Версия за печат

00701-2016-0002

BG-Сливо поле: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Сливо поле, площад Демокрация №1, За: Тодорка Иванова Дражева, Република България 7060, Сливо поле, Тел.: 0831 2827, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 0831 2876

Място/места за контакт: Тодорка Иванова Дражева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=121&selected=253&parent_id=138.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, правни услуги по избор на изпълнители, управление и отчитане на проект „Обект № 1 Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се в гр. Сливо поле, Община Сливо поле”, проект „Обект № 2: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се на територията на с. Юделник, с. Голямо Враново, гр. Сливо поле, с. Малко Враново, Община Сливо поле” и проект „Обект № 3: Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3187 / RSE1173, Малко Враново – Голямо Враново / Голямо Враново - / II-21 / и реконструкция и рехабилитация на общински път RSE 3174 / RSE1171 Сливо Поле – Пристанище Ряхово / Ряхово – гробищен парк /”, финансирани от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., включително подготовка на заявления за кандидатстване и заявки за плащане”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: Община Сливо поле
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмета на поръчката е „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, правни услуги по избор на изпълнители, управление и отчитане на проект „Обект № 1 Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се в гр. Сливо поле, Община Сливо поле”, проект „Обект № 2: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се на територията на с. Юделник, с. Голямо Враново, гр. Сливо поле, с. Малко Враново, Община Сливо поле” и проект „Обект № 3: Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3187 / RSE1173, Малко Враново – Голямо Враново / Голямо Враново - / II-21 / и реконструкция и рехабилитация на общински път RSE 3174 / RSE1171 Сливо Поле – Пристанище Ряхово / Ряхово – гробищен парк /”, финансирани от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., включително подготовка на заявления за кандидатстване и заявки за плащане”. Задачите и обема по общ.п-ка са описани подробно в техн. спец. и включват три основни дейности: А. Консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта: Изготвянето на Заявлението за подпомагане и комплектоването на необходимите документи по всяко едно от проектните предложения ще се извърши след, датата на получено при Изпълнителя, уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението на съответната под-дейност. Крайният срок за изпълнение на възложената с уведомлението/известието, под-дейност е не по късно от 5 кал. дни предхождащи крайната дата за прием на проектни предложения по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”, съгласно официално публикувания индикативен график или документ за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на официалната интернет страница на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” - Подготовка на заявления за подпомагане; -Окомплектоване на изискуемите документи към заявленията за подпомагане;-Определяне на бюджетите на заявленията. Прецизиране обхвата на обектите след изготвени КСС на база технически проекти;-Изготвяне на анализи за икономическа устойчивост на проекто заявленията; -Подготовка на необходимата кореспонденция между Възложителя и ДФ „Земеделие” по повод разглеждането на входираните заявления; Крайният срок за изпълнение на възложената с уведомление/известие е не по късно от 5 кал.дни предхождащи крайната дата за прием на проектни предложения по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”, съгласно официално публикувания индикативен график или документ за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на официалната интернет страница на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”. Б. Правни услуги свързани с подготовка на тръжни процедури по ЗОП за възлагане на одобрените инвестиционни дейности - Изготвяне на тръжни документации, за провеждане на процедури за избор на изпълнители по проектите, в съответствие с изискванията на ЗОП и конкретните насоки и изисквания на финансиращата програма.Срок за изготвяне на Списък с планираните обществени поръчки и Описателен документ към него, в които да изложи изискуемата информация за проекта, за който се отнасят–до 10 (десет) календарни дни от получаване на уведомление/известие.Срок за изготвяне на пълния пакет от докум. за участие необходими за възл. на общ.пор. по проекта, за който има сключен договор за отпускане на финансова помощ – до 30 кал.дни от получаване на уведомление/известие.В. Консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, включително подготовка на заявки за плащане- Подпомагане процеса на докум. на изпълнението на проектите, вкл. комплект. на пакета от документи към заявки за плащане, Отчитане на дейностите по проекта от извършване на цялата инвестиция по съответния проект до окончателно отчитане в ДФЗ.Крайният срок за приключване на дейностите по проекта е не по-късно от 15.09.2020 г.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79100000, 71541000, 79400000

Описание:

Юридически услуги
Услуги по управление на проекти, свързани със строителството
