Версия за печат

01158-2016-0008

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: Александър Александров, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079999, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: Дирекция Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/admin/procurement/update/143.

Електронен достъп до информация: http://www.bgports.bg/admin/procurement/update/143.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход 69, ет. 4, За: Мирослава Иванова, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079926, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: Главно управление, отдел Административен, деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.bgports.bg.

I.2) Основна дейност

Пристанищни дейности

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Предоставяните услуги касаят пристанище за общестевн транспорт с национално значение Бургас, като всички изготвени документи и разработик се предават в Главното управление на ДП "Пистанищна инфраструктура" - гр. София
Код NUTS:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни /прединвестиционни/ проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014г. за обхвата, съдържанието изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт /обн., ДВ, бр. 32 от 08.04.2014 г./” Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, включва: - пристанищен терминал Бургас Изток 1 за обработка предимно на генерални товари – метали, дървесина, хартия, храни, скрап, машини и др. По експлоатационни причини често се обработват и насипни товари – въглища, захар, амониев нитрат и малки партиди концентрати; - пристанищен терминал Бургас Изток 2 за обработка на всички видове товари – отдаден на концесия през 2011г.; - пристанищен терминал Бургас Запад, специализиран за обработка на голямотонажни кораби, превозващи черни метали. В терминал „Запад“ се обработват метали, зърно, скрап, насипни товари и други. На терминала действат контейнерен и ро–ро терминали, както и най-големият хладилен склад в България. Терминалът е отдаден на концесия заедно със складова база „Лозово”; - пристанищен терминал „Росенец” – за обработка на нефт, нефтопродукти и други наливни опасни товари, отдаден на концесия и - пристанищен терминал Несебър - за обслужване на пътници, отдаден на концесия. За територията на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас през 1995-1996 г. е изработен Генерален план, утвърден от министъра на транспорта със Заповед № РД-08-244/21.03.1997 г. Докладът за ОВОС е одобрен с Решение № 122 от 1995г. на МОСВ. Генералният план на пристанище Бургас е с предвиждане за развитие до 2015 г. В годините пристанище Бургас се развива чрез реализацията на Генералния план за развитие с предвиждане до 2015 г., която е започнала с изграждането на източния вълнолом и Терминал 2А. През 2011г. в рамките на проекта „Зона за обществен достъп", на терминал Бургас Изток 1, до вълнолома са оформени нови места за пасажерски кораби. Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на всички дейности, необходими за осъществяване на процеса по изработване, одобряване и влизане в сила на генералните планове съгласно Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (Наредба № 10). За целта следва извършени следните дейности и да се направят следните разработки: Прединвестиционно проучване; Задание за проектиране на генерален план; Проект на генерален план. Извършването на всички дейности следва да се ръководи от принципите на реализируемост и устойчивост на проектните решения. Всички етапи на изпълнение трябва да позволяват нормално преминаване в следваща фаза на проекта до неговата цялостна реализация с влизане в сила на заповедта на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройство за одобряване на генералния план. С оглед последователността на изпълнение, дейностите в обхвата на поръчката са структурирани в пет етапа.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Възложените услуги включват изпълнението на следните дейности и изготвянето на следните разработки: а) Прединвестиционно проучване - етап I; б) Варианти на предварителни концептуални решения на проект за генерален план за развитие (с Технико-икономическата обосновка и SWOT анализ на вариантите) – етап II; в) Изготвяне на задание за проектиране на генерален план – етап III; г) Изготвяне на проект за генерален план – етап IV; д) извършване на необходимите действия и набавяне на изискуемите документи в приложимите процедури по ЗООС и ЗБР до влизането в сила на Становището по ЕО/Решението по ОВОС, процедурите по одобряване и съгласуване на заданието за проектиране, както и в процедурите по съгласуване, одобряване и влизане в сила на генералния план. (3) Изпълнението на възложените с този договор работи приключва с влизането в сила на заповедта на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване генералния план за пристанище Бургас - финал на етап V. Изискванията към изпълнението на дейностите и към разработките са по-подробно разработени в техническата спецификация към документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
1000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

