Версия за печат

00092-2016-0008

BG-Смолян:

РЕШЕНИЕ

Номер: 14 от 12.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Смолян, бул. България №12, За: Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция СИОС в община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67612, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: дирекция СИОС в община Смолян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1527.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“ Изпълнението на настоящата обществена поръчка е разделено на 8 /осем/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6. Обособена позиция № 2 – Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. Ела, бл. 1 и бл. 3. Обособена позиция № 3 – Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18. Обособена позиция № 4 – Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 44, бл. 17 и бл. 51. Обособена позиция № 5 – Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 11, бл. Прогрес 3 и бл. 15. Обособена позиция № 6 – Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и бл. Извор 1. Обособена позиция № 7 – Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10. Обособена позиция № 8 – Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 4 /четири/ многофамилни жилищни сгради - бл. А-1, бл. 2, бл. А-6, бл. Острица 5. Дейностите предмет на поръчката, за всяка обособена позиция, включват упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на всяка многофамилна жилищна сграда предмет на съответната обособена позиция, като изпълнителя има следните задължения: 1. Да изпълнява възложената работа с ежедневно присъствие на обекта; 2. Да осъществява организационни връзки и взаимоотношения с представители на: Възложителят, представителят на СС, изпълнителят на СМР, авторски надзор и строителния надзор; 3. Да подписва констативни протоколи за действително извършени CMP, с които видове CMP-та на обекта по договорените цени, съгласно сключените договори за строителство на обектите; Протокол обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12; 4. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез изготвянето на доклади; 5. Като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на CMP, следва да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад; 6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени промени в договорените количества и нововъзникнали CMP, които не са предмет на договорените количества, подписани от фирмата изпълнител на обекта; 7. Да следи за стриктното спазване на сроковете за изпълнение на СМР. Подробно и детайлно описание на дейностите предмет на поръчката, за всяка многофамилна жилищна сграда, включена в съответната обособена позиция, е налично в Техническото задание – Книга V, неразделна част от документацията за участие.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изпълнението на предмета на поръчката се осъществява в изпълнение на дейностите съгласно Постановление на Министерски съвет № 18 от 2 февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й /обн. ДВ, бр. 10 от 6.2.2015 г./. Приблизителната прогнозна стойност на услугата е в хипотезата на чл. 14, ал. 1, т.2 от ЗОП, като не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на Глава V от ЗОП - чрез откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Николай Тодоров Мелемов
Длъжност: Кмет на община Смолян