Версия за печат

00085-2016-0012

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 552 от 14.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Военномедицинска академия, бул. Г. Софийски №3, За: Подп.инж. Оливер Океанов, Елисавета Михайлова, Р България 1606, София, Тел.: 02 9225214, E-mail: elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: ВМА- отдел Логистика, сектор Логистично осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната по три обособени позиции” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 : Доставка на хигиенни изделия от хартия ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : Доставка на почистващи и перилни прапарати ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 : Доставка на уреди и пособия за почистване

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Основание за възлагане: необходимост от периодични доставки на хигиенни и почистващи материали и консумативи за осигуряване необходимата чистота и хигиена в сградите и помещенията на ВМА и подчинените й структури в страната, в съответствие с изискванията на чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП; Рапорт на началник сектор Логистично осигуряване, Становища от началник сектор ПАКМФР и началник Финансов отдел за наличие на финансов ресурс по съответния параграф.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, бул. Витоша №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: ПОЛК.ДОЦ. ЛЮБОМИР СВЕТОСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ, дм
Длъжност: ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА ВМА ПО ВОЙСКОВОТО МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ В СТРАНАТА И ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА