Версия за печат

00290-2016-0002

BG-Алфатар:

РЕШЕНИЕ

Номер: 209 от 14.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Алфатар, ул. Йордан Петров № 6, За: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА - ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ АПОФ, Република България 7570, Алфатар, Тел.: 086 811623, E-mail: obshtina_alfatar@abv.bg, Факс: 086 811646

Място/места за контакт: Община Алфатар

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.alfatar.egov.bg..

Адрес на профила на купувача: http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000097C2?OpenDocument.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Избор на проектант за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“ по три обособени позиции, а именно: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Алфатар ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Алфатар ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Реконструкция на улични водопроводи в гр. Алфатар, с. Чуковец и с. Бистра, община Алфатар, за кандидатстване на Община Алфатар по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на процедурата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: ЯНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР