Версия за печат

00510-2016-0002

BG-Девня: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Девня, гр. Девня, бул. Съединение №78, За: инж.Галина Димитрова, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: tsu@devnya.bg, Факс: 0519 47012

Място/места за контакт: гр. Девня, бул. Съединение №78

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2016/izrabotvane-na-rabotni-proekti-kss-i-posledvacsho-oscshestvyavane-na-avtorski-nadzor-na-obekti-s-koito-cshe-kandidatstva-obcshina-devnya-za-finansirane-po-prsr-2014-2020-za-rekonstrukciya-na-obcshinski-pticsha-v-obcshina-devnya.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изработване на работни проекти , КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Девня за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция на общински пътища в община Девня”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Девня
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Изработване на работни проекти , КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Девня за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция на общински пътища в община Девня” Работни проекти за нуждите на Възложителя следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. Извършва се от Възложителя или от упълномощено от него лице, за което Изпълнителят следва да оказва пълно съдействие и подпомагане до получаването на одобрение на изготвения инвестиционен проект. В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект следва да отразява и изпълнява изискванията на Възложителя в съответствие с техническото задание / спецификация за изпълнение на поръчката.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71240000, 71322000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изработване на работни проекти с подробни количествени и количествено- стойностни сметки за реконструкция на общински пътища в община Девня., с обща дължина 18712 линейни метра, Изготвянето на работни проекти се възлага на екип от правоспособни проектанти. Работните проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени и количествено- стойности сметки по приложимите части и една обобщена количествена сметка. В обяснителните записки проектантите подробно описват необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение. Осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително- монтажните работи Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания. Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно: • Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.; • Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството; • Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

Прогнозна стойност без ДДС
374240 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2020 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: 3700.00 лв. Гаранция за изпълнение-в размер на 1% от стойността на договора без ДДС. Представят се като депозит на парична сума по сметка на Възложителя или банкова гаранция в полза на Възложителя. Уч./Изп.сам избира формата на гаранциите. Когато Уч./Изп в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При гаранции-парична сума, тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на Община Девня: "ЦКБ"АД, клон Варна; BIC:CECBBGSF; IBAN, IBAN: BG36CECB979033G0064400. Ако Уч./Изп избере да представи гаранциите под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в заверено копие. Ако Уч./Изп е превел парите по електронен път, той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В случай, че Уч./Изп представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на дейностите по настоящата обществена поръчка ще представлява допустими разходи по одобрените проекти на Възложителя по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“, предвид което заплащането на основната част от дължимите суми ще бъде осъществено след одобрение на проектното предложение на Възложителя. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева. 1.Схема на плащане Плащането на сумите се осъществява при условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане, отразени в приложения образец на проектодоговора за обществената поръчка. Плащането се извършва както следва: 1. Финансирането на предмета на обществената поръчка ще се осигури във основа на Договор/и за безвъзмездна финансова помощ по мярка 07 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” , Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” и / или други програми и проекти. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” по проектни части от заданието, включително подробни количествени и количествено-стойностни сметки за видовете строително-монтажни работи (СМР), съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение и за упражняване на авторския надзор по време на строителството. 4. Заплащането ще се извършва както следва: 4.1. Плащане на стойност 1 000,00 лв. без ДДС от стойността по т. 2., в срок до 20 (двадесет) работни дни след сключване на настоящия договор и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 4.2. Сума в размер равна на остатъка от дължимото възнаграждение, посочено в т. 2., в срок до 20 (двадесет) календарни дни при наличие на получено от Възложителя авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“ по Договор за финансова помощ и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 4.3. Авансово плащане в размер на 50 % от дължимото възнаграждение посочено в т. 3., в срок до 20 (двадесет) календарни дни от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2а) и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 4.4. Окончателно плащане в размер на сума равна на остатъка от дължимото възнаграждение, посочено в т.3., в срок до 20 (двадесет) календарни дни след въвеждане на обектите в експлоатация и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя. 5. Приемането на техническите проекти и доклад за извършен авторски надзор е с подписване на приемо-предавателни протоколи, а всички плащания се извършват срещу предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал. 6. При редуциране на одобрените суми за проектиране и авторски надзор от финансиращия орган, същите се редуцират чрез подписването на анекс като задължение на Възложителя към Изпълнителя. 7. Разходи извършени от Изпълнителя, но не одобрени от финансиращия орган и / или редуцирани не са задължения на Възложителя. 8. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда, разписан в договора. 9. За направените, но неодобрени от Държавен фонд „Земеделие” разходи, предмет на договора, Възложителят не носи отговорност и не дължи плащане.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

