Версия за печат

00092-2016-0008

BG-Смолян: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615118

Община Смолян, бул. България №12, За: Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция СИОС в община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67612, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: дирекция СИОС в община Смолян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1527.

Електронен достъп до информация: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1527.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000615118

Община Смолян, бул. България №12, За: Малина Кръстева, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67619, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: Приемна № 1 – Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1527.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000615118

Община Смолян, бул. България №12, За: Малина Кръстева, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67619, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: Приемна № 1 – Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на град Смолян, община Смолян. Административният адрес на всяка многофамилна жилищна сграда е посочен в Техническото задание, съдържащо се в Книга V, неразделна част от документацията.
Код NUTS: BG424
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изпълнението на настоящата обществена поръчка е разделено на 8 /осем/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6. Обособена позиция № 2 – Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. Ела, бл. 1 и бл. 3. Обособена позиция № 3 – Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18. Обособена позиция № 4 – Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 44, бл. 17 и бл. 51. Обособена позиция № 5 – Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 11, бл. Прогрес 3 и бл. 15. Обособена позиция № 6 – Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и бл. Извор 1. Обособена позиция № 7 – Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10. Обособена позиция № 8 – Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 4 /четири/ многофамилни жилищни сгради - бл. А-1, бл. 2, бл. А-6, бл. Острица 5. Дейностите предмет на поръчката, за всяка обособена позиция, включват упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на всяка многофамилна жилищна сграда предмет на съответната обособена позиция, като изпълнителя има следните задължения: 1. Да изпълнява възложената работа с ежедневно присъствие на обекта; 2. Да осъществява организационни връзки и взаимоотношения с представители на: Възложителят, представителят на СС, изпълнителят на СМР, авторски надзор и строителния надзор; 3. Да подписва констативни протоколи за действително извършени CMP, с които видове CMP-та на обекта по договорените цени, съгласно сключените договори за строителство на обектите; Протокол обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12; 4. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез изготвянето на доклади; 5. Като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на CMP, следва да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад; 6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени промени в договорените количества и нововъзникнали CMP, които не са предмет на договорените количества, подписани от фирмата изпълнител на обекта; 7. Да следи за стриктното спазване на сроковете за изпълнение на СМР. Подробно и детайлно описание на дейностите предмет на поръчката, за всяка многофамилна жилищна сграда, включена в съответната обособена позиция, е налично в Техническото задание – Книга V, неразделна част от документацията за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
Само за една обособена позиция
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на сградите по обособени позиции е определена, както следва: Обособена позиция № 1: Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради: • блок № 5 – РЗП 4082.20 кв.м.; • бл. № 6 – РЗП 3682.63 кв.м.; • бл. Извор № 3 – РЗП 8059.20 кв.м.; Обособена позиция № 2: Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради: • бл. Ела – РЗП 6760.24 кв.м.; • блок № 1 – РЗП 4163.00 кв.м.; • бл. № 3 – РЗП 4217.00 кв.м.; Обособена позиция № 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради: • блок № 18 – РЗП 3643.00 кв.м.; • бл. № 49 – РЗП 4066.00 кв.м.; • бл. Б-4 – РЗП 7715.00 кв.м.; Обособена позиция № 4: Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради: • блок № 17 – РЗП 5580.00 кв.м.; • блок № 51 – РЗП 4602.69 кв.м.; • бл. № 44 – РЗП 4170.00 кв.м.; Обособена позиция № 5: Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради: • бл. № 11 – РЗП 6516.63 кв.м.; • бл. Прогрес 3 – РЗП 5334.63 кв.м.; • бл. № 15 - РЗП 3849.00 кв.м.; Обособена позиция № 6: Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради: • блок Б-2 - РЗП 6007.00 кв.м.; • бл. Прогрес Е-1, Е-2 – РЗП 4061.60 кв.м.; • бл. Извор № 1 – РЗП 5369.62 кв.м.; Обособена позиция № 7: Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради: • бл. № 6 – РЗП 4893.00 кв.м.; • бл. Изгрев – РЗП 4598.45 кв.м.; • бл. № 10 – РЗП 4188.75 кв.м.; Обособена позиция № 8: Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 4 /четири/ многофамилни жилищни сгради: • бл. А – 1 – РЗП 3964.94 кв.м.; • бл. № 2 – РЗП 5965.00 кв.м.; • бл. А – 6 – РЗП 5208.64 кв.м.; • бл. Острица 5 – РЗП 4308.00 кв.м. Следва по-детайлно в т.3 на Приложение Б за всяка ОП.