435

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 1. Гаранция за участие: в размер на 10 000.00 лева.Участникът сам избира формата й, както следва: а) Парична сума – внася се по следната банкова сметка на ДП „Пристанищна инфраструктура”: IBAN BG39 CECB 9790 1043 0528 00, BIC CECBBGSF, „Централна кооперативна банка”АД, клон „Химимпорт. В нареждането за плащане следва да бъде изписан предмета на поръчката и да бъде посочено, че сумата представлява гаранция за участие. Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка, а в случай, че преводът е направен по Интернет – документът следва да е представен с референция от банката или б) Банкова гаранция – оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на ДП „Пристанищна инфраструктура”, съгласно примерен образец към документацията. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език. В случай, че е издадена на чужд език от чуждестранна банка, тя се представя придружена с превод на български език. Гаранцията за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертата. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедурата обжалва решението за определяне на изпълнител.Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, независимо от нейната форма, когато участник: а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: а) отстранените участници в срок от 5 раб. дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; б) класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 раб. дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; в) при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 раб. дни след изтичане на срока за обжалване. Когато с влязло в сила решение КЗК отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 2. Гаранция за изпълнение: в размер на 5 % от стойността на договора, като изпълнителят сам избира формата й – парична сума, която се внася по банкова сметка на ДП „Пристанищна инфраструктура”, съгласно посоченото в т. 1 б. „а” или оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на ДП „Пристанищна инфраструктура”, съгласно примерен образец към документацията, със срок на валидност не по-малко от 1 (една) година от сключване на договора за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юрид.лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банк. гаранция, съответно вносител на сумата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати всички такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Сроковете и условията за освобождаване, усвояване и задържане на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват по посочена от изпълнителя банкова сметка, както следва: 1. Междинно плащане в размер на стойността по чл. 2, ал. 1, б. „а” от договора - след приемане без забележки и указания на прединвестиционното проучване, въз основа на одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклад за изпълнението на етап 1 и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2. Междинно плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността по чл. 2, ал. 1, б. „б” от договора – след избор на най-ефективното и целесъобразно проектно решение, въз основа на одобрен от възложителя доклад за изпълнението на етап 2 и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 3. Междинно плащане в размер на 70 % (седемдесет процента) от стойността по чл. 2, ал. 1, б. „б” от договора – след одобряване на заданието, въз основа на заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на генерален план и одобряване на заданието и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 4. Междинно плащане в размер на 70 % (седемдесет процента) от стойността по чл. 2, ал. 1, б. „в” от договора – след приемане без забележки и указания на изготвения проект на генерален план, въз основа одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклад за изпълнението на етап 4 и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 5. Междинно плащане в размер на стойността по чл. 2, ал. 1, б. „г” от договора – след влизане в сила на решението по ОВОС/Становището по ЕО, въз основа одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклад за приключили процедури по ЗООС и по ЗБР с влязло с сила Становище по ЕО/Решение по ОВОС и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 6. Междинно плащане в размер на 10 % (десет процента) от стойността по чл. 2, ал. 1, б. „в” от договора – след предаване на изготвеното заявление за разглеждане, приемане и одобряване на генералния план, въз основа одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклад по изпълнението на етап 5, подписано и комплектувано Заявление за разглеждане, приемане и одобряване на генералния план с изискващите се приложения по чл. 25 от Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 7. Окончателно плащане в размер на остатъка от договорената стойност, след приспадане на платените суми - след влизане в сила на генералния план, въз основа на заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на генералния план, с отбелязване, че е влязла в сила и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички плащания се извършват в български лева, по банков път, в срок до десет работни дни след представяне на съответните документи.