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 336 000.00 лв. без ДДС разпределени както следва: За Дейност 1: 84 000.00 лева без ДДС, формирани както следва: Под дейност 1.1: Изготвяне и комплектоване на заявление за подпомагане за кандидатстване с проектно предложение „Обект № 1 Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в кв. Сливица, гр. Сливо поле, Община Сливо поле” по ПРСР 2014-2020 г. – прогнозна цена е 17 000,00 лв. без ДДС Под дейност 1.2: Изготвяне и комплектоване на заявление за подпомагане за кандидатстване с проектно предложение „Обект № 2: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се на територията на с. Юделник, с. Голямо Враново, гр. Сливо поле, с. Борисово, с. Малко Враново, Община Сливо поле” по ПРСР 2014-2020 г. – прогнозна цена е 17 000,00 лв. без ДДС Под дейност 1.3: Изготвяне и комплектоване на заявление за подпомагане за кандидатстване с проектно предложение „Обект № 3: реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3187 / RSE1173, Малко Враново – Голямо Враново / Голямо Враново - / II-21/ и реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3191 / II-21, Сливо Поле – Тутракан / Бръшлен – гробищен парк” по ПРСР 2014-2020 г. – прогнозна цена е 50 000,00 лв. без ДДС За Дейност 2: 84 000.00 лева без ДДС, формирани както следва: Под дейност 2.1: Предоставяне на правни услуги свързани с подготовка на тръжни процедури по ЗОП за възлагане на одобрените инвестиционни дейности, във връзка с изпълнение на дейностите по проект: „Обект № 1 Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в кв. Сливица, гр. Сливо поле, Община Сливо поле” по ПРСР 2014-2020 г. – прогнозна цена е 17 000,00 лв. без ДДС Под дейност 2.2: Предоставяне на правни услуги свързани с подготовка на тръжни процедури по ЗОП за възлагане на одобрените инвестиционни дейности, във връзка с изпълнение на дейностите по проект: „Обект № 2: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се на територията на с. Юделник, с. Голямо Враново, гр. Сливо поле, с. Борисово, с. Малко Враново, Община Сливо поле” по ПРСР 2014-2020 г. – прогнозна цена е 17 000,00 лв. без ДДС Под дейност 2.3: Предоставяне на правни услуги свързани с подготовка на тръжни процедури по ЗОП за възлагане на одобрените инвестиционни дейности, във връзка с изпълнение на дейностите по проект: „Обект № 3: реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3187 / RSE1173, Малко Враново – Голямо Враново / Голямо Враново - / II-21/ и реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3191 / II-21, Сливо Поле – Тутракан / Бръшлен – гробищен парк” по ПРСР 2014-2020 г. – прогнозна цена е 50 000,00 лв. без ДДС За Дейност 3: 168 000.00 лева без ДДС, формирани както следва: Под дейност 3.1: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Обект № 1 Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в кв. Сливица, гр. Сливо поле, Община Сливо поле” по ПРСР 2014-2020 г. - прогнозна цена е 34 000,00 лв. без ДДС Под дейност 3.2: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Обект № 2: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се на територията на с. Юделник, с. Голямо Враново, гр. Сливо поле, с. Борисово, с. Малко Враново, Община Сливо поле” по ПРСР 2014-2020 г. - прогнозна цена е 34 000,00 лв. без ДДС Под дейност 3.3: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Обект № 3: реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3187 / RSE1173, Малко Враново – Голямо Враново / Голямо Враново - / II-21/ и реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3191 / II-21, Сливо Поле – Тутракан / Бръшлен – гробищен парк” по ПРСР 2014-2020 г. - прогнозна цена е 100 000,00 лв. без ДДС Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогн. ст-ст на поръчката (съотв. дейности и под-дейности). Определената прогнозна стойност по дейности и под-дейности се явява максимална в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
336000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.09.2020 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата: Участникът следва да представи с офертата оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума в размер, както следва: 3 300 лв. (три хиляди и триста лева). Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (изготвя се по образец от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, преведена по сметка на община Сливо поле: Централна кооперативна банка АД - клон Русе, IBAN: BG45 CECB 9790 33G4 6083 00; BIC: CECBBGSF. В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за участие в ОП открита с Решение №:…………/……...”. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие. Гаранциите за участие се освобождават от възложителя по реда на чл 62 от ЗОП. Възложителя има право да задържи гаранцията за участие при наличие на обстоятелствата по чл.61, ал.1 от ЗОП. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, при наличие на някое от обстоятелствата по чл.61, ал.2 от ЗОП. Когато с влязло в сила решение по чл.122г, ал.1, т.2 от ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й: Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (изготвя се по образец от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, преведена по сметка на община Сливо поле: Централна кооперативна банка АД - клон Русе, IBAN: BG45 CECB 9790 33G4 6083 00; BIC: CECBBGSF. В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за добро изпълнение на ОП за КУ открита с Решение №:……….” Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Сливо поле и със срок на валидност–30 дни след окончателното приемане на работата по договора. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинал на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Когато избраният изпълнител в проц. е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банк. г-я, съответно вносител на сумата.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възнаграждението по настоящата поръчка се извършва по ред определен в договора за обществена поръчка и се изплаща по следния ред и отделно по всеки отделен одобрен проект: 1. Първо плащане в размер на 100% от оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за изпълнение на Дейност 1: „Изготвяне и комплектоване на заявление за подпомагане” за съотетното одобрено проектно предложение платима в срок до 15 календарни дни след получено авансово плащане в община Сливо поле от Държавен фонд „Земеделие”, вследствие на подписан договор с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по съответния проект и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. Авансово плащане в размер на 50% от оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за изпълнение на Дейност 2: „Предоставяне на правни услуги свързани с подготовка на тръжни процедури по ЗОП за възлагане на одобрените инвестиционни дейности” и Дейност 3: „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект” за съответното одобрено проектно предложение платима в срок до 15 календарни дни след получено авансово плащане в община Сливо поле от Държавен фонд „Земеделие”, вследствие на подписан договор с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по съответния проект и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3. Окончателно плащане в размер на 50% от оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за изпълнение на Дейност 2: „Предоставяне на правни услуги свързани с подготовка на тръжни процедури по ЗОП за възлагане на одобрените инвестиционни дейности” и Дейност 3: „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект” за съответното одобрено проектно предложение платима в срок до 15 календарни дни след приемане с двустранно подписан констативен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички дейности по изпълнение на проекта, в т.