Версия за печат

01270-2016-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: №РПД16-РД93-1 от 11.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СО - район Подуяне, гр. София, ул. Плакалница №51, бл.59, За: Лилия Геринска - н-к отдел ПНО и ЧР 02 8146162, инж. Румен Николов - гл. експерт ИИ 02 8146121, Р.България 1517, София, Тел.: 02 8146161, E-mail: raion@poduiane.info, Факс: 02 8471871

Място/места за контакт: инж. Лина Грънчарова н-к отдел „ИИБЕ”

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.zop1.bg/organization/bid/1000176.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район – „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции:1. Обособена позиция №1 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. №29, находящ се в гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, въведен в експлоатация 1967г., състоящ се от 90 апартамента, етажа 6 , Общата разгъната застроена площ е 6520.07 кв.м. 2. Обособена позиция №2 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, , ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. № 35, находящ се в гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, въведен в експлоатация 1982г., състоящ се от 85 апартамента, етажа 18. Общата разгъната застроена площ е 9916 кв.м. 3. Обособена позиция №3 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. №40, находящ се в гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, въведен в експлоатация 1970г., състоящ се от 48 апартамента, етажа 12 .Общата разгъната застроена площ е 4049,9 кв.м 4. Обособена позиция №4 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. №29 (по обособена позиция 1) 5. Обособена позиция №5 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. №35 (по обособена позиция 2) 6. Обособена позиция №6 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. №40 (по обособена позиция 3)

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.16, ал.8 от ЗОП във връзка с чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Ева Михайлова Митова
Длъжност: Кмет на Столична община - район Подуяне