Версия за печат

00085-2016-0013

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Г. Софийски № 3, За: Цветан Петров Кременски, България 1606, София, Тел.: 02 9225069, E-mail: mmm@vma.bg, Факс: 02 9225012

Място/места за контакт: ет. 2, ст. 24 - Централна администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Г. Софийски № 3, За: Виолета Тодорова Николчева, България 1606, София, Тел.: 02 9225527

Място/места за контакт: ст. 26 - Явно деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Периодична доставка на лекарствени продукти по 2 (две) обособени позиции за нуждите на ВМА“.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Многопрофилна болница за активно лечение – София /МБАЛ – София/
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Периодична доставка на лекарствени продукти по 2 (две) обособени позиции за нуждите на ВМА“.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Посочените количества на лекарствен продукт в Техническа спецификация – Приложения от 1 са ориентировъчни за 1 (една) година и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договорите.

Стойност, без да се включва ДДС
625000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е в размер до 1 % от прогнозната стойност за Позиция 1 - 4400 лв. без ДДС; Позиция 2 - 600 лв. без ДДС, със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Документът за внесена гаранция за участие - в оригинал, да е придружен със списък на позицията/позициите, за които е внесена гаранция за участие. В списъка се посочва обособената позиция, размер на внесена гаранция за участие по обособената позиция и обща сума, формирана като сбор на всички внесени суми за гаранция за участие по обособените позициите, за които участникът подава оферта. Гаранция за изпълнение на договора – 3 % от стойността на сключения договор без ДДС и да е със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Срок на плащане: доставките по сключените договори ще се заплащат при условията на отложено плащане - от 60 (шестдесет) календарни дни, от датата на фактуриране на доставката. Начин на плащане: плащанията на доставките по сключеният договор, се извършват в български лева, чрез банков превод, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след доставка на стоките и представяне на следните документи: фактура и приемо-предавателен протокол за доставените лекарствени продукти.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата не могат да участват физически или юридически лица, както и техни обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т.1, т.2, 3 и 4 от ЗОП. В офертата не могат да бъдат включени като подизпълнители лица, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 и чл. 47, ал. 2, т.1,4 и 5 от ЗОП. Пликът, в който се поставя офертата съдържа 3 отделни запечатани непрозрачни плика, както следва: Плик № 1, който съдържа: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Представяне на участника по образец. 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС по образец. 7. Документ за гаранция за участие. Към документа за внесена гаранция, участникът представя опис на обособените позиции и стойността на гаранцията за участие, за които е внесъл гаранция. 8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника посочени от възложителя в т. ІII. 2.2 на обявлението за обществена поръчка. 9. Доказателства за техническите възможности на участника посочени от възложителя в т. ІІI. 2.3 на обявлението за обществена поръчка. 10. Списък на копията на Разрешения за употреба на лекарствените продукти, съгласно ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на Европейския парламент и Съвет. 11. Списък, подписан от участника с производителите на лекарствени продукти, с които участва в процедурата. 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители (ако предвижда такива), видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка по образец. 13. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв - оригинал, по образец; 14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник - оригинал, по образец; 15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане условията на проекта на договора оригинал - по образец; 16. Декларация (оригинал, свободен текст) за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. 17. Плик № 2 се представя за всяка позиция, за която се участва и съдържа: 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец. Декларация за срок на годност на доставяните лекарственят продукт (свободен текст).Декларация по чл. 33, ал. 4 - в случай, че част от подадената оферта има конфиденциален характер. 18. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника по образец.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника - не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за финансово и икономическо състояние.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Валидно разрешение или удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти издадено по реда на ЗЛПХМ – заверено копие. 2. Списък на доставките - оригинал, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган – заверено от участника копие, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 3. Оторизационно писмо от производителя на лекарствени продукти, с което участникът участва в процедурата, удостоверяващо права за представителство и търговия – оригинал или заверено копие на оригинала, придружено с превод на български език. * Срокът на оторизация следва да е еднакъв със срока на изпълнение на обществената поръчка. В случай, че срокът на валидност на оторизацията е по-кратък, участникът представя декларация, че се задължава да поднови и поддържа оторизицията за срока на изпълнение на обществената поръчка. *При представянето на оторизационните писма/пълномощни, да се представи списък за кои точно предложени обособени позиции от Приложение № 1.1 се отнасят конкретните оторизационни писма. *При представяне на оторизации се прилага чл. 33а, ал. 2 от ЗОП. 4. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. 5. Декларация (свободен текст) за складовите бази и транспортните средства, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежава разрешение или удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ. 2. Участникът трябва да има доказан опит в изпълнението на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка доставки – да има изпълнени най-малко три доставки, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. * Под „доставки еднакви с предмета на поръчката” се разбира доставката на лекарствени продукти за лечебни заведения. * Под „доставки сходни с предмета на поръчката” се разбира доставката на лекарствени подукти за други юридически лица. 3. Участникът да е производител, вносител или търговец на едро, оторизиран от производителя или официалния вносител на лекарствени продукти. 4. Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна. 5. Участникът следва да разполага със складова база и транспортни средства, които осигуряват възможност доставките на лекарствените продукти до ВМА и подчинените й структури в страната да се извършват в оферираните от участниците срокове, а при спешна необходимост – до 2 часа.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
30.05.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Само когато кандидат или участник изиска документацията за участие да му бъде изпратена за негова сметка, документацията се заплаща в размер на 6 (шест) лева, чрез превод по сметка на Възложителя BG43 BNBG 9661 3100 1506 01 BIC BNBGBGSD и след представяне на доказателство за извършено плащане. Телефон за справки – 02 9225195, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30.05.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 31.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

София, ВМА - партер, зала №10

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При извършване на действия на комисията по чл. 68, ал. 4 и 5 , могат да присъстват участниците в тях или упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и наюридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица е необходимо да представят следните документи: документ за самоличност, за упълномощените представители и нотариално заверено пълномощно, за представителите на медиите - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното им положение, по силата на което лицето има право да присъства.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Цитостатик моноклонално антитяло при метастазирал меланом
1) Кратко описание

Цитостатик моноклонално антитяло при метастазирал меланом

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
550000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Цитостатик протеинкиназен инхибитор
1) Кратко описание

Цитостатик протеинкиназен инхибитор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
75000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12