Версия за печат

01020-2016-0002

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115517517

МБАЛ Свети Пантелеймон - Пловдив ЕООД, гр.Пловдив, бул. Никола Вапцаров № 9, За: доц. д-р Петко Недев, д.м.; Георги Василев - юрисконсулт, България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603963, E-mail: office@mbal2pv.com, Факс: 032 603931

Място/места за контакт: гр.Пловдив, бул. Никола Вапцаров № 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mbal2pv.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics.

Електронен достъп до информация: http://www.mbal2pv.com/publics.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Болничната аптека на "МБАЛ "Св.Пантелеймон" - Пловдив" ЕООД гр.Пловдив, находяща се в сградата на лечебното заведение на административен адрес: град Пловдив, бул."Никола Вапцаров" № 9.
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД град Пловдив по заявка на възложителя.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

"Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД"

Стойност, без да се включва ДДС
291666.67 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в настоящата процедура е в размер на 2 000 (две хиляди лева), които възложителят има право да задържи, при условие че участникът в процедурата за възлагане на обществената поръчка: оттегли предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията, оспори решението на възложителя – до решаване на спора, или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Срокът за заплащане на стоките е до 30 /тридесет/ календарни дни след извършване на доставката и се извършва след представяне на следните документи: а/ доставна фактура, задължително съдържаща следните реквизити: наименование на артикула, мярка и брой в опаковка, партиден номер, срок на годност, разрешително, издадено от ИАЛ ; б/ двустранно подписана приемо-предавателна форма.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участниците представят следните документи за участие в процедурата: - Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата. - Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; - Удостоверение за актуално състояние на участника /ако е приложимо, т.е. не е посочен ЕИК/. - Копие на регистрацията в БУЛСТАТ /ако е приложимо, т.е. не е посочен ЕИК/, данъчна регистрация и такава по ЗДДС. - Разрешение за търговия на едро с лекарства, издадено от министъра на здравеопазването, или удостоверение за регистрация за търговия на едро, или разрешение за производство, или разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ - във формата на фотокопия. - Лицензия за търговия с наркотични вещества за медицински цели, когато се предлага доставката на такива - във формата на фотокопие. - Валидно разрешение за употреба на предлаганите лекарствените продукти, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и Съвета, и одобрена кратка характеристика на продукта. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през 2016г., участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични. - Оторизационни документи от производителя на предлаганите медицински продукти. Необходимо е производителите да укажат за кои продукти от тяхната производствена листа оторизират съответния дистрибутор. - Доказателства за търговската репутация на участника: не по-малко от три удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. /минимум три броя/. Във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. - Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, подписана от съответното физическо лице в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка – представя се в оригинал. - Декларация за съответствие на предлаганите продукти – представя се в оригинал. - Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП – представя се в оригинал. - Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП – представя се в оригинал. - Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - представя се в оригинал - Подписан и подпечатан проект на договор – представя се в оригинал, не се попълва, ведно с декларация в свободен текст, подписана от представляващия участника, че приема условията в проекта на договор. - Документ за представена гаранция за участие. - Нотариално заверено пълномощно, в случай че офертата е подписана от лице, различно от законния представител на участника. - Изрично пълномощно, в случай че при отваряне на офертите присъства лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или нотариално заверено фотокопие. - Оферта, изготвена по образец – приложение № 12 от документацията за участие, с приложена към нея таблица на предлаганите медицински консумативи, съгласно приложение № 1. Всички копия на документи следва да са във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Годишен финансов отчет във всичките му части за предходната година и доклад за заверка от регистриран одитор, в случаите предвидени от Закона за счетоводството – във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Годишен финансов отчет във всичките му части за предходната година и доклад за заверка от регистриран одитор, в случаите предвидени от Закона за счетоводството – във формата на фотокопия, заверени от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Информация за персонала, складовете и моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката, представени под формата на декларация, подписана от представляващия и подпечатана с печата на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Информация за персонала, складовете и моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката, представени под формата на декларация, подписана от представляващия и подпечатана с печата на участника.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 009 - 011162 от 14.01.2016 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
29.04.2016 г.  Час: 14:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.05.2016 г.  Час: 14:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.05.2016 г.  Час: 14:00
Място

гр.Пловдив, бул."Никола Вапцаров" № 9, конферентна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите и плика с предлаганата цена е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

I.1. Срокът е намален до 36 дни, тъй като има публикувано предварително обявление съдържащо информацията, налична към датата на изпращането му.2.Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал. 3 от ЗОП, срокът по ал.2 от същата разпоредба е намален с 12 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и пълен достъп до документацията за участие по електронен път се предоставя на интернет адрес: http://www.mbal2pv.com/publics . II.Съгласно чл. 47, ал. 3 от ЗОП, възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, който е :1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.2. е обявен в несъстоятелност;3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.5. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;6. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;7. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;8. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;9. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;10. за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства,включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП. Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 1, 6, 8 и 9 се прилагат, както следва:1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