Версия за печат

00575-2016-0007

BG-град Раковски:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОПЗ - 8 от 14.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Раковски, пл. България №1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски и инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол в Община Раковски, Р. България 4150, град Раковски, Тел.: 03151 2369; 03151 5058, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: Раковски, пл. България №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Раковски, както следва: Обект 1: „Благоустрояване на централен площад в с. Белозем, община Раковски“; Обект 2: „Благоустрояване на централен площад в кв. Генерал Николаево, гр. Раковски, община Раковски“; Обект 3: „Рехабилитация на Част от Път PDV3234/III-565, Маноле -Белозем/ - Шишманци - Раковски, кв. Секирово - кв. Парчевич - /II-56/ от км 0+000 до км 4+700 ”; Обект 4: „Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски”, в т.ч.: Подобект 1: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Шишманци, община Раковски” с дължина около 17000 м; Подобект 2: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Момино село, община Раковски” с дължина около 17000 м, във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Раковски по Европейски програми за програмен период 2014 – 2020 г. или други източници на финансиране, съгласно Заданието за проектиране в обем съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в указанията към документацията за участие и Техническата спецификация/Заданията за проектиране.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата е направен в съответствие с принципите за определяне на прогнозната стойност на поръчката към датата на решението за откриване на процедурата, регламентирани в чл. 15 от ЗОП, като е взета предвид прогнозната стойност на поръчката. Предвид факта, че естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации (обстоятелство, изключващо прилагането на ограничена по своя характер процедура) и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне с обявление или без обявление, то безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в чл.14, ал.3, т. 2 от ЗОП за открита процедура. Също така, с цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на публични средства и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на публични средства, каквато несъмнено е една от водещите цели на Община Раковски в качеството й на Възложител на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, ул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Павел Андреев Гуджеров
Длъжност: Кмет на община Раковски