Версия за печат

01270-2016-0001

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СО - район Подуяне, гр. София, ул. Плакалница №51, бл.59, За: Лилия Геринска - н-к отдел ПНО и ЧР 02 8146162, инж. Румен Николов - гл. експерт ИИ 02 8146121, Р.България 1517, София, Тел.: 02 8146161, E-mail: raion@poduiane.info, Факс: 02 8471871

Място/места за контакт: инж. Лина Грънчарова н-к отдел „ИИБЕ”

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.zop1.bg/organization/bid/1000176.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район – „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции:1. Обособена позиция №1 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. №29, находящ се в гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, въведен в експлоатация 1967г., състоящ се от 90 апартамента, етажа 6 , Общата разгъната застроена площ е 6520,07 кв.м. 2. Обособена позиция №2 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, , ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. № 35, находящ се в гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, въведен в експлоатация 1982г., състоящ се от 85 апартамента, етажа 18. Общата разгъната застроена площ е 9916 кв.м. 3. Обособена позиция №3 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. №40, находящ се в гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, въведен в експлоатация 1970г., състоящ се от 48 апартамента, етажа 12 .Общата разгъната застроена площ е 4049,9 кв.м 4. Обособена позиция №4 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. №29 (по обособена позиция 1) 5. Обособена позиция №5 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. №35 (по обособена позиция 2) 6. Обособена позиция №6 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. №40 (по обособена позиция 3)

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. №29, находящ се в гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, въведен в експлоатация 1967г., състоящ се от 90 апартамента, етажа 6 , Общата разгъната застроена площ е 6520.07 кв.м. 2. Обособена позиция №2 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, , ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. № 35, находящ се в гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, въведен в експлоатация 1982г., състоящ се от 85 апартамента, етажа 18. Общата разгъната застроена площ е 9916 кв.м. 3. Обособена позиция №3 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. №40, находящ се в гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, въведен в експлоатация 1970г., състоящ се от 48 апартамента, етажа 12 .Общата разгъната застроена площ е 4049,9 кв.м 4. Обособена позиция №4 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. №29 (по обособена позиция 1) 5. Обособена позиция №5 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. №35 (по обособена позиция 2) 6. Обособена позиция №6 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. №40 (по обособена позиция 3). Допустимите дейности за финансиране по посочената Програма са посочени в тръжна процедура, неразделна част от Обявлението. В тръжните книжа са посочени детайлно техническите спецификации относно:ОП 1-3 - разработването на работен проект със съответните части, които следва да бъдат включени, сметна документация и изискване за изпълнението на проектирането; Изпълнение на СМР - общи и специфични изисквания към строителните продукти, продуктови области обхванати от Регламенти на ЕС и Авторски надзор; ОП 4-6 в тръжната документация е посочено какви дейности и в какъв обхват следва да е строителния надзор за съответната обособена позиция. Тръжната документация е неразделна част от настоящото обявление.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 71200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Архитектурни и свързани с тях услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособени позиции от 1 до 3 включват проектиране и строителство, който обем подробно е посочен в тръжната документация. Проектиране и строителството, следва да обхаваща дейности допустими за финансиране по Националната програма за енергиина ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община. Допустимите дейности, обемът и съдържанието на проектиране и строителство подробно са посочени в тръжната документация, нераделна част от обявлението. За ОП №1-3 и изготвяне на КСС и Авторски надзор; Обособени позиции №4-6 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществени изисквания на строежите и упражняване на строителен надзор. Обемът и количеството е за всяка обособена позиция, съгл. чл.166, ал.1, т. 1 от ЗУТ в обем и съдържание подробно посочени в специалния закон/ЗУТ/ и подробно разписани в тръжната документация, неразделна част от настоящото обявление.1. Първа обособена позиция: 964 970,00 лева без ДДС. 2. Втора обособена позиция: 1 467 568, 00 лева без ДДС. 3. Трета обособена позиция: 599 385, 00 лева без ДДС. 4. Четвърта обособена позиция: 24 450, 00 лева без ДДС. 5. Пета обособена позиция: 37 185, 00 лева без ДДС. 6. Шеста обособена позиция: 15 187, 00 лева без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
3108745 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

240


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие за обособената позиция, за които участникът подава оферта е в следния размер: 1. Първа обособена позиция: 9 000 (девет хиляди) лева. 2. Втора обособена позиция: 14 000 (четиринадесет хиляди) лева. 3. Трета обособена позиция: 5 000 (пет хиляди) лева. 4. Четвърта обособена позиция: 200 (двеста) лева. 5. Пета обособена позиция: 300 (триста) лева. 6. Шеста обособена позиция: 150 (сто и петдесет) лева. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни, считано от крайния срок за получаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Район „Подуяне“, дирекция "Финанси", по следната сметка на Район „Подуяне“: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG24SOMB91303326305301; BIC Code: SOMBBGSF;Наименование на банката: „Общинска банка” АД, ФЦ „Мария Луиза”. Гаранция за изпълнение на договора; Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора.При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на Столична община Район Район „Подуяне“: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG24SOMB91303326305301; BIC Code: SOMBBGSF;Наименование на банката: „Общинска банка” АД, ФЦ „Мария Луиза”. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи за издаването на гаранциите се поемат от Изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящите указания.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно договорът - проект, за ОП №1-3 избрания изпълнител, освен 5% гаранция за изпълнение на договора в полза на Възложителя, следва да предвиди: Банкова гаранция за авансово плащане в размер на 100 % от стойността на искания аванс в полза на Българска банка за развитие. Гаранцията върху авансовото плащане се освобождава след отчитане разходването на целия размер на аванса; Следва да предвиди за ОП №1-3 след приключване и приемане на извършеното СМР, гаранция в размер на 1% от стойност на договора, за период обхващащ гаранционния срок на всички извършени СМР, но не повече от 5 години. Начините на плащане за проектиране и строителство, подробно са посочени в договорът-проект, неразделна част от тръжната документация и настоящото обявление. За ОП №4-6 , гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора. Плащането по договора е съгласно договора - проект, нераделна част от тръжните книжа и настоящото обявление.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, критериите за подбор се прилагат съобразно изискванията на чл.56, ал.3 т.2 и чл.25, ал.8 от ЗОП. В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, членовете на обединението подписват договор за създаване на обединение. Договорът трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: A) всички членове на обединението са отговорни солидарно при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; B) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура. В договорът за обединение Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В него те трябва да определят и наименованието на участника. Когато в договора не е посочено лице, което представлява участниците в обединението се прилага и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. В договора за създаване на обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. Копие на договорът за създаване на обединение задължително се прилага в офертата на участника. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка; Когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той е длъжен да: 1. посочи в офертата си предложените подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. 2. в срок от три дни от сключване на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал.2 от ЗОП. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, участникът представя декларация за Участието на подизпълнител/и (Образец №4) на Възложителя. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.47, ал.1, т.1, б. а- д, т. 2, т.3, т. 4, ал.2, т. 1, т.5 и ал.5 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения.Изисквания към участниците, съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗОП. За обособени позиции от 1 до 3: Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е вписан в съответния регистър на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности.За доказване на вписването се представя копие на валидно удостоверение от Камарата на строителите за строежи първа група, трета категория строежи и/или декларация и/или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон. За обособени позиции от 4 до 6: Участникът да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ. Копие на валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 включително списък на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, и/или декларация и/или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон.Плик № 1 трябва да има следното съдържание:Оферта, включително списък на документите съдържащи се в офертата (Образец № 1 - за обособената позиция за която се участва);Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие;Представяне на Участника (Образец № 2); Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСАТ и /или друга идентифицираща информация в съответстие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл.електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец №3); доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП за ОП 1-3 и ОП 4-6; Декларация за участието на подизпълнители (Образец № 4);Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП (Образец №8);Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 12);Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - (Образец №13); Декларация за приемане условията в проекта на договор (Образец №7);Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания, съгл. Тръжните книжа; Доказателства за изпълнение на техническите изисквания към Участника, (Образец № 9.1, 9.2, 9.3; Образец №10.1, 10.2 и Образец №11);Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и копие на договорът за създаване на обединение; Когато се предвижда участие на подизпълнители се представят Декларация от подизпълнителите (Образец № 4А); Плик №2 за ОП 1-3 „Техническото предложение“ изготвено по Образец №5 - за позициията за която се подава Оферта, което трябва да съдържа: Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране; Технология на строителството;Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката Съответствие на строителната програма (технология и организация) за изпълнението на обекта и линейния график;Управление на рисковете;Линеен график за изпълнение на СМР; Описание на предвижданите за влагане материали; Гаранционни срокове за изпълнени СМР;Плик №2 за ОП 4-6 „Техническото предложение“ изготвено по Образец №5А - за позициията за която се подава Оферта," Плик 3 “Предлагана цена” - Образец № 6 – 6А - за позициията за която се подава Оферта.Посочените образци са одобрени от Кмета на СО и са задължителни за участниците. Образците са неразделна част от тръжните книжа и настоящото Обявление.Оферта, съдържа 3 отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, съгл. дадените укз. в тръж.док.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване наличието на изисквания финансов ресурс за ОП №1-3, участникът следва да представи Удостоверение от банка и/или годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участникът може да не представи ГФО или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ,ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участници обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за икономически и финансови възможности се доказва от един или повече участници в обединението, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП.
