Версия за печат

00030-2015-0025

BG-Силистра: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000565537

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Гергана Тодорова, гл. експерт Обществени поръчки, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php..

Електронен достъп до информация: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=283.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при Община Силистра” по обособени позиции: 1 Месо и месни продукти; 2.Риба и рибни продукти; 3.Мляко и млечни продукти; 4.Консерви – плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г.; 5.Пресни плодове, зеленчуци и подправки; 6.Пакетирани стоки; 7.Хляб и хлебни изделия.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
община Силистра
Код NUTS: BG325
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти по групи храни за целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при Община Силистра, представляващи самостоятелно обособени позиции. 1.Месо и месни продукти - мляно месо, свинско месо, телешко месо,пилешко месо, колбаси и др.; 2.Риба и рибни продукти - филе риба - видове; 3.Мляко и млечни продукти - кашкавал, сирене, извара, кисело мляко, сухо мляко, яйца и др.; 4. Консерви – плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г. - плодове и зеленчуци- консервирани, зеленчуци преработени,конфитюри, мармалад, захарни изделия, десерти и др. ; 5. Пресни плодове, зеленчуци и подправки - домати, краставици, лук, картофи, моркови, пипер и др. зеленчуци; магданоз, копър; дини, ябълки, грозде, портокали, мандарини, банани и др. плодове; 6.Пакетирани стоки - бял боб, леща, ориз, олио, оцет, брашно, кори за баница, макаронени изделия, сухи подправки и др.; 7.Хляб и хлебни изделия - хляб, закуски, козунак. Доставките се извършват по предварително заявени количества от съответните детски заведения. При изпълнение предмета на поръчката, следва да се спазват изискванията на Закона за храните, Закона за здравето, Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на деца от 3 до 7 г. в детските заведения и други наредби по прилагане на Закона за храните и всички други нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15500000, 03142500, 15332200, 15833000, 03220000, 15800000, 15400000, 15600000, 15811000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Млечни продукти
Птичи яйца
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове
Захарни изделия
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Различни хранителни продукти
Животински или растителни масла и мазнини
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Хлебни изделия

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
261402.48 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 204 - 370141 от 21.10.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 2016-014-Д / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: №1 Месо и месни продукти; №5 Пресни плодове, зеленчуци и подправки
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.02.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Лъки сис ЕООД, ул. Харалампи Джамджиев №1, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 882562

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 126890.14 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 104999.7 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 2016-016-Д / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: Консерви – плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.02.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

КОРЕКТ-ДЕ ЕООД, ул. Стойчо Часовникаров №1, Р.България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 30113, E-mail: korekt_de@abv.bg, Факс: 0675 30113

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 35812.1 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 30737.88 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 2016-017-Д / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: №2Риба и рибни продукти и №6 Пакетирани стоки
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

03.02.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

СТЕЛИТ 1 ЕООД, ул. Стойчо Часовникаров №1, Р.България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 32024, E-mail: era_ltd@abv.bg, Факс: 0675 34275

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 60469.35 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 38134.15 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 2016-015-Д / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Мляко и млечни продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

21.03.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД Обществено хранене, гр. София, район Изгрев, кв. Дианабад, бл.31А, вх.А, ап.11, Р.България 1000, София, Тел.: 082 845513, E-mail: hlebozavodruse@gmail.com, Факс: 082 841819

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 100269.55 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 87530.75 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „Крисбор" ООД, ЕИК 118559820; 2. „Оливия” ООД,ЕИК 040422714; 3. „Паралел – 92 Трейд” ЕООД,ЕИК 201474640; 4. „Стелит 1” ЕООД,ЕИК 107544354; 5. „Корект – де” ЕООД,ЕИК 200701708; 6. „Лъки Сис” ЕООД, ЕИК 201324078; 7. „Деливъри Русе” ЕООД,ЕИК 117679368; 8. ДЗЗД „Обществено хранене”,БУЛСТАТ 176920739:членове на обединението:1. "Вела М" ООД, ЕИК 117611709 2. "Хлебозавод Русе" ООД, ЕИК 117670814.