Версия за печат

00085-2016-0012

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Георги Софийски № 3, За: Елисавета Михайлова, подп.инж. Оливер Океанов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225214, E-mail: elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: сектор Логистично осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната по три обособени позиции” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 : Доставка на хигиенни изделия от хартия ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : Доставка на почистващи и перилни прапарати ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 : Доставка на уреди и пособия за почистване

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Вещеви склад на ВМА - София на адрес: гр. София 1606, бул. „Георги Софийски” № 3
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставките на стоките се извършват периодично, след получаване на предварителни писмени заявки от Възложителя. Посочените количества в Техническата спецификация за всяка обособена позиция са прогнозни и доставките зависят от текущите потребности на ВМА. Възложителят няма задължение да поръчва цялото количество и/или всички номенклатури от съответната обособена позиция.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

39831300, 39831600, 39224000, 33761000, 33763000

Описание:

Почистващи препарати за подове
Почистващи препарати за тоалетни
Метли и четки и различни видове други изделия
Тоалетна хартия
Хартиени кърпи за изтриване на ръце

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В рамката на срока на договора Възложителят, в зависимост от текущите си нужди, ще заявява необходимите му количества продукти/номенклатури до достигане на стойността на договора по съответната обособена позиция. Възложителят има право да променя посочените в Раздел IV „Техническа спецификация” количества хигиенни консумативи и пособия за почистване, съобразно нуждите си, включително да се отказва от доставката на определени видове хигиенни консумативи и пособия, както и да заявява нови видове, които не са включени в техническите спецификации, но са в изпълнение на предмета на обществената поръчка. * Под „нови видове” се има предвид: при спиране от производство и/или внос на оферираните хигиенни консумативи и пособия за почистване, които са еквивалент на видовете хигиенни консумативи и пособия, включени в техническата спецификация и отговарят на изискванията на Възложителя. Възложителят си запазва правото да заяви доставка на хигиенни консумативи и пособия за почистване, невключени в техническите спецификации по обособените позиции, на стойност не повече от 10 (десет) % от стойността на съответната обособена позиция.

Стойност, без да се включва ДДС
323607.92 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

ДА

Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. б/ Срокът на договора може да бъде удължен до 6 месеца. в/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора. г/ В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за добро изпълнение или да внесе по сметката на Възложителя нова гаранция за изпълнение на договора, съобразена с удължения срок на договора и очакваното прогнозно количество, което може да бъде заявено.

