00290-2016-0002

BG-Алфатар: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000565359

Община Алфатар, ул. Йордан Петров № 6, За: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА - ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ АПОФ, Република България 7570, Алфатар, Тел.: 086 811623, E-mail: obshtina_alfatar@abv.bg, Факс: 086 811646

Място/места за контакт: Община Алфатар

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.alfatar.egov.bg..

Адрес на профила на купувача: http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000097C2?OpenDocument.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Избор на проектант за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“ по три обособени позиции, а именно: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА АЛФАТАР ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД АЛФАТАР ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДИ В ГР. АЛФАТАР, С. ЧУКОВЕЦ И С. БИСТРА, ОБЩИНА АЛФАТАР, за кандидатстване на Община Алфатар по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи "

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
община Алфатар, област Силистра
Код NUTS: BG325
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Ще бъде възложено изготвянето на 3 (три) инвестиционни проектавъв фаза „работен проект”. Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Дейност 1: Изготвяне на работен проект за обект: Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Алфатар, съгласно утвърденото от Възложителя задание за проектиране Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Дейност 1: Изготвяне на работен проект за обект: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Алфатар, съгласно утвърденото от Възложителя задание за проектиране Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Дейност 1: Изготвяне на работен проект за обект: Реконструкция на улични водопроводи в гр. Алфатар, с. Чуковец и с. Бистра, община Алфатар, съгласно утвърденото от Възложителя задание за проектиране Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи;

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:Дейност 1: Изготвяне на работен проект за рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Алфатар-1. Път SLS 1002 /I-7 от РПМ - Цар Асен - Чуковец/, от път I-7 от РПМ до начало населено място Цар Асен от км 0+000 до км 1+050 и от край н.м. Цар Асен до начало на н.м. Чуковец от км 2+260 до км 4+720 2. Път SLS 2001 /III-7001 от РПМ – н.м. Васил Левски/ от км 0+000 до км 3+600, 3. Път SLS 2004 /III-207 от РПМ – начало н.м. Бистра/ от км 0+000 до км 2+250.4. Път SLS 2005 /SLS 2003 – начало н.м. Кутловица/ от км 0+000 до км 1+200.5. Път SLS 3007 /I-7 от РПМ - Помпена станция Алфатар/, обща дължина на пътя 3 430 м от км 0+000 до км 3+430. ОБЩА ДЪЛЖИНА НА УЧАСТЪЦИТЕ: 12 250м. Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Дейност 1: Изготвяне на работен проект за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Алфатар: 1. УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА”2. УЛ. „ИЛИЯ БЛЪСКОВ”3. УЛ. „СТОИЛ ВОЙВОДА”4. УЛ. „ АНГЕЛ КЪНЧЕВ”5. УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”6. УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ”7. УЛ. „ПЪРВА” /Машинен двор/8. УЛ. „ШЕСТА” /Машинен двор/9. УЛ. „ТРЕТА” /Машинен двор/. ОБЩА ДЪЛЖИНА НА УЧАСТЪЦИТЕ: 4260м Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Дейност 1: Изготвяне на работен проект за реконструкция на улични водопроводи в гр. Алфатар, с. Чуковец и с. Бистра, община Алфатар; Обхватът на задачата включва извършване на необходимите проучвания и изготвяне на работен проект за реконструкция и доизграждане на част от водопроводните мрежи в 3 населени места. Обща дължина на 17770 м. Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи;

Стойност, без да се включва ДДС
250000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