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват договор, в който се посочват: разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите в поръчката, в съответствие с чл. 25, ал. 8 от ЗОП и представляващия обединението. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: -съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата и всички участващи в обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката и влизането в сила на генералния план; -обединението е създадено със срок до окончателното изпълнение на поръчката и влизането в сила на генералния план; -обединението е упълномощило водещ участник, който има право да го задължава, да получава указания за и от името на всеки участващ в обединението, и отговоря за оперативното управление при изпълнение на поръчката; -всички участващи в обединението са отговорни заедно и поотделно за качественото изпълнение на поръчката, независимо от срока, за който е създадено обединението. Когато в договора не е посочен представляващият обединението, участникът следва да представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в процедурата може да бъде всяко бълг. или чуждестранно физ. или юрид.лице, както и техни обединения, които отговарят на усл., посочени в ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия. Външни експерти, участвали в изработването на технич. спецификации или на методиката за оценка на офертите в документацията за участие не могат да участват в процедурата самостоятелно или в обединение с др.лица като участници, подизпълнители, член. на обединения-участници или ч/з свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. По силата на чл.3, т.8 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС е забранено: дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица да участват пряко или косвено (вкл. и чрез гражд. дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим) в процедури за възлагане на общ.поръчки. Обстоят. по чл.47, ал.1,т.1, б. а-д, т.2-4, ал.2, т.1 и ал.5 ЗОП са основание за отстраняване.Участник се отстранява от участие, ако: офертата е представена в наруш. на изискв. на чл.57, ал.2 ЗОП; офертата е непълна или не отговаря на предварително обявените усл., вкл. отделни нейни части в технич. или цен. предложение; не е представен някой от докум-те, съгласно чл. 56 ЗОП и изискв. на документацията; по отнош. на участника се установи неизпълнение на предварително обявените изискв. за технич. възможности и квалиф.; гар-ята за участие под формата на банк. гаранция е със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата; по реда на чл.68, ал.11 ЗОП е установено, че е представил невярна инф. за доказване на съответствието му с обявените отвъзложителя критерии за подбор; е представил предложение,в к-о се съдържа по-дълъг от максим. срок за изпълнение на съотв. д-ст или срок или срокът е посочен в различна мерна единица от календ. дни; предложил е цена по-висока от прогнозната стойност. Документи: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. При участие на обединение, списъкът да е подписан от представляващия обединението.Списъкът следва изчерпателно да изброява докум-те и информ., поставени в офертата, изготвя се в своб. форма 2.1.Представяне на участника–по образец. В случай, че участникът е обединение, което не е юрид. лице, документът се попълва, подписва и подава поотделно за обединението и за всяко физ. и юрид. лице в него.2.2.Подписана от лицата по чл.47, ал.4 ЗОП декларация по чл.47, ал.9 ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1,т.1, б. а -д, т.2 – 4, ал.2, т.1 и ал.5 ЗОП - по образец.Чуждестр. лица включват в декларацията и инф. относно публичните регистри, в к-о се съдържат посочените обстоят., или компетентния орг., к-о съгласно законодателството на държавата, в к-о участникът е установен, е длъжен да предоставя инф. за тези обстоятелства служебно на възложителя.В случай, че участникът е обединение, което не е юрид.лице, декл-ята се представя за всяко физ. или юрид.лице, вкл. в обединението.Докум-те по т.2.1. и 2.2., в случай, че са на чужд език, трябва да са придружени с офиц.превод на бълг.език.3.При участници – обединения, които не са юрид.