Версия за печат

00092-2016-0006

BG-Смолян: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Кмет на община Смолян, бул. България № 12, За: инж. Васка Караджова - директор на дирекция СИОС в община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67692, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: Дирекция СИОС в община Смолян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1517.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Смолян, бул. България № 12, За: Малина Кръстева - специалист в дирекция АИОиОМП в община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67619

Място/места за контакт: Приемна № 1 – Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1517.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Смолян, бул. България № 12, За: Малина Кръстева - специалист в дирекция АИОиОМП в община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67619

Място/места за контакт: Приемна № 1 – Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВ И УЛ. НАТАЛИЯ, ГР. СМОЛЯН“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Мястото за изпълнение на поръчката са улиците Полковник Серафимов и Наталия и прилежащите им отклонения на територията на град Смолян.
Код NUTS: BG424
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обхватът на поръчката включва изграждане и реконструкция на улични водопровод и канализация по ул. Полк. Серафимов и ул. Наталия и прилежащите им отклонения на територията на град Смолян.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45231110, 45232410, 45232150

Описание:

Строителни и монтажни работи по полагане на тръби
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнението на поръчката най-общо е със следния обхват: По ул. Наталия не се предвижда подмяна на водопроводи. Съществуващия PEND водопровод по ул. Полк. Серафимов е предвидено да се запази. В настоящия проект се предвижда изграждането на нов водопровод по малкия северен тупик /Клон 37 - нов/ PEDN, PE100 RC, PE10, DN 90 с дължина 40.65 метра в едно с изграждането на 2 бр. СВО. По южния тупик /Клон 16а/ се предвижда изцяло подмяната на съществуващия ЕТ Ф60 водопровод с нов PEND, PE100 RC, PE10, DN 90 с дължина 60.50 метра заедно с изграждането на ПХ 80мм, както и подмяната на 4 бр. СВО. Водопроводната мрежа да се изпълни от тръби полиетиленови PE, за налягане PE10 или SDR 17 от полиетилен тип 100RC. Ще се изградят прилежащите сградни водопроводни отклонения (СВО) по едно отклонение на имот от РЕ 100 тръби PN 10 DN 25. Всички сградни отклонения са предвидени до границата на дворната регулация със средна дължина 6 м.. Предвижда се изграждане или реконструкция на канализационни участъци по ул. Полк. Серафимов и по ул. Наталия, както и по прилежащи улици към ул. Наталия с обща дължина около 1000 метра.

