Версия за печат

01118-2016-0004

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131516795

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул.Г.Й.В.Гурко № 6, За: Геоги Грудев - Началник отдел Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492324, E-mail: ggrudev@esmis.government.bg, Факс: 02 9492404

Място/места за контакт: гр. София, ул. Г.Й.В.Гурко № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.esmis.government.bg..

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9..

Електронен достъп до информация: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9..

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: ИА ЕСМИС изгражда, поддържа, развива,експлоатира и управлява Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при обявяване на извънредно положение, военно положение и/или положение на война.

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС“, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“ ;Обособена позиция № 3 – „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Участникът избран за изпълнител се задължава да достави заявеното количество материали, до посочен от възложителя град на територията на Р. България, като мястото на съответната доставка ще бъде уточнено на етап изпълнение на договора. Забележка: Обектите от структурата на ИА ЕСМИС са разположени на територията на цялата страна.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“ ;Обособена позиция № 3 – „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“. Пълното описание на отделните артикули по обособени позиции се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие, която може да бъде намерена в профила на куповача на интернет страницата на ИА ЕСМИС : https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

44190000, 43320000, 44320000, 31700000

Описание:

Различни видове строителни материали
Строително оборудване
Кабели и свързани с тях продукти
Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Пълното описание на отделните артикули по обособени позиции се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие. Документацията на обществената поръчка може да бъде намерена на адреса на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9

Стойност, без да се включва ДДС
320000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на, както следва: за Обособена позиция № 1 – 2 000 ( две хиляди) лева без ДДС, за Обособена позиция № 2 – 600 ( шестстотин) лева без ДДС, за Обособена позиция № 3 – 600 (шестстотин) лева без ДДС, а участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3% /три процента/ прогнозната стойност без ДДС за съответната обособена позиция. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както следва: да е със срок на валидност 25 (двадесет и пет) работни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на ИА „ЕСМИС”: БНБ – София, ВIC код – BNBGBGSD, СМЕТКА – BG45 BNBG 9661 3300 1407 03, Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура.Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Корекция на представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителят, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция.Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е съгласно одобрения бюджет на ИА ЕСМИС . Начин на плащане (приложимо за всички обособени позиции): ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума, която се формира като сбор от направените по време на действие на договора доставки на материали след заявка. Заплащането на доставените материали по договора се извършва в български лева, по банков път чрез платежно нареждане в срок до 10 (десет) календарни дни след извършване на конкретна доставка, срещу представяне на следните документи: оригинална фактура и приемо-предавателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта е допусната грешка в изчисленията при умножението на единичните цени на отделните видове артикули по съответния коефициент на тежест. От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта е налице разлика в сбора между предложените единични цени за отделните видове артикули умножени по съответния коефициент на тежест и получената обща стойност. От участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъде отстранен участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 3. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с минималното изискване за технически възможности се доказва от един или повече от участниците в обединението. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За трети лица може да бъдат посочените подизпълнители и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участниците се извършва по един от следните начини: Лично - срещу подпис; По пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес; Чрез куриерска служба с обратна разписка; По факс; По електронен път при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; Чрез комбинация от тези средства. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес/електронен адрес/факс номер или получено на ръка лично или от законният представител на юридическото лице или от лицето, посочено за контакти в офертата на участника. Когато участникът е променил своя адрес или електронен адрес или факс номер и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса/електронния адрес/факса, известен на изпращача. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Решенията, изпратени по факс или по електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи и информация: В проц-та за възл. на общ-та поръчка могат да участват български и чужд. физ. или юр. лица, както и техни обединения, които отговарят на изисква-та, предвидени в ЗОП,изисква-та на Възлож-ля, посочени в док-та за участие, както и на спец-те изисквания,предвидени във всички относими норм-ни актове, свързани с изп. на договора. Съдържание на Плик № 1 - "Документи за подбор": 1. Списък на док-те и информ-та, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника, което включва: - Оферта, представяне на участника, съд-ща декл. по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП и срок на валидност на офертата. Когато участ. е юрид. лице или едноличен търговец участ-те следва да посочат единен идентиф-ен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентиф-ща информация в съответствие със законодат-то на държавата, в която участ. е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участникът е физическо лице – Име, ЕГН, адрес и др. Когато участникът е обединение изисканата информация се представя за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението. В случай, че участникът ще ползва подизпълнители при изпълнение на поръчката, в т. 3 от офертата се попълва таблицата, като се посочва: наименование на подизпълнителите, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.; декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП.; 3. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участ-те в обед-то и документ, подписан от лицата в обед-то, в който се посочва представляващият; 4. Доказателства за техн. възможности на участ-ка-съгласно поле III.2.3 от наст. обявление; 5.Декл. по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП; 6.Декларация за съгласие за участие от подизпълнител; 7. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; 9. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 10. Декл. по чл. 6, ал. 2 от ЗМИТ;11. Пълномощно на лицето, подп-що офертата (представя се в случай, че офертата е подп-на от лице, което не е законен предст. на уч-ка); Когато участник в процедурата е обед-ие, което не е юрид. лице: док-те по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физ. или юрид. лице, включено в обед-то. Док-те по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обед-то доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. За обед-то не се прилага документ за регистрация. Когато участникът в процедура е чуждестранно физ. или юрид. лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в офиц. превод, а док-те по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Плик № 2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” в който се поставя се поставя техническото предложение (включващо и срок за изпълнение), и ако е приложимо - декл. по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Плик № 3 – “Предлагана цена” , в който се постава ценовата оферта на участника, съдържаща единични цени за изпълнение на поръчката.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Неприложимо