не се изисква

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства: а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б) е обявен в несъстоятелност; в) е производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове; г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. д) е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; е) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; ж) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: а) при които лице по т. 4 е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 С НАДПИС „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ 1. Списък на документите и информацията, които съдържа офертата на участника с отбелязана страницата/ите, на която/ито се намират, подписан от участника – свободен текст; 2. Административни сведения за участника – Приложение № 1; 3. Представяне на участника по образец – Приложение № 2 - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 3; 5. Декларация за липса на свързаност по чл. 55, ал.7, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - Приложение № 4; 6. Декларация за ползването на подизпълнители – Приложение № 5; 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 6; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП - Приложение № 8; 9. Декларация за приемане условията на проектодоговора съгласно чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП - по образец съгласно Приложение № 10; 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 11. 11.Декларация за запознаване с условията в документацията за участие и приемането им - Приложение № 12; 12. Копие на споразумение за създаване на обединение / консорциум (представя се в случаите, когато участникът е обединение/консорциум). 13. Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) –представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата, да представлява участника в процедурата и/или за извършването на съответното действие, което е извършено от пълномощник. 14. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка: 14.1. Декларация за разположение на ключов експерт – Приложение № 14. 14.2. Декларация – списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата – Приложение № 15; 14.3. Доказателства за извършването на услугите съгласно чл. 51, ал.4 от ЗОП – заверено копие на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 14.4. Списък – декларация на експертите, които ще отговарят за изпълнението на поръчката - Приложение № 16; 15. Документ за представена гаранция за участие. в Плик №2- Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец – Приложение № 9.Декларация в свободен текст по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, когато е приложима. в Плик №3-Попълнено Ценово предложение - Приложение № 7 – се подготвя от участника на хартиен носител в 1 оригинал и се представя и на електронен носител.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителя не поставя изискване за финансово и икономическо състояние на участниците.
Минимални изисквания: Възложителя не поставя изискване за финансово и икономическо състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискванията за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка се доказват с: 1. Декларация – списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата; 2. Доказателства за извършването на услугите съгласно чл. 51, ал.4 от ЗОП – заверено копие на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 3. Списък – декларация на експертите, които ще отговарят за изпълнението на поръчката; 4. Декларация за разположение на ключов експерт
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата му най-малко една услуга еднаква или сходна с предмета на поръчката. Под услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката следва да се разбират изпълнение на услуги по проектиране на инфраструктурен или друг обект. 2. Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка трябва да разполага като минимум със следните ключови експерти – проектанти по посочените части: • Експерт „Геодезия“ за част „Геодезия“ – с придобита образователна степен магистър „Геодезия“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна; • Експерт „Пътно строителство“ за част „Пътна“ – с придобита образователна степен магистър „Пътно строителство“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна; • Експерт „Конструктор“ за част „Конструкции“– с придобита образователна степен магистър „Конструкции“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна; • Експерт „ПБЗ“ за част „План за безопасност и здраве“ – с придобита образователна степен магистър в областта на строителство или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна; • Експерт „ПБ“ за част „Пожарна безопасност“ – с придобита образователна степен магистър в областта на строителството или еквивалентно и притежаващи удостоверение по интердисциплинарна част „ПБ”; • Експерт „ВиК“ за част „Отводнителни съоръжения“– с придобита образователна степен магистър „ВиК“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна; • Експерт „ПУСО“ за част „Управление на строителните отпадъци“ – с с придобита образователна степен магистър в областта на строителството или еквивалентно, завършил успешно квалификационен курс на обучение: „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ и притежаващ такъв сертификат или еквивалент. Допуска се едно и също лице-проектант да бъде изпълнител на повече от една проектна част, когато това лице притежава пълна проектантска правоспособност за съответните части от инвестиционния проект. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на горното трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Участникът следва да разполага с инженерно-технически екип за изпълнение на поръчката, осигуряващи качественото изпълнение на настоящата поръчка. Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка трябва да разполага като минимум с набора от ключови експерти-проектанти, описани в т. III.2.3. от настоящото обявление. Експертите-проектанти следва да притежават за съответната част от инвестиционния проект, за която са посочени, пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. Всяко от посочените лица трябва да притежава придобита професионална квалификация за съответната част от инвестиционния проект, за която е посочено. Допуска се едно и също лице-проектант да бъде изпълнител на повече от една проектна част, когато това лице притежава пълна проектантска правоспособност за съответните части от инвестиционния проект. Забележка: Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” да се разбира придобито образование или специалност приравнени към посочените.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Срок за изпълнение на дейностите от поръчката (С); тежест: 10
Показател: Tехническото предложение (Т); тежест: 40
Показател: Предложена цена (Ф); тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен на официалната интернет страница на Община Девня– http://pk.devnia.bg/, раздел „Обществени поръчки – профил на купувача”. Възложителят ще предостави документацията и на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи лицата заплащат документацията на посочената в обявлението цена от 6,00 лв. с включен ДДС, платена в касата на Общинска администрация, намираща се в гр. Девня, бул.Съединение №78, или по следната банкова сметка на Възложителя: "ЦКБ" АД,клон Варна;BIC: CECBBGSF;IBAN – BG69CECB979084G0064400, код на плащане 447000. Закупуването на документацията на хартиен носител не е условие за участие в процедурата.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.05.2016 г.  Час: 13:00
Място

Община Девня, бул.Съединение №78, трети етаж, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на дейностите по настоящата обществена поръчка ще представлява допустими разходи по одобрените проекти на Община Девня по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“.

VI.3) Допълнителна информация

1.Документация за участие в процедурата може да бъде намерена на официалния уеб-сайт на Възложителя в „Профила на купувача“ (посочен в раздел І от наст.обявление) от датата на публикуването на Обявлението. Датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите предложения се обявява на официалния уеб-сайт на Възложителя в „Профила на купувача“ (посочен в раздел І от наст.обявление) 2. Обменът на информация между възложителя и заинтересованите лица/участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва: а) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; б) по факс на посочения от възложителя и заинтересованите лица/участниците номера; в) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес; г) чрез комбинация от средствата по букви "а" – "в".

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл.120, ал.1 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; Срокът за обжалване на решението по т. 1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: a) жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; б) документацията не е публикувана едновременно с обявлението; в) документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Жалбата срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалба може да се подава от: 1) всяко заинтересовано лице - в случаите по чл.120, ал. 5, т. 1, ал. 6 и ал.7 от ЗОП; 2) всеки заинтересован участник - в случаите по чл.120, ал. 5, т. 4 и ал. 7 от ЗОП. В 10-дневен срок жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Редът и условията за обжалване актовете на възложителите са подробно описани в чл.120 и сл. от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