Версия за печат

00164-2016-0018

BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

Министерство на отбраната на Република България, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Евстати Методиев Георгиев, Република България 1092, София, Тел.: 02-9220656, E-mail: e.m.georgiev@mod.bg, Факс: 02-9515169

Място/места за контакт: Главна дирекция Отбранителна аквизиция - отдел Придобиване на материални средства и услуги

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/.

Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2016-013.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

Министерство на отбраната на Република България, ул. Иван Вазов № 12, ет. 5, За: Красимира Ангелова, Република България 1080, София, Тел.: 02 9220675

Място/места за контакт: Главна дирекция Отбранителна аквизиция

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.mod.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на Министерство на отбраната, намиращи се на територията на области Велико Търново, Монтана, Враца, Добрич и Бургас" по 9 обособени позиции.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 23 (23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Освободени войскови имоти на територията на области Велико Търново, Монтана, Враца, Добрич и Бургас.
Код NUTS: BG321, BG312, BG313, BG332, BG341
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Целта на поръчката е опазване и защита на имуществото, сигнализиране при нерегламентиран достъп до освободените войскови имоти /ОВИ/ и осъществяване на пропускателен режим на територията на ОВИ. Предоставянето на услугата се осъществява 24 часа, 7 дни в седмицата, включително и през празнични и почивни дни, като за целта изпълнителят трябва да разполага с необходимия кадрови ресурс. Изпълнителят предоставя на лицата, които непосредствено извършват охранителна дейност, техническо оборудване и униформено облекло със съответните отличителни знаци.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Осъществяване на охрана на 25 /двадесет и пет/ имота, обособени в 9 /девет/ позиции

