Версия за печат

00109-2016-0015

BG-Благоевград:

РЕШЕНИЕ

Номер: РП-16 от 07.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, За: Крум Алуминов -ст. юрисконсулт, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: kaluminov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Дирекция ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно направените разчети за изпълнение на Нац. програма за енерг. ефективност на многофамилните жилищни сгради в Община Благоевград за 2016г. и сключените договори за целево финансиране по НПЕЕМЖС между Кмета на община Благоевград, Областния управител на област Благоевград и Българската банка за развитие, максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството,предмет на настоящата процедура е 44 043 424,27 (четиридесет и четири милиона четиридесет и три хиляди четиристотин двадесет и четири лева и двадесет и седем ст.) лв. разпределени,по отделните обособени позиции.Предвид изложеното и когато планираната за провеждане поръчка за строителство е равна или по-висока от 264 000 лева без ДДС за строителство и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на същата кал. година,съгласно разпоредбата на чл.14,ал.1,т.1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури.Предвид обстоятелството,че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне-с обявление или без обявление,безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за открита процедура.Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по програмата. Продължава в Раздел VIII "Друга информация"!!!!!

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Изискването на Възложителя, че оферти могат да бъдат подавани само за една обособена позиция, е поставено във връзка с ПМС № 18/02.02.2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Съгласно цитираното постановление, общината следва така да организира процеса по възлагане на изпълнението на проектирането и СМР на сградите на нейната територия, че възложителят следва да изисква от участниците да декларират, че ще бъдат в състояние да осигурят предложения от тях ресурс (финансов, човешки и материален) за изпълнението на поръчката (ако същата им бъде възложена), като в съответния момент участникът няма да бъде ангажиран в други дейности на възложителя или един участник да кандидатства само за една обособена позиция в случаите, когато се обединяват сгради с изготвено техническо и енергийно обследване. Настоящата обществена поръчка се обявява с общо 73 обособени позиции, като по този начин се осигурява максимално участие на всички участници, желаещи да подадат оферта – реализира се практическото проявление на един от основните принципи на ЗОП - принципът на свободна и лоялна конкуренция. С по-големия брой обособени позиции се постига максимална достъпност на неограничен брой фирми (юридически и физически лица). По-голeмият брой участници автоматично дерогира възможността за наличието на споразумения, решения или съгласувани практики между участниците по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. Съгласно практиката в конкурентното право, когато по-малък брой субекти имат достъп до тръжната порцедура/конкурсна процедура, толкова рискът от нерагламентирани практики, предхождащи подаването на оферти, се учеличава. За сравнение най-честите случай на картелни споразумения са констатирани при секторни възложители, при които минимален брой търговски субекти имат право да участват в процедури, респ. да договарят. В случай, че има обособени позиции, по които няма избран изпълнител, право на Възложителят е да прецени кой вид процедура по ЗОП ще обяви.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД