Версия за печат

00470-2016-0004

BG-с. Черноочене:

РЕШЕНИЕ

Номер: 233 от 08.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Черноочене, с. Черноочене, ул. Шеста №9, За: Кенан Бейтула Нешад - Директор на дирекция Специализирана администрация, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Място/места за контакт: с. Черноочене, ул. Шеста №9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача: http://chernoochene.com/profil/?p=670.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на поръчката е "Борсова сделка за доставка на гориво - смазочни материали за транспортните средства - общинска собственост на Община Черноочене, Област Кърджали: горива-бензин А - 95Н, дизелово гориво; масла за ДВГ, антифриз; спирачна течност и течност за чистачки."

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на горепосочената обществена поръчка чрез договаряне без обявление на основание чл.90 ал. 1 т.11 от ЗОП и във връзка с приложението към чл. 38 ал.1 т. 12 от ППЗОП , се обуславя от обстоятелството, че стоките предмет на настоящата поръчка са определени по списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища, чиято доставка може да бъде изпълнена на стоковата борса. Списъкът на тези стоки е одобрен от Министерски съвет в правилника за прилагане на Закона. С избраната процедура се постига реализирането на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходване на бюджетните средства, публичност, прозрачност, свобода и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на спазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Сделката ще се извърши на "Софийска стокова борса"АД. Предметният обхват и финансовата рамка на обществената поръчка попада в обхвата на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Покана не се изпраща съгласно чл. 91 ал. 3 и чл.92 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, бул Витоша № 18, Република България 1000, гр. София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на Община Черноочене