200

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 1. Гаранция за участие в процедурата - в размер на 900 лв.ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 1. Гаранция за участие в процедурата - в размер на 350 лв. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: 1. Гаранция за участие в процедурата - в размер на 1250 лв. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА – ЗА ВСЯКА ЕДНА ОТ ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ, както следва: Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществената поръчка. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 5 % от общата стойност на договора без включен ДДС, която трябва да обхваща целия срок на договора, удължен с 30 календарни дни. Гаранциите могат да бъде представени под формата на банкова гаранция или парична сума. Когато гаранцията е под формата на парична сума, тя следва да бъде внесена по банков път на името на Община Алфатар, по следната сметка на Община Алфатар: Сметка в лв (BGN): IBAN: BG28STSA93003311249495 BIC: STSABGSF,при банка: ДСК ЕАД град/клон/офис: СИЛИСТРА, като се посочи изрично видът на гаранцията и процедурата, за която се внася тя. При банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена от банка. Ако банковата гаранция е на език, различен от българския, тя се представя в превод на български език. Гаранцията за изпълнение трябва да бъде представена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: отстранените кандидати или участници в срок 5 раб.дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 раб.дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.Съгласно чл. 61, ал.1 от ЗОП Възложителят ще се възползва от възможността до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител. Съгласно чл. 61, ал. 2 от ЗОП Възложителят ще усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник: 1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Възнаграждението по договора ще се изплащана изпълнителя както следва: 1.1. Авансово плащане – в размер на 5 % от цената по чл.3, ал.2 от договора (цената за проектиране) след представяне на фактура. Авансовото плащане по договора се извършва в срок до 20 (десет) работни дни след подписването му и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 1.2. Окончателно плащане на цената по чл.3, ал. 2 ог договора (цената за проектиране) - в размер на 95% в срок от 10 работни дни след подписване на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между Община Алфатар и финансиращия орган и постъпване на финансовите средства по сметката на Община Алфатар и представяне на оригинална фактура от изпълнителя. 1.3. Заплащането на дължимото възнаграждение за авторски надзор, се извършва в 5-дневен срок след представяне на месечни отчети, пропорционално на изпълнените СМР, за действително вложеното време на обекта и фактура в оригинал от изпълнителя. 2. Плащанията по договора се извършват с платежно нареждане по сметка на изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение/неперсонифицирано дружество на физически и/или юридически лица. Когато обаче участникът е обединение, което не е юридическо лице / неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите, договорът за обединението задължително трябва да съдържа клаузи, които: - да съдържат информация за разпределението на участието на лицата, включени в обединението, при изпълнението на дейностите, предмет на съответната обособена позиция – описание на видовете работи и дейности, които ще изпълнява всеки участник в обединението; - да гарантират по безусловен начин, че: - всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на поръчката, в това число за качественото й изпълнение и за отстраняване на недостатъците и несъответствията в изпълнението съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка независимо от срока, за който е създадено обединението; - съставът на обединението няма да се променя след изтичане на срока за подаване на офертите; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка, в случай че обединението бъде избрано за изпълнител.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

На основание чл.47, ал.3 от ЗОП са определени следните обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на участника: 1. Участникът е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. 2. Участникът е лишен от правото да упражнява професията проектант или дейността изработване на инвестиционни проекти съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 3. Участникът е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 4. Участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 5. Участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, 2, 2а, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника (Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец съгласно приложение № 4). В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия – всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или тяхно обединение (консорциум или дружество по ЗЗД).Съдържание на офертата: 1.Плик № 1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията, изисквани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 -3,5,6, 8, 11 – 14 от ЗОП и отнасящи се до критериите за подбор на участниците, както е посочено по-долу, (на хартиен носител в един оригинал и на електронен носител във формат pdf); 1.1. Офертно предложение на участника– Приложение №1.; 1.2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника Приложение № 2; 1.3. Административни сведения и представяне на участника, Приложение № 3. Предстанянето на участника следва да включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Идентифициращата информация следва да съдържа достатъчно данни за правната индивидуализация на участника, в т.ч. правосубектност; постоянен адрес или седалище и адрес на управление; управителни органи и представителство; вписване в търговски регистри и/или регистрация в съдебни или административни органи и/или обявяване в публични актове, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 1.3.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец Приложение №4 . 1.4.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие на документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 1.5. Доказателства за наличие на технически възможности и квалификация на участника за изпълнение на поръчката по чл. 51 от ЗОП- същите са посочени в поле III 2.3 на обявлението. 1.6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – Приложение № 5. 1.7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1и чл.109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза – Приложение № 6. 1.8. Декларация за запознаване с условията на поръчката – Приложение №6а.; 1.10. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители, в която се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 9. 1.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Приложение № 11. 1.12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 10.1.13. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда – Приложение № 12- Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извършат услугите са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.; 1.14. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник / подизпълнител – Приложение №13; 1.15. Заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата 2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 3. Плик № 3 „Предлагана цена”