Стойност, без да се включва ДДС
2315520 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. В документа, удостоверяващ внасяне на гаранция за участие / изпълнение, се вписва номерът на решението за откриване на процедурата и обособената позиция, за която се внася.За всяка обособена позиция за която участва, всеки участник следва да внесе гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка под формата на: парична сума в лева – платима по банковата сметка на Министерство на отбраната: Българска Народна Банка - Централно управление, пл. Княз Александър Първи” № 1 по набирателната сметка на дирекция “Финанси”-МО – IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBGBGSD или безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал, в която изрично се посочват основанията за нейното усвояване по чл.61,ал.2 от ЗОП и която се освобождава при условията на чл. 62 от същия. В случай, че гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция, то участникът следва да представи декларация в свободен текст, че ще удължи срока за валидност на същата в случай, че е обжалвал решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на изпълнител – до решаване на спора. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковата гаранция за участие следва да бъде със срок на валидност 180 календарни дни, считано от крайния срок на представяне на офертата за участие. Размерът на гаранцията за участие е: - обособена позиция № 1 – 450; - обособена позиция № 2 – 450; - обособена позиция № 3 – 1100; - обособена позиция № 4 – 450; - обособена позиция № 5 – 450; - обособена позиция № 6 – 850; - обособена позиция № 7 – 1250;- обособена позиция № 8 – 1300; - обособена позиция № 9 – 900; Гаранцията е посочена в абсолютна сума и не надвишава 1 % /едно на сто/ от стойността на поръчката. При внасяне на гаранция, с платежно нареждане изрично се посочва наименованието на процедурата и обособената позиция, за която се внася. Гаранцията за изпълнение е: 3 (три) % от стойността на поръчката, без ДДС, определена съгласно ценовото предложение на определения за изпълнител участник, която трябва да бъде предоставена към момента на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка. Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник, следва да представи документ за гаранция за изпълнение под формата на: парична сума, платена по банковата сметка на Министерство на отбраната: Българска Народна Банка – Централно управление, пл. Княз Александър Първи” № 1, по набирателната сметка на дирекция “Финанси”-МО – IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBGBGSD или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена в полза на Възложителя, с валидност 45 дни след края на срока на договора.Гаранцията следва да е с възможност за усвояване изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение и да съдържа задължение на банковия гарант да извърши безусловно плащане при първо поискване, в случай, че изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по договора в установения за това срок. Когато участникът или избрания изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението, с което се обявява решението за определяне на изпълнител.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на услугата се извършва по банков път по сметката на Изпълнителя в срок до 30 /тридесет/ дни, след месеца, през който е извършена услугата, срещу издадена фактура и месечен констативен протокол за качеството на предоставената услуга, подписан от представители на страните по договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителят запазва правото си да изключи един или повече имоти от обособена позиция при отпадане необходимостта от охрана, в случаите предвидени в Закона за обществените поръчки.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника – Приложение № 1; 3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 2; 4.При участник обединение – Заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия; 5.Декларация по чл.3 т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните собственици – приложение № 3; 6.Документ за внесена гаранция за участие, съгласно раздел.ІІІ.1.1. Когато участникът участва за две или повече обособени позиции, гаранцията за участие се представя поотделно за всяка една обособена позиция в отделен Плик № 1.; 7.Декларация по чл.327, ал. 1 от ЗОВСРБ - Приложение № 4; 8.Декларация по чл. 327б, ал.1 и 2 от ЗОВСРБ - Приложение № 5; 9.Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден по реда на ЗЧОД; 10.Декларация за липса на свързаност с друг Участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Приложение № 7; 11.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение №8; 12.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 9; 13.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд – Приложение № 10;14.Декларация за приемане условията в проекта на договора - Приложение № 11; 15. Изрично писмено Пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа на лицето, което представлява Участника в процедурата, в случай че Офертата не е подписана от лицето, което представлява Участника по актуалната му регистрация или по договора за създаване на обединение. Документът се представя в оригинал или нотариално заверен препис. Горецитираните документите се поставят в Плик 1 - "Документи за подбор". 16.Разрешение за право за извършване на оглед – Приложение № 12;17.Удостоверение за извършен оглед – Приложение № 13; 18.Техническо предложение за изпълнение на поръчката за обособената позиция, за която участва - Приложение № 14 и Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП, когато е приложимо – Приложение № 15. Документите по т.16,17,18 се поставят в Плик 2 - "Предложение за изпълнение на поръчката". 19.Ценово предложение по образеца – Приложение № 17. Ценовото предложение се поставя в Плик № 3 с надпис "Предлагана цена”.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък /Приложение № 6/, на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 2.Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, в обхвата на обществената поръчка, съгласно международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент. 3.Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за здравословни и безопасни условия OHSAS 18001:2007 или еквивалент. 4. Декларация от участника за средния годишен брой на охранителите и служителите и за броя на ръководните служители за последните три години-Приложение 18. Когато участникът участва за две или повече обособени позиции, декларацията се представя поотделно за всяка една обособена позиция в отделен Плик № 1. 5. Декларация от участника за техническо оборудване, с което разполага и с което ще бъдат осигурени охранителите за обособената позиция, за която участва /средства за мобилна комуникация, автомобили, униформено облекло /лятно и зимно/, помощни средства, отличителни знаци и идентификационна карта-Приложение № 19. Когато участникът участва за две или повече обособени позиции, декларацията се представя поотделно за всяка една обособена позиция в отделен Плик № 1. 6. Декларация за наличие на дежурен оперативен център. 7.Декларация от участника за наличие на офис в съответната област на която е разположен/ни имота/тите в обособената позиция; Горецитираните документите се поставят в Плик 1 на офертата за участие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да има изпълнени най-малко 2 /две/ сходни с предмeта на поръчката от посочените в списъка услуги,независимо дали участва за една или повече обособени позиции, придружени с удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за услугата. Под "сходна с предмета на обществената поръчка" се разбира услуга по охрана на имущества. 2. Да има внедрена система за управление на качеството. 3.Да има внедрена система за здравословни и безопасни условия за труд. 4. Да има назначени не по-малко от заложения брой охранители, съгласно техническата спецификация за обособената позиция, за която участва. 5. Да има минимум 1 /един/ автомобил за областта, на която е разположен имота и минимум 1 /едно/ средство за мобилна комуникация за конкретния имот в обособената позиция за която участва, униформеното облекло /лятно и зимно/, помощните средства, отличителните знаци и идентификационната карта. 6.Участникът трябва да осигури дежурен оперативен център, който да оказва съдействие на охраната в извънредни ситуации. 7. Участникът да има офис, който следва да е разположен в населено място на територията на съответната област, в която се намира/т имота/имотите, в обособената позиция, за която участва, като се посочва адрес и телефон за връзка.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: План за охрана на имотите в обособена позиция ; тежест: 20
Показател: Предложен план за действие при възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, нерегламентирано настаняване/ползване, аварии, терористични актове и взаимодействие с органите на МВР, Служба „Военна полиция” и с териториалните структури на Главна дирекция „Отбранителна аквизиция” за обособената позиция; тежест: 10
Показател: Месечна цена на услугата за обособената позиция ; тежест: 70
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
13.06.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията, при поискване от потенциален участник, може да бъде закупена на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" № 12, етаж пети, в Главна дирекция "Отбранителна аквизиция", всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа. Пълната документация за участие в обществената поръчка е публикувана в Профила на купувача (http://pp.mod.bg). При поискване от заинтересовано лице възложителят изпраща документацията на хартиен носител за сметка на лицето. В тези случаи, лицето заплаща цената на документацията за участие в процедурата, която е в размер 6,00 лв. /шест лева/ с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.06.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.06.2016 г.  Час: 11:00
Място

гр. София, ул. "Иван Вазов" № 12, етаж 5, Главна дирекция "Отбранителна аквизиция".