Стойност, без да се включва ДДС
156257.79 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.12.2016 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя: гаранция за изпълнение при подписването на договора и банкова гаранция за обезпечаване на авансовото плащане при ползване на авансово плащане. Гаранцията за участие в процедурата по всяка обособена позиция е в размер на 170 лева. Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 5 % от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за обезпечаване на съответното авансово плащане е сума в размер на 35% от стойността на договора по съответната обособена позиция. Гаранцията за участие и за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума внесена в брой на касата на община Смолян или чрез банков превод по банкова сметка на община Смолян IBAN:BG 66 IABG 7491 3350 0050 03, BIC код: IABG BGSF, банка: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Смолян, или банкова гаранция. Гаранцията за обезпечаване на авансово плащане се представя под формата на банкова гаранция. При представяне на гаранцията за участие в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията. При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията. При представяне на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане в банковата гаранция изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „банкова гаранция”, тя трябва да отговаря на следните съществени условия: Банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части от община Смолян в зависимост от претендираното обезщетение; С банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от община Смолян, в случай че: - участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти; - участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на „банкова гаранция”, тя трябва да отговаря на следните съществени условия: Банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части от община Смолян в зависимост от претендираното обезщетение; С банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от община Смолян, в случай че изпълнителят не е изпълнил което и да е от задълженията си по договора за изпълнение. С банковата гаранция за авансово плащане банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от община Смолян, съответното сдружение на собствениците на сградата или Българската банка за развитие, в случай че изпълнителят не е изпълнил задължението си за възстановяване на полученото авансово плащане по договора за изпълнение. Срокът на валидност на: банковата гаранция за участие трябва да е не по-кратък от срока на валидност на офертата, посочен в т.IV.3.7 от обявлението; банковата гаранцията за изпълнение – до 30.01.2017г.; банковата гаранция за авансово плащане – до 30.01.2017г. Следва в точка 4 на раздел VI.3 от обявлението.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Финансиране. Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 156 257.79 лева без ДДС, определена на база на максимално допустими цени по обособени позиции. Максимално допустимите цени, по отделни многофамилни жилищни сгради, за всяка обособена позиция са подробно и детайлно описани в Приложение Б, неразделна част от настоящото обявление. Участник, чието ценово предложение надхвърля максимално допустима стойност, се отстранява от участие по съответната обособена позиция. 2. Схема на плащане: 2.1. Авансово плащане в размер на 35% от стойността на договора се извършва в срок до 30 календарни дни след подписването му и представяне на надлежно оформена фактура – оригинал от изпълнителя и оригинал на банкова гаранция за авансово плащане, покриваща пълния размер на аванса. 2.2. Окончателно плащане за всеки изготвен и предаден доклад за осъществен инвеститорски контрол, за съответната сграда, включена в обособената позицията, се извършва след пропорционално приспадане на извършеното авансово плащане в съответствие с офертата на изпълнителя в срок до 30 календарни дни след приемането на доклада, удостоверено с двустранно подписан приемно-предавателен протокол, и представяне на надлежно оформена фактура – оригинал от изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение/неперсонифицирано дружество на физически и/или юридически лица. Когато обаче участникът е обединение, което не е юридическо лице / неперсонифицирано дружество по ЗЗД, договорът за обединението задължително трябва да съдържа клаузи, които: - да съдържат информация за разпределението на участието на лицата, включени в обединението, при изпълнението на дейностите, предмет на поръчката – описание на видовете работи и дейности, които ще изпълнява всеки участник в обединението; - да гарантират по безусловен начин, че: - всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на поръчката, в това число за качественото й изпълнение, независимо от срока, за който е създадено обединението; - съставът на обединението няма да се променя след изтичане на срока за подаване на оферти; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка, в случай че обединението бъде избрано за изпълнител.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - по обр. 3. Заверено от участника копие на договора за обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице / неперсонифицирано дружество по ЗЗД, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4. Пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата, или друг документ, доказващ представителните функции на лицето, което представлява участника в процедурата - в приложимите случаи. 5. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени в изискуемите документи в раздел ІІІ.2.3 от обявлението. 6. Документ за гаранция за участие – заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция. 7. Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - по обр. 8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по обр. 9. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по обр. 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по обр. 11. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДР - по обр. 12. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП - по обр. 13. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - по обр. 14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по обр. Забележка: Ако е приложимо, при представяне на документа по т.14 от настоящия раздел, участникът представя декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 15. Ценово предложение – по обр. На основание чл.47, ал.3 от ЗОП са определени следните обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на участника – следва в раздел VI.3 от обявлението.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не изисква документи и информация за икономическите и финансовите възможности на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономически и финансови възможности към участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и към него доказателство/а за извършената/ите услуга/и. Забележка: Еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка са услугите по осъществяване на инвеститорски контрол или строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни. Доказателство за извършена услуга се предоставя под формата на заверено от участника копие на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Списък на инженерния екип, който участникът ще използва за изпълнение на поръчката - по образец съгласно приложение № 12. 3. Декларации по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експертите от инженерния екип, изготвени по образец съгласно приложение № 13. Забележка: Декларацията се представя поотделно за всеки експерт, който не е служител на участника (не е на трудов договор в състава на участника) и е предвиден за изпълнението на поръчката съгласно представения Списък на инженерния екип, който участникът ще използва за изпълнение на поръчката /по образец съгласно приложение № 12/. Изискуемите документи и информация по настоящия раздел са относими по всички обособени позиции. За допустими се считат и всички еквивалентни предложения за доказване на минималните изисквания за участие от потенциалните участници в процедурата, относими към всяко конкретно поставено от възложителя изискване. – следва в раздел VI.3 от обявлението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка услуга. Забележка: Покриването на изискването се удостоверява с документите по т.1. от настоящия раздел. 2. За изпълнението на поръчката участникът трябва да разполага с инженерен екип в минимално изискуем състав, включващ минимум 4 /четирима/ специалисти, както следва: 2.1. Инженер конструктор, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност строителство на сгради и съоръжения /ССС/ или еквивалентна; 2.2. Инженер ОВК, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност отопление, вентилация и климатизация, топлотехника или еквивалентна; 2.3. Ел. инженер, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане, електроенергетика или еквивалентна; 2.4. ВиК инженер, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност водоснабдяване и канализация или еквивалентна; Забележка: Покриването на изискването се удостоверява със списъка по т.2 от настоящия раздел и в приложимите случаи – декларацията/ите по т.3 от настоящия раздел. Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един ключов експерт в екипа на участника. Важно: Минималните изисквания от настоящия раздел са относими по всички обособени позиции.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
26.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

1. Във връзка с участието в процедурата възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие и наличието на валиден документ за закупена документация, издаден на името на участника, не е поставено като условие за участие в настоящата процедура. 2. Пълен достъп до документацията за участие се предоставя по електронен път на следния интернет адрес на възложителя: www.smolyan.bg ; профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1527 3. Освен възможностите за преглед на документацията в интернет сайта на възложителя по предходния пункт всяко лице има право в съответствие със законовите изисквания: да разгледа документацията на хартиен носител на място в сградата на общинска администрация Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. България 12, Приемна № 1 – Деловодство от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден; и/или след заплащане на цената й документацията за участие да му бъде предоставена по негов избор на място в сградата на общинска администрация Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. България 12, Приемна № 1 – Деловодство от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден, или да му бъде изпратена за негова сметка на указан адрес за кореспонденция. 4. Само лице, което желае да му бъде предоставена документацията за участие, следва да я заплати. 5. В случаите по предходния пункт цената на документацията за участие е 5 (пет) лева, която сума може да бъде внесена в касата в административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България 12, от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден или да бъде внесена по банков път на следната сметка на община Смолян BG 59 IABG 7491 3150 0050 00, BIC код IABG BGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Смолян. 6. При промени в обявлението и/или документацията за обществената поръчка съгласно чл. 27а, ал. 1 от ЗОП възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
26.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.05.2016 г.  Час: 13:00
Място

Зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и/или представяне на съответното пълномощно, когато е необходимо, а останалите лица – след удостоверяване на качеството, в което присъстват.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Съгласно разпоредбата на чл.64, ал.3 от ЗОП срокът по ал.1, пр.1 от същата разпоредба е намален с 12 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като в обявлението е посочен следния интернет адрес, на който тя може да бъде намерена: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1527 2. На основание чл.47, ал.3 от ЗОП са определени следните обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на участника: 2.1. Участникът е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. 2.2. Е лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, свързани с изпълнението на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 2.3. Участникът е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 2.4. Участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 2.5. Участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: 3.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; - интернет адрес: http://www.nap.bg/ 3.2. Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите:- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331;- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 3.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 02 / 81 19 443 4. 4. Продължение на раздел III.1.1 от обявлението: Задържането и усвояването на гаранцията за участие е съгласно разпоредбата на чл.61 от ЗОП. В случай на забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение на договора възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение до максималния й размер. При неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възстановяване на полученото авансово плащане по договора за изпълнение община Смолян, съответното сдружение на собствениците на сградата или Българската банка за развитие има право да усвои гаранцията за аванс до максималния й размер. Възложителят освобождава гаранциите за участие при условията на чл.62 от ЗОП. При качествено, точно и съобразено с клаузите на договора за обществената поръчка изпълнение гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30.01.2017 г. Гаранцията за авансово плащане се освобождава изцяло с изплащане на окончателното плащане до 30.01.2017 г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.1 и ал.5, т. 1 от Закона за обществени поръчки, а именно: жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.27а, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6.
1) Кратко описание

Дейностите предмет на обособената позиция, за всяка многофамилна жилищна сграда, включват упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, като изпълнителя има следните задължения: 1. Да изпълнява възложената работа с ежедневно присъствие на обекта; 2. Да осъществява организационни връзки и взаимоотношения с представители на: Възложителят, представителят на СС, изпълнителят на СМР, авторски надзор и строителния надзор; 3. Да подписва констативни протоколи за действително извършени CMP, с които видове CMP-та на обекта по договорените цени, съгласно сключените договори за строителство на обектите; Протокол обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12; 4. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез изготвянето на доклади; 5. Като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на CMP, следва да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад; 6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени промени в договорените количества и нововъзникнали CMP, които не са предмет на договорените количества, подписани от фирмата изпълнител на обекта; 7. Да следи за стриктното спазване на сроковете за изпълнение на СМР. Подробно и детайлно са описани дейностите предмет на поръчката в Техническото задание – Книга V от документацията за участие в процедурата.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на сградите, включени в обособената позиция е определена, както следва: • блок № 5 – РЗП 4082.20 кв.м.; • бл. № 6 – РЗП 3682.63 кв.м.; • бл. Извор № 3 – РЗП 8059.20 кв.м.;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
19780.04 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.12.2016 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 19 780.04 лв. без ДДС, която максимално допустима цена е формирана на база следните максимално допустими цени, за всяка многофамилна жилищна сграда: бл. Извора 3 – до 10 074.00 лв. без ДДС; бл. 5 – до 5 102.75 лв. без ДДС; бл. 6 – до 4 603.29 лв. без ДДС;
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. Ела, бл. 1 и бл. 3
1) Кратко описание

