Версия за печат

00254-2016-0011

BG-гр. Рудозем:

РЕШЕНИЕ

Номер: 167 от 14.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Рудозем, град Рудозем, бул. България № 15, За: Петя Василева, Република България 4960, гр. Рудозем, Тел.: 0306 99191, E-mail: obrud@abv.bg, Факс: 0306 99141

Място/места за контакт: град Рудозем, бул. България № 15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rudozem.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/unikalen-nomer-v-registara-na-aop-00254-2016-0011-izbor-na-konsultant-po-smisala-na-zut-za-izgotvya-167.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на община Рудозем“

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Общо планираните средства, които възложителят предвижда за текущата финансова година са в размер, който попада в обхвата на чл.14 ал.3 от ЗОП и на основание чл.16 ал.8 от ЗОП следва да обяви открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, предвид факта, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне. Естеството на поръчката позволява достатъчно да се определят техническите спецификации. Избраната процедура има за цел да осигури максимална прозрачност и публичност при избора на изпълнител.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Румен Венциславов Пехливанов
Длъжност: Кмет на община Рудозем