Версия за печат

00701-2016-0004

BG-Сливо поле:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-09-291 от 13.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Сливо поле, площад Демокрация №1, За: Тодорка Иванова Дражева, Република България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2827, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2827

Място/места за контакт: Тодорка Иванова Дражева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.slivopole.ru-se.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=123&selected=255&parent_id=138.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Избор на проектант за изготвяне на технически проект „Избор на проектант за изготвяне на технически проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3187 / RSE1173, Малко Враново – Голямо Враново / Голямо Враново - / II-21 / и реконструкция и рехабилитация на общински път RSE 3174 / RSE1171, Сливо Поле – Пристанище Ряхово / Ряхово – гробищен парк/” и изграждане на инфраструктурата на широколентов интернет". Обществената поръчка включва изготвяне на технически проект съгласно изисквания на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проектът да се разработи на два подобекта с отделни чертежи, количествени и количествено - стойностни сметки, както следва: Подобект №1: Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3187 / RSE1173, Малко Враново – Голямо Враново / Голямо Враново - / II-21 / с приблизителна дължина от 4251 метра. Подобект №2: Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE 3174 / RSE1171, Сливо Поле – Пристанище Ряхово / Ряхово – гробищен парк/ с приблизителна дължина от 1300 метра Изискванията на Възложителя по комплектоване и изработване на техническия проект са описани в техническото задание към документацията по обществената поръчка.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Общо планираните средства, които възложителят предвижда за заплащане на услугата проектиране през финансовата година са в размер, който попада в обхвата на чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП и на основание чл.16, ал.8 от ЗОП следва да обяви открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка. Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или на процедури на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Валентин Христов Атанасов
Длъжност: Кмет на Община Сливо поле