Дейностите предмет на обособената позиция, за всяка многофамилна жилищна сграда, включват упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, като изпълнителя има следните задължения: 1. Да изпълнява възложената работа с ежедневно присъствие на обекта; 2. Да осъществява организационни връзки и взаимоотношения с представители на: Възложителят, представителят на СС, изпълнителят на СМР, авторски надзор и строителния надзор; 3. Да подписва констативни протоколи за действително извършени CMP, с които видове CMP-та на обекта по договорените цени, съгласно сключените договори за строителство на обектите; Протокол обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12; 4. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез изготвянето на доклади; 5. Като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на CMP, следва да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад; 6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени промени в договорените количества и нововъзникнали CMP, които не са предмет на договорените количества, подписани от фирмата изпълнител на обекта; 7. Да следи за стриктното спазване на сроковете за изпълнение на СМР. Подробно и детайлно са описани дейностите предмет на поръчката в Техническото задание – Книга V от документацията за участие в процедурата.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на сградите, включени в обособената позиция е определена, както следва: • бл. Ела – РЗП 6760.24 кв.м.; • блок № 1 – РЗП 4163.00 кв.м.; • бл. № 3 – РЗП 4217.00 кв.м.;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
18925.3 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.12.2016 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до до 18 925.30 лв. без ДДС, която максимално допустима цена е формирана на база следните максимално допустими цени, за всяка многофамилна жилищна сграда: бл. Ела – до 8 450.30 лв. без ДДС; бл. 1 – до 5 203.75 лв. без ДДС; бл. 3 – до 5 271.25 лв. без ДДС.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18
1) Кратко описание

Дейностите предмет на обособената позиция, за всяка многофамилна жилищна сграда, включват упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, като изпълнителя има следните задължения: 1. Да изпълнява възложената работа с ежедневно присъствие на обекта; 2. Да осъществява организационни връзки и взаимоотношения с представители на: Възложителят, представителят на СС, изпълнителят на СМР, авторски надзор и строителния надзор; 3. Да подписва констативни протоколи за действително извършени CMP, с които видове CMP-та на обекта по договорените цени, съгласно сключените договори за строителство на обектите; Протокол обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12; 4. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез изготвянето на доклади; 5. Като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на CMP, следва да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад; 6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени промени в договорените количества и нововъзникнали CMP, които не са предмет на договорените количества, подписани от фирмата изпълнител на обекта; 7. Да следи за стриктното спазване на сроковете за изпълнение на СМР. Подробно и детайлно са описани дейностите предмет на поръчката в Техническото задание – Книга V от документацията за участие в процедурата.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на сградите, включени в обособената позиция е определена, както следва: • блок № 18 – РЗП 3643.00 кв.м.; • бл. № 49 – РЗП 4066.00 кв.м.; • бл. Б-4 – РЗП 7715.00 кв.м.;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
19280 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.12.2016 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 19 280.00 лв. без ДДС, която максимално допустима цена е формирана на база следните максимално допустими цени, за всяка многофамилна жилищна сграда: бл. 49 – до 5 082.50 лв. без ДДС; бл. Б-4 – до 9 643.75 лв. без ДДС; бл. 18 – до 4 553.75 лв. без ДДС.
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 44, бл. 17 и бл. 51
1) Кратко описание