Прогнозна стойност без ДДС
817500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител - гаранция за изпълнение при подписването на договора за обществената поръчка. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 8 000 лева. Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 5 % от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за участие и за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, внесена в брой на касата на община Смолян или чрез банков превод по банкова сметка на община Смолян IBAN:BG 66 IABG 7491 3350 0050 03, BIC код: IABG BGSF, банка: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Смолян, или банкова гаранция. В съответствие с разпоредбата на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой възможността за внасяне на гаранцията за изпълнение в брой на касата на община Смолян е приложима единствено когато гаранцията за изпълнение е в размер под 10 000 лева. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При представяне на гаранцията за участие в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „банкова гаранция”, тя трябва да отговаря на следните съществени условия: Банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части от община Смолян в зависимост от претендираното обезщетение; С банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от община Смолян, в случай че: - участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти; - участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на „банкова гаранция”, тя трябва да отговаря на следните съществени условия: Банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части от община Смолян в зависимост от претендираното обезщетение; С банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от община Смолян, в случай че изпълнителят не е изпълнил което и да е от задълженията си по договора за изпълнение. Срокът на валидност на банковата гаранция за участие трябва да е не по-кратък от срока на валидност на офертата, посочен в т.IV.3.7 от обявлението, а срокът на валидност на банковата гаранцията за изпълнение – най-малко 60 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Възложителят има право: До решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител; Да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. В случай на забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение на договора възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение до максималния й размер. Възложителят освобождава гаранциите за участие при условията на чл.62 от ЗОП. При качествено, точно и съобразено с клаузите на договора изпълнение гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 календарни дни от установяване на годността за ползване на строежа, удостоверено с подписване на протокол за установяване годността за ползване на строежа /Акт обр. 16/, при условие че за този срок не са се проявили скрити дефекти.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Финансиране. Обектът на настоящата поръчка се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 817 500.00 лева /словом осемстотин и седемнадесет хиляди и петстотин лева/ без ДДС. Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на поръчката, се отстранява от участие в процедурата. 2. Схема на плащане. Заплащането на цената на договора се извършва по банков път в български лева при условията, подробно описани в проекта на договор, както следва: - Авансово плащане по договора не се предвижда. - Междинни плащания за действително извършените и актувани строителни и монтажни работи се извършват на база оферираните от изпълнителя в Количествено-стойностната сметка от Офертата му единични цени в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след изпълнението на съответните строителни и монтажни работи и представяне на съответните надлежно оформени актове и протоколи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, констативен акт/протокол /бивш Акт обр. 19/ за извършени строителни и монтажни работи и отчет за действително извършените разходи за изпълнение на строителни и монтажни работи, подписани от възложителя, изпълнителя и извършващите строителен и авторски надзор на обекта, сметка за изплащане на строителни и монтажни работи, подписана и одобрена от възложителя, и надлежно оформена фактура – оригинал от изпълнителя. Общият размер на междинното/ите плащане/ия е до 80 % /осемдесет на сто/ от цената на договора за изпълнение. - Окончателното разплащане се извършва след приспадане на извършеното/ите междинно/и плащане/ия в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след завършване на строежа и установяване на годността му за ползване, удостоверено надлежно с представяне на съответните надлежно оформени актове и протоколи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в това число и протокол за установяване годността за ползване на строежа /Акт обр. 16/, констативен акт/протокол /бивш Акт обр. 19/ за извършени строителни и монтажни работи/ и отчет за действително извършените разходи за изпълнение на строителни и монтажни работи, подписани от възложителя, изпълнителя и извършващите строителен и авторски надзор на обекта, сметка за изплащане на строителни и монтажни работи, подписана и одобрена от възложителя, и след представяне на надлежно оформена фактура – оригинал от изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение/неперсонифицирано дружество на физически и/или юридически лица. Когато обаче участникът е обединение, което не е юридическо лице / неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, договорът за обединението задължително трябва да съдържа клаузи, които: • да съдържат информация за разпределението на участието на лицата, включени в обединението, при изпълнението на дейностите, предмет на поръчката – описание на видовете работи и дейности, които ще изпълнява всеки участник в обединението; • да гарантират по безусловен начин, че: - всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на поръчката, в това число за качественото й изпълнение и за отстраняване на появилите се дефекти в гаранционните срокове съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка независимо от срока, за който е създадено обединението; - съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка, в случай че обединението бъде избрано за изпълнител.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата-по образец съгласно приложение №1. 3. Заверено от участника копие на договора за обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице/неперсонифицирано дружество по ЗЗД. 4. Пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата, или друг документ, доказващ представителните функции на лицето, което представлява участника в процедурата-в приложимите случаи. 5. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени в изискуемите документи в раздел ІІІ.2.3 от обявлението. 6. Документ за гаранция за участие–заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция. 7. Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - по образец съгласно приложение №4. 8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП-по образец съгласно приложение №5. 9. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП-по образец съгласно приложение №6. 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор–по образец съгласно приложение №7. 11. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици-по образец съгласно приложение №8. 12. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари-по образец съгласно приложение №9. 13. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд-по образец съгласно приложение №10. 14. Доказателства, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗУТ във връзка с чл.6, ал.2, т.8 и 9 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, което изискване се удостоверява с документа по т.2. от настоящия раздел, декларация/удостоверение за наличието на регистрация за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, издадено от компетентните органи съгласно съответния национален закон, или еквивалентен документ. 15. Техническо предложение за изпълнение на поръчката–по образец съгласно приложение №2. 16. Подход и програма за изпълнение на поръчката–съдържат предвижданията на участника за организация и изпълнение на строителните работи-дейности и ресурси. /Участникът следва да опише в детайли: начина на изпълнение на поръчката, етапите на изпълнение и последователността на предвижданите дейности; технологиите за извършване на дейностите; предвидените за влагане материали; техническата обезпеченост, в това число механизацията, която ще се използва при различните дейности; ресурсната обезпеченост, в това число човешкия ресурс, необходим за изпълнението на обекта, включително описание на разпределението на задачите и отговорностите; координацията с останалите участници в строителния процес и заинтересовани страни. Участникът задължително следва да приложи линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията/. 17. Ценово предложение–по образец съгласно приложение №3. 18. Остойностена количествена сметка. 19. Анализни цени.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не изисква документи и информация за икономическите и финансовите възможности на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономически и финансови възможности към участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата - по образец съгласно приложение № 11, към който списък се прилага/т един или няколко измежду следните документи: 1.1. Посочване на публичен/ни регистър/ри, в който/които се съдържа информация за акта/овете за въвеждане на строежа/ите в експлоатация, която информация включва данни за компетентния/те орган/и, който/които е/са издал/и този/тези акт/ове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството. 1.2. Заверено/и от участника копие/я на удостоверение/я за добро изпълнение, което/които съдържа/т стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверението/ята следва да съдържа/т и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 1.3. Заверено/и от участника копие/я на документ/и, удостоверяващ/и изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Забележка: Сходно с предмета на поръчката е строителството, свързано с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на клон/ове на канализационната или водоснабдителната мрежа или еквивалентно. 2. Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката – по образец съгласно приложение № 12. 3. Декларации по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на предвидените за изпълнение на поръчката лица, изготвени по образец съгласно приложение № 13. Забележка: Декларацията се представя поотделно за всяко лице (ръководно и техническо лице, включително това отговарящo за контрола на качеството), което не е служител на участника (не е на трудов договор в състава на участника) и е предвидено за изпълнението на поръчката съгласно представения Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката, изготвен по образец съгласно приложение № 12. 4. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката – по образец съгласно приложение № 14. Забележка: Когато участникът предвижда използването на ресурси на трети лица /т.е. участникът не е собственик на предвиденото за изпълнение на поръчката оборудване/, следва да представи и доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 5. Заверени от участника копия от валидни сертификати за съответствие на участника със стандарти за системи за управление на качеството и околната среда, както следва: 5.1. Валиден сертификат с предмет, съдържащ строителство, за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен. 5.2. Валиден сертификат с предмет, съдържащ строителство, за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 или еквивалентен. Забележка: Сертификатите по настоящия пункт трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда. За допустими се считат и всички еквивалентни предложения за доказване на минималните изисквания за участие в процедурата, относими към всяко конкретно поставено от възложителя условие.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, свързано с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на клон/ове на канализационната или водоснабдителната мрежа или еквивалентно. Удостоверява се с документите по т.1 от изискуемите документи от този раздел. 2.Участникът трябва да разполага със строителен екип, включващ: 2.1.Главен ръководител на обекта, който да притежава: a) диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност Водоснабдяване и канализация или еквивалентна, квалификация инженер; б) професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 години. 2.2.Технически ръководител на обекта, който да: а) отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 от ЗУТ, а именно да е строителен инженер или строителен техник; б) притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 години; в) е участвал като технически ръководител при изпълнението на строителство, свързано с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на клон/ове на канализационната или водоснабдителната мрежа или еквивалентно. 2.3.Геодезист, който да притежава: а) диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност геодезия или еквивалентна; б) професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 години. 2.4.Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, който да: а) е технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, или диплома за средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „архитектура и строителство“ и „техника“ (за чуждестранните лица–документ за призната техническа правоспособност при условията на взаимност и диплома, легализирана по съответния ред). б) притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 години; в) притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна. 2.5.Специалист по контрола на качеството, който да: а) е технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, или диплома за средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „архитектура и строителство“ и „техника“ (за чуждестранните лица–документ за призната техническа правоспособност при условията на взаимност и диплома, легализирана по съответния ред); б) притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 години; в) притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ. Удостоверява се със списъка по т.2 и в приложимите случаи–декларацията/ите по т.3 от изискуемите документи от този раздел. 3.Участникът следва да разполага с: Багери-еднокошови, хидрочук- 2 бр.; Самосвали- 4 бр.; Компресор-подвижен- 1 бр.; Къртач-пневматичен- 1 бр.; Апарат за челно заваряване за РЕHD до 90- 1 бр.; Ел. агрегати- 2 бр.; Валяк-вибрационен малогабаритет- 1 бр.; Валяк-вибрационен- 1 бр.; Валяк-вибрационен с гумен бандаж- 1 бр.; Асфалтополагач- 1 бр.; Водни помпи- 2 бр.; Фугорезачка– 1 бр.; Ръчна трамбовка– 1 бр.. Удостоверява се с декларацията и в приложимите случаи–доказателствата по т.4 от изискуемите документи от този раздел. 4.Участникът следва да е внедрил и да прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството и околната среда съответно по стандарти ISO 9001 и ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство, или еквивалентни. Удостоверява се със заверени копия от документите по т.5 от изискуемите документи от този раздел.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката (О1); тежест: 25
Показател: Гаранционен срок на изпълнената канализация (О2); тежест: 8
Показател: Гаранционен срок на изпълнения водопровод (О3); тежест: 8
Показател: Срок за изпълнение на поръчката (О4); тежест: 10
Показател: Техническо предложение за изпълнение (О5); тежест: 49

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

1. Във връзка с участието в процедурата възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие и наличието на валиден документ за закупена документация, издаден на името на участника, не е поставено като условие за участие в настоящата процедура. 2. Пълен достъп до документацията за участие се предоставя по електронен път на следния интернет адрес на възложителя: www.smolyan.bg ; профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1517 3. Освен възможностите за преглед на документацията в интернет сайта на възложителя по предходния пункт всяко лице има право в съответствие със законовите изисквания: да разгледа документацията на хартиен носител на място в сградата на общинска администрация Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. България 12, Приемна № 1 – Деловодство от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден; и/или след заплащане на цената й документацията за участие да му бъде предоставена по негов избор на място в сградата на общинска администрация Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. България 12, Приемна № 1 – Деловодство от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден, или да му бъде изпратена за негова сметка на указан адрес за кореспонденция. 4. Само лице, което желае да му бъде предоставена документацията за участие, следва да я заплати. 5. В случаите по предходния пункт цената на документацията за участие е 5 (пет) лева, която сума може да бъде внесена в касата в административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България 12, от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден или да бъде внесена по банков път на следната сметка на община Смолян BG 59 IABG 7491 3150 0050 00, BIC код IABG BGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Смолян. 6. При промени в обявлението и/или документацията за обществената поръчка съгласно чл. 27а, ал. 1 от ЗОП възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.05.2016 г.  Час: 08:30
Място

Зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Съгласно разпоредбата на чл.64, ал.3 от ЗОП срокът по ал.1, пр.2 от същата разпоредба е намален с 12 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като в обявлението е посочен следния интернет адрес, на който тя може да бъде намерена: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1517 2. На основание чл.47, ал.3 от ЗОП са определени следните обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на участника: 2.1. Участникът е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. 2.2. Участникът е лишен от правото да упражнява професията строител или дейността строителство съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 2.3. Участникът е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 2.4. Участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 2.5. Участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, 2, 2а, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника (Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец съгласно приложение № 6). В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 3. Възложителят предоставя информация за органите по чл.28, ал. 5 от ЗОП - участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р. България и относими към дейностите, предмет на поръчката, както следва: - Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; - интернет адрес: http://www.nap.bg/ - Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите:- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;- София 1000, ул. У. Гладстон № 67, Телефон: 02/ 940 6331;- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ - Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg- София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02 / 81 19 443.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.1 и ал.5, т. 1 от Закона за обществени поръчки, а именно: жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.27а, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