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите си възможности участниците представят следните документи: 1. Списък на услугите (по образец), които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Списъкът-декларация се подписва от лицето представляващо участника; 2. Доказателства за извършените услуги, посочени в Списъка по т. 7.2.1 - удостоверения, издадени от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 3 Списък на ключовите експерти (Приложение 7а). Всеки участник трябва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата. Забележка:В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията се отнасят общо за лицата, включени в обединението, като документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. При участие на подизпълнители изискването се прилага, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, съгласно вида и дела на тяхното участие. Участниците могат да използват ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условия че докажат, че ще имат на свое разположение тези ресурси. Условието се прилага и при участници-обединения от ФЛ и/или ЮЛ. Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един ключов експерт в екипа на участника. Стаж по специалността е времето, през което съответният експерт е упражнявал трудова дейност, свързана с придобитата от същото лице и относима към поставените минимални изисквания образователна квалификация. Покриването на изискването се удостоверява със списъка по т.7.2.3. *При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 И 2: Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил минимум една услуга, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години или от датата на която е учреден и е започнал дейност, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходна” услуга с предмета на обществената поръчка навсякъде в обявлението и документацията за участие в обществената поръчка следва да се разбира услуга/услуги без значение от източника на финансирането и/им, свързана/и с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на пътища и/или улична мрежа 2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил минимум една услуга, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години или от датата на която е учреден и е започнал дейност, считано от датата на подаване на оферти. Под „сходна” услуга с предмета на обществената поръчка навсякъде в обявлението и документацията за участие в обществената поръчка следва да се разбира услуга/услуги без значение от източника на финансирането и/им, свързана/и с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически“ и/или „Работни” за изпълнение на основен ремонт и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или изграждане на водопроводна мрежа. Участникът следва да разполага с ръководител на екипа от проектанти и с ключови експерти – проектанти за всяка обособена позиция, както следва: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Ръководител екип – строителен инженер със специалност „Пътно строителство” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 4 години опит в тази област. Инженер със специалност „Пътно строителство” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност по част "Пътна", съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 (три) години опит в тази област Инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност по част "Геодезическа", съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 (три) години опит в тази област ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Ръководител екип – строителен инженер със специалност „Пътно строителство” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 4 (четири) години опит в тази област. Инженер със специалност „Пътно строителство” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност по част "Пътна", съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 (три) години опит в тази област Инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност по част "Геодезия", съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 (три) години опит в тази област ВАЖНО: Продължава в раздел VI.3 „Допълнителна информация“

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

чл.230, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка със Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател ТП1 "Срок за изпълнение на поръчката"; тежест: 10
Показател: Показател ТП2 "Концепция за изпълнение на поръчката" ; тежест: 40
Показател: подпоказател Подход за изпълнение на поръчката; тежест: 30
Показател: подпоказател Управление на риска; тежест: 10
Показател: Показател ФО - Цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
26.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
26.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.05.2016 г.  Час: 09:00
Място

Община Алфатар

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и/или представяне на съответното пълномощно, когато е необходимо, а останалите лица – след удостоверяване на качеството, в което присъстват.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Програмата за развитие на селските райони

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от Раздел III 2.3: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: 1. Ръководител на екип - Висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на “Хидростроителство” или еквивалентна(или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), с професионален опит минимум 4 години по специалността. Да притежава валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност от КИИП за 2016 г.; 2. Експерт – хидростроителство - Висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на “Хидростроителство” или еквивалентна (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност),, с професионален опит минимум 3 години по специалността и валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност от КИИП за 2016 г.; 3. Експерт – Геодезия - Висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на строителното инженерство, специалност “Геодезия” или еквивалентна (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), с професионален опит минимум 3 години по специалността и валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност от КИИП за 2016 г. Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка, екип от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката (обособената позиция) и частите на съответните обекти, съгласно техническите задания за проектиране. Всеки проектант от екипа трябва да притежава пълна проектантска правоспособност по съответната част, съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП Съгласно чл. 10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, съгласно който право да упражняват професиите „архитект”, „ландшафтен архитект”, „урбанист” и „инженер в устройственото планиране и/или в инвестиционното проектиране” в Република България имат чужденци и граждани на държави-членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации. Съгласно чл. 49 ал. 3 от ЗОП възложителят ще приеме предложени от участника специалисти, установени в друга държава-членка на Европейския съюз, които представят сертификати или документи за регистрация от административен орган, ако те представляват еквивалентен документ, издаден от държавата в която са установени и доказват изпълнението на минималните изисквания; I.Възложителят ще се възползва от възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал. 3 от ЗОП - Обявлението ще бъде изпратено по електронен път и предоставя пълен и безплатен достъп по електронен път до документацията за участие е предоставен на интернет адреса на Община Алфатар http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000097C2?OpenDocument II. Всички комуникации между възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се извършват на български език и в писмена форма. Обменът на информация може да се извършва по един от следните начини: по пощата, по факс, по елек. път при условиятаи по реда наЗЕДЕП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Алфатар
1) Кратко описание

Ще бъде възложено изготвянето на инвестициоен проект във фаза „работен проект”. Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: Дейност 1: Изготвяне на работен проект за обект: Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Алфатар. Срок на изпълнение на дейността -до 60 календарни дни от датата на сключване на договора. Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи; Срок на изпълнение на дейността -до датата на издаване на Разрешение за ползване на обекта

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

В обхвата на поръчката са включени следните дейности: Дейност 1: Изготвяне на работен проект за рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Алфатар-1.Път SLS 1002 /I-7 от РПМ - Цар Асен - Чуковец/, от път I-7 от РПМ до начало населено място Цар Асен от км 0+000 до км 1+050 и от край н.м. Цар Асен до начало на н.м. Чуковец от км 2+260 до км 4+720 2. Път SLS 2001 /III-7001 от РПМ – н.м. Васил Левски/ от км 0+000 до км 3+600, 3. Път SLS 2004 /III-207 от РПМ – начало н.м. Бистра/ от км 0+000 до км 2+250.4. Път SLS 2005 /SLS 2003 – начало н.м. Кутловица/ от км 0+000 до км 1+200.5. Път SLS 3007 /I-7 от РПМ - Помпена станция Алфатар/, обща дължина на пътя 3 430 м от км 0+000 до км 3+430. ОБЩА ДЪЛЖИНА НА УЧАСТЪЦИТЕ: 12 250м. Прогнозна стойност на дейността: 70 000 лева без ДДС Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи; Прогнозна стойност на дейността-20 000 лева без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
90000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 60Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Алфатар
1) Кратко описание

Ще бъде възложено изготвянето на инвестиционен проект във фаза „работен проект”. Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: Дейност 1: Изготвяне на работен проект за обект: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Алфатар. Срок за изпълнение на дейността -до 200 календарни дни от датата на сключване на договора Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи;Срок за изпълнение на дейността -до датата на издаване на Разрешение за ползване на обекта ;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

В обхвата на поръчката са включени следните дейностти: Дейност 1: Изготвяне на работен проект за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Алфатар: 1. УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА”2. УЛ. „ИЛИЯ БЛЪСКОВ”3. УЛ. „СТОИЛ ВОЙВОДА”4. УЛ. „ АНГЕЛ КЪНЧЕВ”5. УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”6.УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ”7.УЛ. „ПЪРВА” /Машинен двор/8.УЛ. „ШЕСТА” /Машинен двор/9.УЛ. „ТРЕТА” /Машинен двор/ . обща дължина 4260м.Прогнозна стойност за изпълнение на дейността: 23 000 лева без ДДС Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи; Прогнозна стойност за изпълнение на дейността-12 000 лева без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
35000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 200Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Реконструкция на улични водопроводи в гр. Алфатар, с. Чуковец и с. Бистра, община Алфатар
1) Кратко описание

Ще бъде възложено изготвянето на инвестиционен проект във фаза „работен проект”. Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: Дейност 1: Изготвяне на работен проект за обект: Реконструкция на улични водопроводи в гр. Алфатар, с. Чуковец и с. Бистра, община Алфатар. Срок за изпълнение на дейността-до 60 календарни дни от датата на сключване на договора Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи;Срок за изпълнение на дейността-до датата на издаване на Разрешение за ползване на обекта ;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

В обхвата на обществената поръчка са включени следните дейности: Дейност 1: Изготвяне на работен проект за реконструкция на улични водопроводи в гр. Алфатар, с. Чуковец и с. Бистра, община Алфатар; Обхватът на задачата включва извършване на необходимите проучвания и изготвяне на работен проект за реконструкция и доизграждане на част от водопроводните мрежи в 3 населени места. Обща дължина 17770 мПрогнозна стойност за изпълнение на дейността: 105 000 лева без ДДС. Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи; Прогвозна стойност за изпълнение на дейността -20 000 лева без ДДС

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
125000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 60