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е в размер на: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 : 581,75 лв. /петстотин осемдесет и един лева и седемдесет и пет стотинки/; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : 1 567,32 лв. / хиляда петстотин шестдесет и седем и тридесет и две стотинки/; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 : 1 087,00 лв. / хиляда осемдесет и седем лева/. Гаранцията за изпълнение е в размер 5 /пет/ на сто от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл.60, ал.1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път в лева, по набирателна сметка на ВМА: IBAN BG34BNBG96613300150601; BIC BNBGBGSD; банка БНБ, с основание – заглавие на поръчката и обособената позиция, за която участва. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от Възложителя при условията на чл.61 от ЗОП и името на процедурата. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия и открита със срок на валидност не по-малко от 60 /шестдесет/ дни след срока на самия договор. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора. Всички разходи по представяне на гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за участие и за изпълнение се представят и в превод на български език. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават, задържат или усвояват от Възложителя по реда и в сроковете по чл.61 и 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в проекта на договор. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите средства за заплащане на доставките са от бюджета на ВМА. Срок на плащане: Доставките по сключените договори ще се заплащат при условията на отложено плащане до 60 (шестдесет) календарни дни, след извършване на доставката и представяне на фактура заедно с двустранно подписан приемо- предавателен протокол за доставените стоки. Начин на плащане: Плащанията на доставките по сключения договор се извършват в български лева, чрез банков превод, по сметка на Изпълнителя, след доставка на стоките и представяне на следните документи: фактура и приемо-предавателен протокол за доставените стоки. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА: Възложителят заплаща доставените хигиенни консумативи и пособия за почистване по оферираните единични цени, в лева, без ДДС от офертата на участника, определен за Изпълнител след проведената открита процедура за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват физически или юридически лица, както и техни обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.4 и 5. Всички участници, вкл. подизпълнители, следва да отговарят на изискванията на чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и чл.47, ал.2, т.1, т.4 и 5 от ЗОП. В офертата не могат да бъдат включени като подизпълнители лица, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия, вида и формата на изискуемите документи, посочени от възложителя, както и към образците на документи, утвърдени в документацията. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, който трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика: Плик № 1 "Документи за подбор" съдържа: Списък на документите, съдържащи се в офертата /в оригинал, по приложен образец/, подписан от участника; Представяне на участника /в оригинал, по приложен образец/;Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП /в оригинал, по приложен образец/; При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС;Декларация за участие на подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8 ЗОП /в оригинал, по приложен образец/;Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /в оригинал, по приложен образец/;Декларация за приемане условията в проекта на договора /в оригинал, по приложен образец/;Оригинална банкова гаранция или копие на платежен документ за внесена парична сума по сметка на Възложителя; Доказателства за технически възможности и квалификация по чл.51, ал.1 от ЗОП - посочени в Раздел ІІІ.2.3); Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съдържа: Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия, на хартиен носител – /в оригинал, по приложен образец/; Спецификация на продукта от производителя - ако документът е на чужд език се представя в превод на български език /заверено копие/;Каталози и/или снимков материал на оферираните продукти - ако документът е на чужд език се представя в превод на български език /заверено копие/; Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти - ако документът е на чужд език се представя в превод на български език /заверени копия/; Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП /в оригинал, по приложен образец/ - ако е приложимо; Плик № 3 "Предлагана цена" съдържа: Ценова оферта на хартиен и оптичен носител, подписана и подпечатана от представляващия участника /в оригинал, по приложен образец/.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение /референция/, издадено от получателя или от компетентен орган –заверено от участника копие, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството с обхват по предмета на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има доказан опит в изпълнението на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка доставки - най-малко две доставки, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. * Под „доставки еднакви с предмета на поръчката” са извършени доставки за различни видове хигиенни консумативи и пособия за почистване за лечебни заведения. * Под „доставки сходни с предмета на поръчката” са извършени доставки за различни видове хигиенни консумативи и пособия за почистване за други получатели. 2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват по предмета на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 044 - 072296 от 03.03.2016 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
15.05.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
25.05.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на ВМА, гр.София, ПК 1606, бул.Г.Софийски №3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя безплатно пълен достъп до документацията по електронен път на интернет страницата на Военномедицинска академия – рубрика „Профил на купувача” на адрес: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.Офертата, независимо от начина на представяне, следва да бъде получена до крайния срок, посочен в обявлението на следния адрес: Военномедицинска академия /ВМА/, гр. София 1606, бул. „Георги Софийски” № 3, ет.2, входящо деловодство, тел. за справки 02/ 92 25527 – от 8:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 15:00 часа, всеки работен ден. Документацията за участие, разяснения, съобщения за отваряне на оферти и на ценови оферти, протоколи и решенията на Възложителя и друга информация, свързана с настоящата поръчка са достъпни и се публикуват в установените срокове на интернет страницата на ВМА, рубрика „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА” на адрес: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/. За получено се счита това уведомление, което е достигнало адреса, посочен от участника. Възложителят не носи отговорност за неполучена кореспонденция, в случай че участникът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно Възложителя или е отказал да приеме уведомлението.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и сл. от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хигиенни изделия от хартия
1) Кратко описание

Доставка на хигиенни изделия от хартия, съгласно Техническа спецификация по Приложение № 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33761000, 33763000

Описание:

Тоалетна хартия
Хартиени кърпи за изтриване на ръце

3) Количество или обем

Посочените количества в Техническата спецификация за обособената позиция са прогнозни и доставките зависят от текущите потребности на ВМА. Възложителят няма задължение да поръчва цялото количество и/или всички номенклатури от съответната обособена позиция.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
58175 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на почистващи и перилни прапарати
1) Кратко описание

Доставка на почистващи и перилни прапарати, съгласно Техническа спецификация по Приложение № 2.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

39831300, 39831600, 39832000, 33741100

Описание:

Почистващи препарати за подове
Почистващи препарати за тоалетни
Препарати за миялни машини
Почистващи продукти за ръце

3) Количество или обем

Посочените количества в Техническата спецификация за обособената позиция са прогнозни и доставките зависят от текущите потребности на ВМА. Възложителят няма задължение да поръчва цялото количество и/или всички номенклатури от обособената позиция.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
156731.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на уреди и пособия за почистване
1) Кратко описание

Доставка на уреди и пособия за почистване, съгласно Техническа спецификация по Приложение № 3.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

39224000

Описание:

Метли и четки и различни видове други изделия

3) Количество или обем

Посочените количества в Техническата спецификация за обособената позиция са прогнозни и доставките зависят от текущите потребности на ВМА. Възложителят няма задължение да поръчва цялото количество и/или всички номенклатури от обособената позиция.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
108701.25 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12