лица, се представя заверено копие от договора за създаване на обединението, съгласно посоченото по-горе.4.Док-т за гаранция за участие, съгласно посоченото по-горе.5.Декл-я по чл.3,т.8 и чл.4 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.6. Декл-я по чл.55, ал.7 ЗОП и за липса на обстоят. по чл.8, ал.8, т.2 ЗОП. 7.Декл-я за съгласие за участие като подизпълнител, когато се предвиждат такива.8.Пълномощно в своб.текст, с нотар. удостоверяване на подписа на упълномощителя – представя се, когато някой док-т от офертата не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация или док-та за създаването му.9.Др. документи и информ., изискуеми съгласно усл., посочени в документацията за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Няма изисквания за доказване на икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Посоченият срок за изпълнeние е сбора от максималните срокове за отделните дейности, съгласно посоченото в документацията. През последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил успешно еднакви или сходни услуги.За еднакви или сходни услуги се приемат: а) изработване на ген.план или еквивал. по х-р, предназначение и последици, съгласно приложимото за нея законодателство, устройствена разработка на пристанище за общ. транспорт или на повече от един пристан. терминали, на които се обработват повече от един тип товари и се обслужват пътници; б) изработване на ПУП или еквивал. по х-р, предназначение и последици, съгласно приложимото за нея законодателство, устройствена разработка за обекти на тарнспортната инфраструктура. Отделните изисквания по б. „а“ и б. „б“ могат да са предмет на един или на повече от един проект. В случай, че са предмет на повече от един проект, общо всички проекти трябва да доказват изпълнението на б. „а“ и б. „б“. Представя се списък – декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП, съгласно образ., към който прилага и док-ва за извършената услуга под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публични регистри, в които са публикувани информации за услугите. Участникът да разполага с мин. следните екипи от ключови експерти (технич.лица), к-о ще отговарят за извършването на услугата, предмет на настоящата поръчка, с профес. опит и квалификация, както следва: 2.1. Екип 1: а. Ръководител на проекта: магистър, инженер или еквивал.; мин. 10 г. опит в обл. на трансп. стр-во (управление, проектиране, изпълнение и/или контрол); опит като ръководител на екип/проект, в най-малко 3 комплексни трансп. проекти, като поне 1 от тези проекти е за пристан. терминал и свързаната с него пътна, жп и технич. инфраструктура. Мин. 3 г. опит на ръководна позиция; b. Eксперти по част технологична: магистър, инженер или еквивал.; всеки от тях да има мин. 7 г. опит в обл. на проектирането на пристан. терминали и пълна проектантска правоспособност (ППП) по част «Технология» от КИИП или др. профес. организация. Всеки от тях да има опит в извършване на технологично оразмеряване и планиране на пристан.зони, организацията на технологичните д-сти, претоварни съоръжения и оборудване, открити и закрити складове, технич. инфраструктура, и др. подобни и участие в мин. 1 завършен проект за проектирането на пристан. терминал. Бр. на експертите в екипа по част технологична следва да бъде достатъчен за доказване участието в изработване на Генерален план и/или инвестиц. проекти на следните пристан. терминали: за обработка на насипни и зърнени товари; на контейнери и генерални товари; на наливни товари; на генерални товари; фериботни и/или Ро-ро терминали; за обслужване на пътници;с. Eксперт по финанси и икономика на транспорта: магистър в обл. на икономиката или финансите или еквивал., мин. 7 г. опит в обл. на икономиката на транспорта; мин. 2 завършени проекта в изготвянето на маркетингови проучвания и/или икономически анализ на разходите и ползите, и/или финансови анализи във водния и/или жп транспорт; d. Експерт геоложки и хидрогеоложки проучвания: магистър, инженер, геология, хидрогеология или еквивал., мин. 7 г. опит в обл. на геологията, мин. 2 завършени проекта, от които поне 1 за морско хидроложко проучване, да има ППП по част Геология и хидрогеология от КИИП или др. профес. организация; e. Експерт хидротехническо строителство: магистър, инженер, ХТС или еквивал., мин. 7 г. опит в обл. на пристанищно стр-во или трансп. стр-во като хидроинженер,ин. 3 завършени проекта за проектирането на пристан. инфраструктури (стационарни и/или плаващи хидротехнич. пристанищни съоръж., плавателни канали, акватории) и поне 2 от тях да са за морски пристанища за общ. транспорт или еквивал., да има ППП по част ХТС или Конструкции на ХТС от КИИП или др. профес. организация; Продължава в VI.3. Допълнителна информация

