Версия за печат

00510-2016-0001

BG-Девня: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Девня, бул. Съединение №78, За: Нина Белева, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47032; 0519 47011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2016/periodichna-dostavka-na-hranitelni-produkti-za-nuzhdite-na-obcshinski-obekti-na-teritoriyata-na-obcshina-devnya-po-obosobeni-pozicii.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж“ Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня“ Обособена позиция №3: „Изделия на хранително-вкусовата промишленост„ запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община девня
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на поръчката е “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж“ Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня“ Обособена позиция №3: „Изделия на хранително-вкусовата промишленост„ запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“ Видовете хранителни продукти са определени в техническата спецификация на поръчката и приложенията към нея, по обособени позиции. Посочени са прогнозни количества, въз основа на консумация за предходната година. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди на обектите общинска собственост - Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня към ОДЗ „Детелина“. Участниците са задължени да доставят всички хранителни суровини и продукти за всички обекти включени във всяка от обособените позиции. Възложителят си запазва правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видовете хранителни продукти са определени в техническата спецификация и приложенията към нея - таблици, на поръчката по обособени позиции. Посочени са прогнозни количества, въз основа на консумация за предходната година. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди на обектите общинска собственост - Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня към ОДЗ „Детелина“.

Прогнозна стойност без ДДС
244000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на:За обособена позиция 1: 1800 лв.; За обособена позиция 2: 100 лв.; За обособена позиция 3: 450 лв.; Важно! Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП не се изисква гаранция за участие от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.Гаранцията се представя в една от следните форми:а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;б) банкова гаранция в полза на възложителя с условията на Образец 4, включен в документацията за участие. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие под формата на парична сума, същото следва да се извърши по банков път, по следната сметка на община Девня: IBAN:BG36 CECB 9790 33G0 0644 00;BIC:CECBBGSF;Банка: ЦКБ АД, клон Варна.Платежното нареждане/вносната бележка за внесена парична сума се представя в копие, заверено “Вярно с оригинала”, с подпис и печат.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие в настоящата процедура със срок на валидност не по–малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и се представя в оригинал. Валидността на гаранцията за участие следва да покрива изцяло срока на валидност на офертата на участника.При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 2.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на съответната обособена позиция, без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:а) Банкова гаранция за изпълнение с условията на Образец 14, включен в документацията за участие, в която изрично е посочен предмета на общественатапоръчка. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение е 10 дни след крайния срок на договора.б) Документ (оригинал или заверено от изпълнителя копие), удостоверяващ паричен превод по банков път на гаранцията за изпълнение на договора, в който изрично е посочен предмета на обществената поръчка, внесена по следната сметка на Възложителя:IBAN:BG36 CECB 9790 33G0 0644 00;BIC:CECBBGSF;Банка: ЦКБ АД, клон Варна.Важно:Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП не се изисква гаранция за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на срока на гаранцията. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана и след определения срок, ако възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финанасирането на поръчката е от общинския бюджет. Заплащането на доставените хранителни продукти се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 /тридесет/ дни след представяне на фактура и след извършена доставка. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя, публикуван в Профила на купувача.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителя не изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е: а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б/ обявен в несъстоятелност; в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. г/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. д/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; е/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. ж/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; з/ е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение и/ който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; й/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника, Образец №3. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. При участие на едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, и/или техните обединения които са вписани в РСПКХУ, се изисква единствено участникът, съответно участниците в обединението, да посочи номерът, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания, или еквивалентен регистър на държава- членка на ЕС - Декларация 2.2. За Обособена позиция № 3, оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена. Офертите на такива заинтересовани лица се разглеждат само ако няма: 1. участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2. участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В плик №1:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата;2.Представяне на участникакоето включва:а) посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или др.;б) декл.по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;в) Декларация за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП – в случай че участника е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания.3.Нотариално заверено пълномощно-ако е необходимо.4.Договор за създаване на обединение-ако е приложимо.5.Гаранция за участие.6.Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП.7.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП-ако е приложимо.8.Декларация от всеки подизпълнител за съгласие-ако е приложимо.9.Доказателства за технически възможности и квалификация на участника.10.Декларация за приемане на условията в проекта на договор.11.Декларация във връзка с чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. В плик №2-„Предложение за изпълнение на поръчката" съдържа техническата оферта, с предложението за изпълнение на поръчката - Образец № 12а, 12б, 12в и ако е приложимо - декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП, Образец 12г; В плик №3- „Предлагана цена" съдържа ценовата оферта на участника, изготвена по Образец № 13а, 13б, 13в.Заверен с печата на “САПИ” ЕООД бюлетин за средно - месечните цени на хранителните продукти, предмет на обособената позиция /с ДДС/ за район Варна, актуални към датата на подаване на офертата.Ценовата оферта трябва да бъде представена на хартиен и електронен носител във формат, който подлежи на лесна обработка (doc., rtf., xls. и др.).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: не се поставят
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на доставките, които са сходни или еднакви с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (Образец №8), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, което се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. За доказване на минималните изисквания по т.2 и т.3 от настоящото обявление и документацията за участие, участникът в офертата си представя Декларация за техническото оборудване – Образец 9. По отношение на посочените превозни средства, Участникът следва да разполага с: • „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ Образец № 47, утвърден със Заповед № РД 11-200/04.04.11 г., съгласно раздел IV, Глава трета от Наредба № 5 за хигиената на храните обн. ДВ, бр. 55/2006 г. и чл. 6 от регламент /ЕО/№ 852/2004; • Когато участникът не притежава специализирани транспортни средства за превоз на храни, същия може да представи копие от договор за наем или договор за лизинг, в който да е удостоверено, че е наел такива (ще придобие на лизинг) и те ще са на разположение на участника за срока на договора. • Удостоверение от РИОКОЗ във връзка с чл.36, ал.3 от Закона за здравето за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение - транспортни средства със специално предназначение, съгласно изискванията на Наредба № 9/21.03.2005 година. Забележка: Заверени копия на посочените удостоверения и ако е приложимо договор за наем или договор за лизинг се представят само от Изпълнителя преди подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е извършил поне 1 (една) доставка, еднаква или сходна с предмета на обособената позиция от настоящата поръчка за която се участва, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.„Сходни” са доставките на хранителни стоки. 2. Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство и/или търговия с храни /собствен или нает/, регистриран по чл. 12, ал.9 от Закона за храните. 3. Участникът да разполага: a) За обособена позиция №1 и №2: с минимум 1 (един) брой хладилен автомобил (собствен или нает) с издадено „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ и с минимум 1 (един) брой транспортно средство за превоз на хранителни продукти (собствено или наето) с издадено „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ; b) За обособена позиция 3: с минимум 1 (един) брой транспортно средство за превоз на хранителни продукти (собствено или наето) с издадено „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а документи се представят само от участниците в обединението, с които последното доказва съответствието си с критериите за подбор. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