Дейностите предмет на обособената позиция, за всяка многофамилна жилищна сграда, включват упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, като изпълнителя има следните задължения: 1. Да изпълнява възложената работа с ежедневно присъствие на обекта; 2. Да осъществява организационни връзки и взаимоотношения с представители на: Възложителят, представителят на СС, изпълнителят на СМР, авторски надзор и строителния надзор; 3. Да подписва констативни протоколи за действително извършени CMP, с които видове CMP-та на обекта по договорените цени, съгласно сключените договори за строителство на обектите; Протокол обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12; 4. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез изготвянето на доклади; 5. Като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на CMP, следва да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад; 6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени промени в договорените количества и нововъзникнали CMP, които не са предмет на договорените количества, подписани от фирмата изпълнител на обекта; 7. Да следи за стриктното спазване на сроковете за изпълнение на СМР. Подробно и детайлно са описани дейностите предмет на поръчката в Техническото задание – Книга V от документацията за участие в процедурата.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на сградите, включени в обособената позиция е определена, както следва: • блок № 17 – РЗП 5580.00 кв.м.; • блок № 51 – РЗП 4602.69 кв.м.; • бл. № 44 – РЗП 4170.00 кв.м.;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17940.86 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.12.2016 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 17 940.86 лв. без ДДС, която максимално допустима цена е формирана на база следните максимално допустими цени, за всяка многофамилна жилищна сграда: бл. 44 – до 5 212.50 лв. без ДДС; бл. 17 – до 6 975.00 лв. без ДДС; бл. 51 – до 5 753.36 лв. без ДДС.
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 11, бл. Прогрес 3 и бл. 15
1) Кратко описание

Дейностите предмет на обособената позиция, за всяка многофамилна жилищна сграда, включват упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, като изпълнителя има следните задължения: 1. Да изпълнява възложената работа с ежедневно присъствие на обекта; 2. Да осъществява организационни връзки и взаимоотношения с представители на: Възложителят, представителят на СС, изпълнителят на СМР, авторски надзор и строителния надзор; 3. Да подписва констативни протоколи за действително извършени CMP, с които видове CMP-та на обекта по договорените цени, съгласно сключените договори за строителство на обектите; Протокол обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12; 4. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез изготвянето на доклади; 5. Като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на CMP, следва да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад; 6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени промени в договорените количества и нововъзникнали CMP, които не са предмет на договорените количества, подписани от фирмата изпълнител на обекта; 7. Да следи за стриктното спазване на сроковете за изпълнение на СМР. Подробно и детайлно са описани дейностите предмет на поръчката в Техническото задание – Книга V от документацията за участие в процедурата.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на сградите, включени в обособената позиция е определена, както следва: • бл. № 11 – РЗП 6516.63 кв.м.; • бл. Прогрес 3 – РЗП 5334.63 кв.м.; • бл. № 15 - РЗП 3849.00 кв.м.;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
19625.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.12.2016 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 19 625.33 лв. без ДДС, която максимално допустима цена е формирана на база следните максимално допустими цени, за всяка многофамилна жилищна сграда: бл. 11 – до 8 145.79 лв. без ДДС; бл. Прогрес 3 – до 6 668.29 лв. без ДДС; бл. 15 – до 4 811.25 лв. без ДДС.
Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и бл. Извор 1
1) Кратко описание

Дейностите предмет на обособената позиция, за всяка многофамилна жилищна сграда, включват упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, като изпълнителя има следните задължения: 1. Да изпълнява възложената работа с ежедневно присъствие на обекта; 2. Да осъществява организационни връзки и взаимоотношения с представители на: Възложителят, представителят на СС, изпълнителят на СМР, авторски надзор и строителния надзор; 3. Да подписва констативни протоколи за действително извършени CMP, с които видове CMP-та на обекта по договорените цени, съгласно сключените договори за строителство на обектите; Протокол обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12; 4. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез изготвянето на доклади; 5. Като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на CMP, следва да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад; 6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени промени в договорените количества и нововъзникнали CMP, които не са предмет на договорените количества, подписани от фирмата изпълнител на обекта; 7. Да следи за стриктното спазване на сроковете за изпълнение на СМР. Подробно и детайлно са описани дейностите предмет на поръчката в Техническото задание – Книга V от документацията за участие в процедурата.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на сградите, включени в обособената позиция е определена, както следва: • блок Б-2 - РЗП 6007.00 кв.м.; • бл. Прогрес Е-1, Е-2 – РЗП 4061.60 кв.м.; • бл. Извор № 1 – РЗП 5369.62 кв.м.;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
19297.78 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.12.2016 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 19 297.78 лв. без ДДС, която максимално допустима цена е формирана на база следните максимално допустими цени, за всяка многофамилна жилищна сграда: бл. Прогрес Е-1 и Е-2 – до 5 077.00 лв. без ДДС; бл. Б-2 – до 7 508.75 лв. без ДДС; бл. Извор 1 – до 6 712.03 лв. без ДДС
Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10
1) Кратко описание