Минимални изисквания: За обособени позиции от 1 до 3. Всеки участник трябва да разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката не по-малък от: За обособена позиция 1 – 289 491 (двеста осемдесет и девет четиристотин деветдесет и едно) лева; За обособена позиция 2 – 440 270 (четиристотин и четиридесет и двеста и седемдесет) лева; За обособена позиция 3 – 179 815 (сто седемдесет и девет осемстотин и петнадесет) лева; За обособени позиции от 4 до 6 няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За обособени позиции от 1 до 3. 1. Доказването на опита се извършва с представяне на списък (Образец №9.1), на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката (проекти на многоетажни жилищни и/или обществени сгради), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Доказването на опита се извършва с представяне на списък (Образец №9.2), на строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: а) посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 3.1 За изпълнение на проектирането: се доказва със: Списък (Образец №10.1), в който да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. Всяко лице, включено в списъка на лицата подписва декларация за съгласие за участие в изпълнението на настоящата поръчка. 3.2. За изпълнение на строителството се представя: Списък (Образец № 10.2), в който да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. Всяко лице, включено в списъка на лицата подписва декларация за съгласие за участие в изпълнението на настоящата поръчка. 4. Декларация-списък на разполагаемото техническо оборудване (собствено и/или наето и/или предоставено на друго правно основание), което участникът ще ползва.5.Доказване се извършва с представяне на копие на валидни притежавани:1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват включващ строително-монтажни работи; 2. Сертификат за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент; Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 6. За ОП 4-6 доказване на опита се извършва със списък на услугите по упражняване на строителен надзор, считано от датата на подаване на офертата и а) Удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участници обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за технически възможности и/или квалификация се доказва от един или повече участници в обединението, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП.
Минимални изисквания: За обособени позиции от 1 до 3. 1. Участниците трябва да имат опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (средно и високо застрояване жилищни и/или обществени сгради), изпълнени през последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата: да е изготвил или участвал в изготвянето на не по-малко от 1 проект за сходни обекти (многоетажни жилищни и/или обществени сгради).2. Участникът да има опит в извършването на еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство. През последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил и/или участвал в изпълнението на най-малко 2 обекта включващи строително-монтажни работи еднакви или сходни с предмета на поръчката./Възложителя в тръжните документи е посочил какво следва да се разбира под сходни СМР/.3. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за ръководство при изпълнение на поръчката, включително за осигуряване на контрола на качеството, включващ най-малко: 3.1.За изпълнение на проектирането: да притежава екип от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от ЗКАИИП на най-малко:Част „Архитектурна” – 1 проектант; Част „Конструкции” – 1 проектант; Част „Електро” – 1 проектант; Част „ВиК” – 1 проектант; Част „ОВ” – 1 проектант;Част „Енергийна ефективност” – 1 проектант;Част „ПБЗ” – 1 проектант; Част „Пожарна безопасност” – 1 проектант;Технически контрол по част „Конструкции”;Част „План за управление на строителните отпадъци“ - 1 проектант.Един от гореизброените проектанти следва да бъде определен за водещ проектант.3.2.За изпълнение на строителството: Ръководител на екипа: Висше образов. с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Професион. опит в технич. ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строит. обектр., 7 г. опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност;Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 5г. професионален опит като технически ръководител;Специалист по електротехника: Средно образов. с 4.г курс на обучение и придобита професионална квалификация "Електротехник" или еквивалентна. 3 г. опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност;Специалист по ВиК: Средно образов. с 4г. курс на обучение и придобита професионална квалификация "ВиК" или еквивалентна. 3г. опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност;Специалист по ОВ: Средно образов. с 4г. курс на обучение и придобита професионална квалификация "Топлотехника" или еквивалентна. 3г. опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност; Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: Висше образов. с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: •Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за ЗБУТ и посочените други норм. актове в тръжн. документация. 4. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 2 000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле. 5. 1.Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват включващ строително-монтажни работи; 5.2. Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна. 6. За ОП №4 - 6; Участникът да има опит в извършването на строителен надзор. през последните 3г., да е изпълнил или участвал на поне 1 усл. по упр. на СН на най-малко 1 обект за за преустр. или реконстр., или осн. ремонт на сгради или на нови сгради по см. на §5,т.38, 40, 42 , 44 от ЗУТ.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Оценка по „финансов показател”ФО = П1 + П2 + П3; тежест: 60
Показател: П1 – брой точки получени от участника по показателя 1. Цена за проектиране П1 = (Ц min / Цi) х 10; тежест: 10
Показател: П2 – брой точки получени от участника по показателя 2. Цена за авторски надзор на час (осреднена между цената на всички части) П4 = (Ц min / Цi) х 5; тежест: 5
Показател: П3 – брой точки получени от участника по показателя 3. Цена за строителство П5 = (Ц min / Цi) х 45; тежест: 45
Показател: Оценка по технически показатели (ТП) ТП = ПА + ПБ + ПВ + ПГ + ПД; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Столична община - район "Подуяне", заседателна зала, етаж №3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Всяка оферта, подадена от Участник, трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", за обособена позиция №…. (заглавие:….) по съответната обособена позиция, за която участникът кандидатства, в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква а, б и в, т.2, т.3, т.4 т.5, т.6, т.8, т.11, т.12, т.13, т.14 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на участниците; Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", за обособена позиция №….. (заглавие:…….),в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо – декларация по чл.33, ал.4; Плик № 3 с надпис „Предлагана цена", за обособена позиция №….. (заглавие:…….), който съдържа ценовото предложение на участника.Всички документи на езици, различни от български, се представят и в превод на български език, с изключение на документите за регистрация на участника, които се представят в „официален превод”; При подготовката на офертата трябва да се изпълняват изискванията на чл. 57, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от (ЗОП). Върху общия непрозрачен плик (кашон), се изписва следното: Името на Участника; Адрес за кореспонденция, телефон, факс и/или e-mail на участника.Адрес на получателя на офертата (Възложителят) Следният текст: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на на територията на Столична община, район-Подуяне, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” по обособени позиции: (изписва се обособената позиция, за която се представя оферта);Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават офертите си лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. «Плакалница» №51, п.к. №1517;Краен срок за подаване на офертите: посочен в обявлението за възлагане на обществена поръчка.Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120 от ЗОП;