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

На основание чл. 68, ал. 3 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, могат да присъстват при отварянето на офертите и при отварянето на ценовите оферти участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Обявлението за обществена поръчка и документацията за участие са одобрени с Решение на заместник-главния директор на Главна дирекция "Отбранителна аквизиция". 1. Критерий за оценка (по т. ІV.2.1) е икономически най-изгодна оферта. Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е описана подробно в Раздел VІ от документацията за участие в процедура. 2. Всички участници следва да извършат оглед на имотите, обект на охрана. Огледът е задължителен за участниците в обществената поръчка. Огледът се осъществява в периода от датата на обявяване на решението за откриване на процедурата за възлагане на поръчката в регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки (АОП) до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, посочен в обявлението от 10:00 ч. до 16:00 ч. всеки работен ден, след представяне на - Разрешение за право за извършване на оглед – /Приложение № 12 към документацията за участие/ и подписано и подпечатано Удостоверение за извършен оглед /Приложение № 13/ Огледът на имотите се извършва след уточняване на датата и часа с едно от посочените лица за контакт от отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Варна” - гр. Варна, спирка „Светкавица” № 23, п.к. 198 - Христо Стефанов Станков – началник на отдела: мобилен телефон 0884 332776; - Иван Наумов Цеков – главен експерт: гр. Варна, служебни телефони 052/307593, мобилен телефон 0889510689; -Иванка Петрова Коева-главен експерт: гр. Бургас, служебен телефон 056/880957, мобилен телефон 0882000932. От отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Плевен”-гр. Плевен-5800, ул. „Данаил Попов” № 5А, ПК 100 - Георги Атанасов – началник на отдела, гр. Плевен, сл. телефон 064/821175; мобилен телефон 0887 541 582; - Герасим Любенов Кирилов – главен експерт в отдела, гр. Плевен, мобилен телефон 0887 414 403; - Румен Пенев Панайотов – главен специалист в отдела, гр. Велико Търново, мобилен телефон 0889510529. 3. Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител по реда на чл. 41 от ЗОП по образец - Приложение № 16. 4. Преди сключване на договора, определения за изпълнител участник следва да представи гаранция за изпълнение на договора и документите по чл. 47, ал. 10 и Полица в полза на Възложителя на застраховка „Гражданска отговорност на юридическо лице – отговорност на охранителна фирма” за гарантиране на отговорността си за единично събитие 10 000 лв. и агрегатен лимит 100 000 лв. 5. От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице някое от обстоятелства по чл.47, ал.2,т.1,т.4 и т.5 от ЗОП. 6. От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице обстоятелството по чл.3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), освен ако не са налице обстоятелствата по чл.4 от същия закон. 7. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и може да бъде изтеглена безплатно от всеки участник в процедурата на интернет страницата на Министерство на отбраната, профил на купувача. 8. Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Даденото от Възложителя разяснение в законоустановения срок /четиридневен от постъпване на искането/ се обявява публично, като същото се публикува своевременно на интернет адреса на Министерство на отбраната - Профила на купувача.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Министерство на отбраната - Главна дирекция Отбранителна аквизиция, ул. Дякон Игнатий № 3, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220656, Факс: 02 9515169

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция позиция № 1 по Техническа спецификация № ТС В98.2240.16 - Раздел ІV от документацията
1) Кратко описание

Охрана на имоти на територията на обл. Велико Търново, общ. Велико Търново и общ. Дебелец

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

3) Количество или обем

2 имота

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
144720 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция позииця № 2 по Техническа спецификация № ТС В98.2240.16- Раздел ІV от документацията
1) Кратко описание

Охрана на имот на територията на обл. Велико Търново, общ. Свищов

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

3) Количество или обем

1 имот

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
144720 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция позиция № 3 по Техническа спецификация № ТС В98.2240.16 Раздел ІV от документацията
1) Кратко описание

Охрана на имоти на територията на обл.Монтана, общ. Лом, общ. Бойчиновци и общ. Вършец

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

3) Количество или обем

4 имота

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
353760 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция позиция № 4 по Техническа спецификация № ТС В98.2240.16 - Раздел ІV от документацията
1) Кратко описание

Охрана на имоти на територията на обл. Враца, общ. Враца и общ. Роман

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

3) Количество или обем

2 имота

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
144720 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция позиция № 5 по Техническа спецификация № ТС В98.2240.16 - Раздел ІV от документацията
1) Кратко описание

Охрана на имоти на територията на обл. Бургас, общ. Бургас

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

3) Количество или обем

2 имота

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
144720 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция позиция № 6 по Техническа спецификация № ТС В98.2240.16 - Раздел ІV от документацията
1) Кратко описание

Охрана на имоти на територията на обл. Бургас, общ. Поморие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

3) Количество или обем

3 имота

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
273360 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция позиция № 7 по Техническа спецификация № ТС В98.2240.16 - Раздел ІV от документацията
1) Кратко описание

Охрана на имоти на територията на обл. Бургас, общ. Карнобат

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

3) Количество или обем

2 имота

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
402000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция позиция № 8 по Техническа спецификация № ТС В98.2240.16 - Раздел ІV от документацията
1) Кратко описание

Охрана на имоти на територията на обл. Бургас, общ. Карнобат и общ. Сунгурларе

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

3) Количество или обем

4 имота

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
418080 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция позиция № 9 по Техническа спецификация № ТС В98.2240.16 - Раздел ІV от документацията
1) Кратко описание

Охрана на имоти на територията на обл. Добрич, общ. Добрич и общ. Балчик

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

3) Количество или обем

3 имота

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
289440 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24