Дейностите предмет на обособената позиция, за всяка многофамилна жилищна сграда, включват упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, като изпълнителя има следните задължения: 1. Да изпълнява възложената работа с ежедневно присъствие на обекта; 2. Да осъществява организационни връзки и взаимоотношения с представители на: Възложителят, представителят на СС, изпълнителят на СМР, авторски надзор и строителния надзор; 3. Да подписва констативни протоколи за действително извършени CMP, с които видове CMP-та на обекта по договорените цени, съгласно сключените договори за строителство на обектите; Протокол обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12; 4. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез изготвянето на доклади; 5. Като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на CMP, следва да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад; 6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени промени в договорените количества и нововъзникнали CMP, които не са предмет на договорените количества, подписани от фирмата изпълнител на обекта; 7. Да следи за стриктното спазване на сроковете за изпълнение на СМР. Подробно и детайлно са описани дейностите предмет на поръчката в Техническото задание – Книга V от документацията за участие в процедурата.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на сградите, включени в обособената позиция е определена, както следва: • бл. № 6 – РЗП 4893.00 кв.м.; • бл. Изгрев – РЗП 4598.45 кв.м.; • бл. № 10 – РЗП 4188.75 кв.м.;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17100.25 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.12.2016 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 17 100.25 лв. без ДДС, която максимално допустима цена е формирана на база следните максимално допустими цени, за всяка многофамилна жилищна сграда: бл. 6 – до 6 116.25 лв. без ДДС; бл. Изгрев – до 5 748.06 лв. без ДДС; бл. 10 – до 5 235.94 лв. без ДДС.
Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 4 /четири/ многофамилни жилищни сгради - бл. А-1, бл. 2, бл. А-6, бл. Острица 5
1) Кратко описание

Дейностите предмет на обособената позиция, за всяка многофамилна жилищна сграда, включват упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, като изпълнителя има следните задължения: 1. Да изпълнява възложената работа с ежедневно присъствие на обекта; 2. Да осъществява организационни връзки и взаимоотношения с представители на: Възложителят, представителят на СС, изпълнителят на СМР, авторски надзор и строителния надзор; 3. Да подписва констативни протоколи за действително извършени CMP, с които видове CMP-та на обекта по договорените цени, съгласно сключените договори за строителство на обектите; Протокол обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12; 4. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез изготвянето на доклади; 5. Като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на CMP, следва да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад; 6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени промени в договорените количества и нововъзникнали CMP, които не са предмет на договорените количества, подписани от фирмата изпълнител на обекта; 7. Да следи за стриктното спазване на сроковете за изпълнение на СМР. Подробно и детайлно са описани дейностите предмет на поръчката в Техническото задание – Книга V от документацията за участие в процедурата.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Индикативната разгъната застроена площ в кв. м на сградите, включени в обособената позиция е определена, както следва: • бл. А – 1 – РЗП 3964.94 кв.м.; • бл. № 2 – РЗП 5965.00 кв.м.; • бл. А – 6 – РЗП 5208.64 кв.м.; • бл. Острица 5 – РЗП 4308.00 кв.м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
24308.23 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.12.2016 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обща стойност на дейностите предмет на обособената позиция е до 24 308.23 лв. без ДДС, която максимално допустима цена е формирана на база следните максимално допустими цени, за всяка многофамилна жилищна сграда: А-1 – до 4 956.18 лв. без ДДС; бл. 2 – до 7 456.25 лв. без ДДС; бл. А-6 – до 6 510.80 лв. без ДДС; бл. Острица 5 – до 5 385.00 лв. без ДДС.