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Инженеринг - проектиране и строителство за "Сграда с адм. адрес: гр. София, ж.к"Х. Димитър", бл.№29
1) Кратко описание

Инженеринг - проектиране и строителство за "Сграда с адм. адрес: гр. София, ж.к"Х. Димитър", бл.№29

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Съгласно, тръжната документация

Прогнозна стойност, без ДДС
964970 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 210
5) Допълнителна информация

Съгласно тръжната документация.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Инженеринг-проектиране и строителство за "Сграда с адм. адрес: гр. София, ж.к. Х.Димитър", бл.№35
1) Кратко описание

Инженеринг-проектиране и строителство за "Сграда с адм. адрес: гр. София, ж.к. Х.Димитър", бл.№35

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Съгласно тръжна документация

Прогнозна стойност, без ДДС
1467568 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 240
5) Допълнителна информация

Съгласно тръжна документация


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Инженеринг-проектиране и строителство за "Сграда с адм. адрес: гр. София, ж.к. Х.Димитър", бл.№40
1) Кратко описание

Инженеринг-проектиране и строителство за "Сграда с адм. адрес: гр. София, ж.к. Х.Димитър", бл.№40

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Съгласно тръжна документация

Прогнозна стойност, без ДДС
599385 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 210
5) Допълнителна информация

Съгласно тръжна документация


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне оценка на съответствие на ИП със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда с адм. адрес: гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл.№29 по ОП №1
1) Кратко описание

Изготвяне оценка на съответствие на ИП със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда с адм. адрес: гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл.№29 по ОП №1

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги

3) Количество или обем

Съгласно тръжна документация

Прогнозна стойност, без ДДС
24450 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 210
5) Допълнителна информация

Съгласно тръжната документация


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне оценка на съответствие на ИП със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда с адм. адрес: гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл.№35 по ОП №2
1) Кратко описание

Изготвяне оценка на съответствие на ИП със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда с адм. адрес: гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл.№35 по ОП №2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги

3) Количество или обем

Съгласно тръжна документация

Прогнозна стойност, без ДДС
37185 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 240
5) Допълнителна информация

Съгласно тръжна документация


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне оценка на съответствие на ИП със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда с адм. адрес: гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл.№40 по ОП №3
1) Кратко описание

Изготвяне оценка на съответствие на ИП със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда с адм. адрес: гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл.№40 по ОП №3

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги

3) Количество или обем

Съгласно тръжна документация

Прогнозна стойност, без ДДС
15187 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Съгласно тръжна документация