 2.2. Специалист с образователна степен „магистър”, специалност „Архитектура” или еквивалентна специалност, с минимум 5г. професионален опит; 2.3. Инженер с образователна степен „магистър”, специалност „Електро” или еквивалентна специалност, с минимум 5г. професионален опит 2.4. Строителен инженер с образователна степен „магистър”, специалност „ВиК” или еквивалентна специалност, с минимум 5г. професионален опит 2.5. Инженер с образователна степен „магистър”, специалност „ОВиК” или еквивалентна специалност, с минимум 5г. професионален опит 2.6. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - инженер с образователна степен „магистър”, с минимум 5г. професионален опит 2.7. Специалист по качеството и съответствието на материалите - инженер с обр.степен „магистър”, с минимум 5г. професионален опит. При изпълнение на поръчката посочените специалисти следва да са вписани в Списъка на екипа на правоспособните физически лица, неразделна част от Удостоверението/Лиценза за осъществяване на строителен надзор. !!! Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. ** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. *** Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на горното трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

чл.166/чл.167 от ЗУТ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.05.2016 г.  Час: 11:30
Място

Заседателната залата на общинска администрация гр. Рудозем, находяща се в гр. Рудозем на бул. „България” №15, ет.2.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на Комисията на заседанието по отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документация за участие в процедурата може да бъде намерена на официалния уеб-сайт на Община Рудозем-http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3.html от датата на публикуването на Обявлението. Датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя: http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3.html. Обменът на информация между възложителя и заинтересованите лица/участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез: а) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; б) по факс на посочения от възложителя и заинтересованите лица/участниците номера; в) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес; г) чрез комбинация от средствата по букви "а" – "в". 3. Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се предоставят услугите, и които са приложими към предоставяните услуги.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ал.5 т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