Версия за печат

01158-2016-0009

BG-гр.Бургас:

РЕШЕНИЕ

Номер: 05-05-8#1 от 14.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/, ул. Княз Ал. Батенберг № 1, За: Димитър Зайков, РБългария 8000, гр.Бургас, Тел.: 056 876880, E-mail: office.bourgas@bgports.bg, Факс: 056 876881

Място/места за контакт: Ул. Княз Ал. Батенберг № 1, ет.4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgports.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/141.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пристанищни дейности


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.7 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Извършване на допълнителни СМР на обект „Рехабилитация на фугите на Естакада №1 и Естакада №2”. Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща довършителните работи, които възникнаха в процеса на изпълнение на основния договор за рехабилитация на фугите на Естакада № 1 и Естакада № 2 и не са обхванати в основния проект. След започване на СМР, разкриването на дефектиралите фуги и подмяната на оловните с неопренови лагери на Естакада № 1, се установи, че се променя кота нивелета на пътя. Съгласно предписанията на проектанта, отразени в проекта и заповедната книга на обекта, е необходимо да се увеличи дължината на участъка за разкъртването на асфалта при дефектиралите фуги, за да се запази нивелетата на пътното платно на Естакада №1. Това предполага и увеличаване на количествата на полаганата хидроизолация и асфалтобетон. Допълнителните работи за двете естакади, които не са обхванати в основния проект и без които не може да бъде завършен обекта са: капаци от рифелова ламарина за ревизионните отвори на тротоарите - 76бр.; демонтаж и монтаж на мантинелите - 400м; рязане на асфалта и направа на връзката между първи и втори пласт асфалт.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнително строителство на същия изпълнител, т.к. допълнителното строителството не може технически и икономически да се раздели от предмета на основния договор, без значителни затруднения за възложителя. На 27.11.2015г. е сключен договор с “ЕИС- Строителна компания“ООД за изпълнение на обект: ”Рехабилитация на фугите на Естакада №1и Естакада №2”. В обхвата на проекта е предвидено да се отремонтират дефектиралите фуги на пътните Естакада-1 и Естакада-2. В процеса на строителството, след разкриване на дефектиралите фуги и след подмяната на оловните с неопренови лагери на Естакада №1 се констатира, че се променя кота нивелета на пътя. Съгласно предписанията на проектанта, отразени в проекта и заповедната книга на обекта, е необходимо да се увеличи дължината на участъка на разкъртването на асфалта при дефектиралите фуги, за да се запази нивелетата на пътното платно на Естакада №1. Това предполага и увеличаване на количествата на полаганата хидроизолация и асфалтобетон. Също така има и допълнителни работи, които не са обхванати в основния проект, без които не може да бъде завършен обекта, като капаците от рифелова ламарина за ревизионните отвори на тротоарите, демонтажа и монтажа на мантинелите, рязането на асфалта и направата на връзката между първи и втори пласт асфалт. Допълнителните работи, които трябва да бъдат извършени не могат да бъдат разделени икономически и технически от предмета на поръчката, което обуславя и необходимостта от възлагане на нова обществена поръчка с цел довършване на обекта и пускането му в експлоатация.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„ЕИС – СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ” ООД, ЕИК 131296032, гр.София, кв.Студентски град, ул.”Проф.Кирил Попов” №16В,Република България, Тел.: 0889 150 513, E-mail: eis_sk@abv.bg, Факс: 0889 152 064, представлявано от Христина Чернева - управител

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 05-05-5 от 30.06.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01158-2015-0015
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:28000 BGN без ДДС

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Ивайло Иванов
Длъжност: Директор на Клон-териториално поделение Бургас