град Девня, бул."Съединение" №78, етаж 3, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват на посочените в обявлението място, ден и час при действията на комисията по чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителя използва правната възможност да намали сроковете за подаване на оферти, които сумарно са 28 дни, като обявлението за обществената поръчка е изпратено по електронен път, предоставя и пълен достъп до документацията за участие на интернет страницата си - www.devnia.bg., в рубриката "Профил на купувача".

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл.120, ал.1 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; Жалбата срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалба може да се подава от: 1) всяко заинтересовано лице - в случаите по чл.120, ал. 5, т. 1, ал. 6 и ал.7 от ЗОП; 2) всеки заинтересован участник - в случаите по чл.120, ал. 5, т. 4 и ал. 7 от ЗОП. В 10-дневен срок жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Редът и условията за обжалване актовете на възложителите са подробно описани в чл.120 и сл. от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж“
1) Кратко описание

Видовете хранителни продукти са определени в техническата спецификация на поръчката по обособени позиции. Посочени са прогнозни количества, въз основа на консумация за предходната година. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди на обектите общинска собственост - Домашен социален патронаж .

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Видовете хранителни продукти са определени в техническата спецификация на поръчката по обособени позиции. Посочени са прогнозни количества, въз основа на консумация за предходната година. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди на обектите общинска собственост - Домашен социален патронаж .Участниците са задължени да доставят всички хранителни суровини и продукти за всички обекти включени във всяка от обособените позиции. Възложителят си запазва правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча.

Прогнозна стойност, без ДДС
182000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня“
1) Кратко описание

Видовете хранителни продукти са определени в техническата спецификация на поръчката по обособени позиции. Посочени са прогнозни количества, въз основа на консумация за предходната година. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди на обектите общинска собственост - Детска млечна кухня към ОДЗ „Детелина“. Участниците са задължени да доставят всички хранителни суровини и продукти за всички обекти включени във всяка от обособените позиции. Възложителят си запазва правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Видовете хранителни продукти са определени в техническата спецификация на поръчката по обособени позиции. Посочени са прогнозни количества, въз основа на консумация за предходната година. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди на обектите общинска собственост - Детска млечна кухня към ОДЗ „Детелина“. Участниците са задължени да доставят всички хранителни суровини и продукти за всички обекти включени във всяка от обособените позиции. Възложителят си запазва правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча.

Прогнозна стойност, без ДДС
12000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Изделия на хранително-вкусовата промишленост„ запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“
1) Кратко описание

Видовете хранителни продукти са определени в техническата спецификация на поръчката по обособени позиции. Посочени са прогнозни количества, въз основа на консумация за предходната година. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди на обектите общинска собственост - Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня към ОДЗ „Детелина“. Участниците са задължени да доставят всички хранителни суровини и продукти за всички обекти включени във всяка от обособените позиции. Възложителят си запазва правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Видовете хранителни продукти са определени в техническата спецификация на поръчката по обособени позиции. Посочени са прогнозни количества, въз основа на консумация за предходната година. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди на обектите общинска собственост - Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня към ОДЗ „Детелина“. Участниците са задължени да доставят всички хранителни суровини и продукти за всички обекти включени във всяка от обособените позиции. Възложителят си запазва правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча.

Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12