Версия за печат

01158-2016-0008

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-10-10 от 14.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: Александър Александров, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079999, E-mail: office@bgport.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: Дирекция Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/admin/procurement/update/143.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пристанищни дейности


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни /прединвестиционни/ проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014г. за обхвата, съдържанието изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт /обн., ДВ, бр. 32 от 08.04.2014 г./” Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, включва: - пристанищен терминал Бургас Изток 1 за обработка предимно на генерални товари – метали, дървесина, хартия, храни, скрап, машини и др. По експлоатационни причини често се обработват и насипни товари – въглища, захар, амониев нитрат и малки партиди концентрати; - пристанищен терминал Бургас Изток 2 за обработка на всички видове товари – отдаден на концесия през 2011г.; - пристанищен терминал Бургас Запад, специализиран за обработка на голямотонажни кораби, превозващи черни метали. В терминал „Запад“ се обработват метали, зърно, скрап, насипни товари и други. На терминала действат контейнерен и ро–ро терминали, както и най-големият хладилен склад в България. Терминалът е отдаден на концесия заедно със складова база „Лозово”; - пристанищен терминал „Росенец” – за обработка на нефт, нефтопродукти и други наливни опасни товари, отдаден на концесия и - пристанищен терминал Несебър - за обслужване на пътници, отдаден на концесия. За територията на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас през 1995-1996 г. е изработен Генерален план, утвърден от министъра на транспорта със Заповед № РД-08-244/21.03.1997 г. Докладът за ОВОС е одобрен с Решение № 122 от 1995г. на МОСВ. Генералният план на пристанище Бургас е с предвиждане за развитие до 2015 г. В годините пристанище Бургас се развива чрез реализацията на Генералния план за развитие с предвиждане до 2015 г., която е започнала с изграждането на източния вълнолом и Терминал 2А. През 2011г. в рамките на проекта „Зона за обществен достъп", на терминал Бургас Изток 1, до вълнолома са оформени нови места за пасажерски кораби. Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на всички дейности, необходими за осъществяване на процеса по изработване, одобряване и влизане в сила на генералните планове съгласно Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (Наредба № 10). За целта следва извършени следните дейности и да се направят следните разработки: Прединвестиционно проучване; Задание за проектиране на генерален план; Проект на генерален план. Извършването на всички дейности следва да се ръководи от принципите на реализируемост и устойчивост на проектните решения. Всички етапи на изпълнение трябва да позволяват нормално преминаване в следваща фаза на проекта до неговата цялостна реализация с влизане в сила на заповедта на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройство за одобряване на генералния план. С оглед последователността на изпълнение, дейностите в обхвата на поръчката са структурирани в пет етапа.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обемът и прогнозната стойност на предвидените за изпълнение услуги изискват провеждането на открита процедура по ЗОП, при опростени правила, което осигурява широк достъп за повече участници, както и спазването на принципите на прозрачност и публичност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Ангел Борисов Забуртов
Длъжност: генерален директор