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: техническо предложение - в точки, с 2 подпоказателя: Предложение за изпълнение на етап 1, етап 2 и етап 3 - 30 т. и Предложение за изпълнение на етап 4 и етап 5 - 30 т.; тежест: 60
Показател: Ценово преложение - в точки; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.06.2016 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
08.06.2016 г.  Час: 17:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.06.2016 г.  Час: 11:00
Място

Главно управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" на адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

f. Eксперт архитект: магистър, Архитект или еквивал., мин. 7 г. опит в обл. на проектирането, мин. 3 завършени проекта в обл. на пром. и трансп. стр-во, в т.ч. в обл. на стр-во на обекти с пристанищна инфрастр., ППП от КАБ или др. профес. организация; g. Експерт инж. – конструктор: магистър, инженер, ПГС, ССС или еквивал., мин. 7 г. опит като инж.-конструктор, мин. 3 завършени проекта на адм., обслужващи сгради и складове (открити, закрити), ППП по ч. Конструктивна от КИИП или др. профес. организация;.h. Експерт инж.-геодезист: магистър, инженер, геодезия или еквив., мин. 7 г. опит в обл. на геодезията, вкл. хидрографска; мин. 2 завършени проекта за проектирането на пристан. и жп инфраструктура, от които 1 за изработване на ПУП за пристан. обект и 1 обект на жп инфрастр., ППП по ч. Геодезическа и свидетелство за правоспособност да извършва д-ти по кадастъра по ЗКИР; i. Eксперт по пътно стр-во: магистър, инженер, Транспортно стр-во, профил пътно стр-во или еквивал., мин. 7 г. опит в обл. на пътното строителство, мин. 2 завършени проекта, свързани с пътно строителство, ППП по ч. Транспортна от КИИП или др. профес. организация; k. Експерт електроинж.: магистър, инженер, Eлeктротехника или Eлектроенергетика и електрообзавеждане, или еквивал., мин. 7 г. опит като проектант по ч. Ел., мин. 2 завършени проекта в част Ел за изграждане, модернизация и реконструкция на пристан. инфраструктура, ППП по ч. Електро от КИИП или др.профес. организация; l. Експерт ВиК инж.: магистър, инж. по специалност ВиК или еквивал., мин. 7 г. опит като проектант по ч. ВиК, мин. 2 завършени проекта в част ВиК за изграждане, модернизация и реконструкция на пристан. инфрастр., ППП по ч. ВиК от КИИП или др. профес. организация; m. Експерт ОВК инж.: магистър, инженер ОВК или еквивал., мин. 7 г. опит като проектант по част ОВК, мин. 2 завършени проекта в част ОВК за изграждане, модернизация и реконструкция на пристан. инфраструктура, ППП по ч.ОВК от КИИПили др. профес. организация; n Експерт жп транспорт: магистър, Инженер, Трансп. стр-во, профил жп или еквивал., мин. 7 г. опит в планиране, организация и експлоатация на транспорта; мин. 2 завършени проекта в обл. на планирането, организацията и експлоатацията на жп транспорт, ППП по ч. Транспортна от КИИП или др. профес.; Експерт по екология: магистър в обл. на екологията или еквивал., мин. 7 г. опит в обл. на екологията и опазването на ОС, мин. 1 завършен и приет проект за изготвяне на ОВОС или ЕО на пристан.обект.2.2. Екип 2 Експертите в този екип следва да са различни от експерта еколог, който ще участва в предварителните проучвания и изготвянето на заданието и на проекта на генерален план. Всеки експерт да е магистър в обл. на екологията и да бъде вписан в публичния регистър на експертите извършващи ЕО и ОВОС по чл. 83 ал. 4 ЗООС. Бр. на експертите в екип 2 зависи от елементите на ОС, които имат право да оценяват съгласно притежаваните от тях удостоверения за вписване в публичния регистър. Сумарно те трябва да доказват правото да оценяват всички елем. на ОС по чл. 4 ЗООС: атмосф. въздух, атмосфера, води, почва, земни недра, ландшафт, прир. обекти, минерално разнообразие, биолог. разнообразие и неговите елем. Общ професионален опит: Всеки експерт да притежава мин. 7 г. опит в областта на екологията и опазването на ОС и да е участвал в мин. 1 завършен и приет доклад на ОВОС или ЕО на пристан. обект. Прилага се списък, по обр. и подписани от всеки от експертите Профес. автобиография и дек-я за разположение - по образ. с посочена профес. квалиф, заедно с копия на док-ти, от които са видни образован.,профес. квалиф. и опита на експертите, както и док-ти относно правоспос.им за извършване на съотв. д-ст, вкл. удост-я за ППП. В случай, че участникът е обединение, което не е юрид. лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението и се доказва от един или повече участници в него. Изискванията могат да бъдат изпълнени и ч/з възможностите на 1 или повече трети лица, съгласно чл.51а ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