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Неприложимо

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на обособената позиция за която участват доставки (на подобни или идентични артикули) през последните следните три години , считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки. Доказателствата за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да имат минимум 2 успешно изпълнени еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участват доставки, с приложени доказателства за извършената доставка.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение; тежест: 80
Показател: Срок за доставка след заявка; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.05.2016 г.  Час: 14:00
Място

в сградата на ИА "ЕСМИС", гр. София, ул. "Гурко", № 6

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на поръчката е 2 години, считано от датата на подписването на договора за възлагане на доставката, удостоверена с регистрационния щемпел на ИА ЕСМИС или до изчерпване на предвидения финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката. Доставката на материалите се извършва в срок до 10 (десет) работни дни след заявка от страна на Възложителя. Участниците представят толкова плика „Документи за подбор“ за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва е надписан и с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. Участниците представят толкова плика № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и № 3 „Предлагана цена“ за колкото обособвни позиции участват, като всеки плик следва да е надписан и с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася. Възложителят ползва възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал. 1 от ЗОП на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет сайта на ИА ЕСМИС www.esmis.government.bg

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Гурко № 6, България 1000, София, Тел.: 02 9492319, E-mail: svasileva@esmis.government.bg, Факс: 02 9492342

Интернет адрес/и:

URL: www.esmis.government.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура“
1) Кратко описание

Предмет на поръчката е доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура на ИА ЕСМИС

2) Общ терминологичен речник (CPV)

44190000, 43320000, 44320000, 31700000

Описание:

Различни видове строителни материали
Строително оборудване
Кабели и свързани с тях продукти
Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности

3) Количество или обем

Пълното описание на отделните артикули се съдържа в Техническата спецификация на одобрената документация за участие. Документацията на обществената поръчка може да бъде намерена на адреса на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
200000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“
1) Кратко описание

Предмет на поръчката е доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 V за поддръжка електрозахранване на ЕЕСМ.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

44320000, 31700000

Описание:

Кабели и свързани с тях продукти
Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности

3) Количество или обем

Пълното описание на отделните артикули се съдържа в Техническата спецификация на одобрената документация за участие. Документацията на обществената поръчка може да бъде намерена на адреса на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
60000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“.
1) Кратко описание

Предмет на поръчката е доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

44190000, 43320000

Описание:

Различни видове строителни материали
Строително оборудване

3) Количество или обем

Пълното описание на отделните артикули се съдържа в Техническата спецификация на одобрената документация за участие. Документацията на обществената поръчка може да бъде намерена на адреса на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
60000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24