ч. и подготовката и окомплектоване на искане за окончателно плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ за съответния проект и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Важно! В случай, че някое/и от проектните предложения не бъдат одобрени от ДФЗ и не бъде сключен договор за отпускане на финансова помощ за финансиране на някое/и от проектните предложения/проекти от Държавен фонд «Земеделие». Дейност 2 и 3, няма да се изпълняват за съответния нефинансиран проект и двете страни (община Сливо поле и Изпълнителя) не дължат неустойки или пропуснати ползи една към друга от какъвто и да било характер и/или предмет, които са в обхвата на проекта, за който липсва сключен договор за отпусната финансова помощ. Възложителят ще заплати изпълнените и приети вече услуги по Дейност 1 за това проектно предложение с бюджетни средства или от друг източник на финансиране.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват споразумение/ респ. в анекс/допълнение към такова, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; всички членове на обединението / консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по настоящата поръчка и договора.Договора за създаване на обединението/консорциум, задължително да включва клаузи определящи, кои са участници в него, коя част от дейностите, в какъв обем ще изпълняват - разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява пред трети лица, както и да определят наименование на участника за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в договора за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Когато в договора за създаването на обединение/ консорциум не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в които се посочва представляващия.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия. 1.Не може да участва в обществената поръчка участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. 2.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 1 ЗОП важи за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката изискванията се прилагат и за тях.3.При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП със собственоръчно подписана декларация по образец. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.4.Не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.5.Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на § 1, т.23а и т.24 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.6.Външен експерт, участвал в изработването на техническата спецификация или методиката за оценка на офертите за участие в откритата процедура не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участник, член на обединения-участници, подизпълнител, или чрез свързани лица. Забраната не се отнася в случаите, в които документите, в чието изработване е участвал, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.7.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лицe с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по см на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.Обстоятелството се декларира от всеки участник/подизпълнител/член на обединение в процедурата. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват съответния участник/ подизпълнител/член на обединение.Възложителят отстранява от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка участник при наличие на някое от горните обстоятелства.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в общ запечатан непрозрачен плик, в който се съдържат три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик №1- "Документи за подбор", Плик №2 - "Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик №3- Предлагана цена". При подготовката на офертата трябва да се изпълняват изискванията на чл.57, ал.1 и ал.2 от ЗОП. Плик № 1 има следното съдържание: a.Образец на Оферта за участие с приложен към него Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1 и Приложение № 1.1; б) Справка - представяне на участника – попълва се Образец № 2, към която се прилагат документи на участника удостоверяващи правосубектност и се Посочва се единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Чуждестранните физически или юридически лица или техни обединения прилагат еквивалентен документ (заверено копие) на съдебен, административен или друг еквивалентен орган от държавата, в която са установени. в) Участникът обединение/консорциум, което не е юридическо лице прилага оригинал на учредителен акт (договор)/споразумение за създаване на обединението или заверено копие (от участника) на същия. г) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се Образец № 3; д) Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълва се Образец № 4.В случай, че участникът е обединение, Декларацията се попълва и представя от всяко едно лице включено в обединението. е) Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – попълва се Образец №5.В случай, че участникът е обединение, Декларацията се попълва и представя от всяко едно лице включено в обединението; ж) Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари –попълва се Образец №6.В случай, че участникът е обединение, Декларацията се попълва и представя от всяко едно лице включено в обединението. з) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата или копие на документ за внесена гаранция под формата на парична сума. и) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника посочени в Раздел III.2.2; к). Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка посочени в Раздел III.2.3; л) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация);м) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се Образец №9;н) Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 10; о) Декларация по чл.56, ал.1, т 11 от ЗОП че се спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд – попълва се Образец № 11; п) Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец № 12; Когато участ. в проц. е обединение, което не е ЮЛ: - Докум. по буква „в” и „г”, се представят за всяко физ. или юрид. лице, включено в обединението; -Докум. по буква „и” и „к”, се представят само за участ. в обед., чрез които обединението доказва съответ. си с критериите за подбор; - Декларацията по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП се представя само за участ. в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със услуги. Когато участ. в проц. е чужд. физ. или юрид. лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по „в” и „г”, се представя в официален превод, а документите по „и”, „к” и „о”, които са на чужд език, се представят и в превод. Продължава в Раздел VI.3. Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Съответствие с изискването за финансов ресурс се доказва с един или няколко от следните документи: 1. представяне на удостоверениe от банкa; 2. представяне на заверено копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, като документите се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискуемия финансов ресурс. В случай че участникът избере да използва документите по т.2 Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
Минимални изисквания: Предвид финансовите условия по процедурата участникът трябва да има на разположение финансов ресурс за изпълнение на услугата за осигуряване на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки в размер на 33 600 лв. (Определената стойност е на база 10 % от прогнозната стойност на обществената поръчка) чрез един от посочените в т. III.2.2 лява колона документи. Участникът може да докаже съответствието си с изискването за икономическо и финансово състояние с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на договора.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на услугите, съгласно изискванията на ІІІ.2.3, т.1 дясна колона, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените услуги, представени под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за извършените услуги по списъка. 2.Участникът, доказва съответствието си с изискването на ІІІ.2.3, т.2 дясна колона, чрез заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентно с обхват на дейност, сходна с предмета на настоящата процедура или еквивалентни мерки за осигуряване на контрол на качеството. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3.Участникът, доказва съответствието си с изискването на ІІІ.2.3, т.3 дясна колона, чрез Декларация – Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по III.2.3) трябва да бъдат изпълнени общо от обединението.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, в това число:Мин. 1 услуга, свързана с консултантски дейности по кандидатстване с проектни предложения по проекти, финансирани по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти; Мин. 1 правна услуга по избор на изпълнители; Мин. 1 услуга, свързана с консултантски дейности по управление и отчитане на проекти, финансирани по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти. 2.Участникът следва да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на дейностите по предмета на поръчката, а именно: „управление и отчитане на проекти” или еквивал.с обхват на дейност, сходна с предмета на настоящата процедура или еквивал. мерки за осигуряване на контрол на качеството. 3.Участникът трябва да осигури екип за управление на поръчката както следва: 1.Ръководител на екипа-да притежава висше образ.степен „магистър” или еквив. в случаите когато е придобита в чужбина в областта на Икономиката или „Хуманитарни науки” или „Социални, стопански и правни науки” или „Природни науки, математика и информатика” или „Технически науки”, съгласно Класификатора на областите на висше образ. и профес. направления, утвърден с Постан. № 125 на Министерския съвет(МС) от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и проф. направ. (КОВОПН) или еквивал.; -Профес.опит-Участие като ръководител на екип при изпълнението на мин. една дейност/проект, свързан с консулт. услуги във връзка с кандидатстване, правни услуги по избор на изпълнители, управление и отчитане на проекти, финанс. по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти”; 2.Експерт-Финансист-да притежава висше образ. с образ.степен „магистър” или еквив. в случаите когато е придобита в чужбина в областта на „Финанси” или „Счетоводство” или други в областта на иконом. в профес. направ. „Социални, стопански и правни науки” съгласно КОВОПН или еквивалентна; -Профес. опит-Участие като финансист при изпълнението на мин.една дейност/проект, свързан с консулт. услуги във връзка с отчитане на проекти, финансирани по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти”. 3.Експерт-Строителен инженер-да притежава висше образ. степен „магистър” или еквив. когато е придобита в чужбина в областта на „Пътно строителство” или сходни в областта на строителството в профес. направ. „Технически науки” съгласно КОВОПН или еквивалентна;-Професионален опит-Участие като експерт–строителен инженер при изпълнението на мин. една дейност/проект, свързан с консулт. услуги във връзка с кандидатстване и/или управление и отчитане на проекти, финан. по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти”.4.Експерт-Юрист-да притежава висше образ. степен „магистър” или еквив.когато е придобита в чужбина в областта на „право” профес. направление „Социални, стопански и правни науки” съгласно КОВОПН или еквивалентна;-Профес. опит-Участие като юрист при изпълнението на мин. една дейност/проект, свързан с консулт. услуги във връзка с кандидатстване и/или правни услуги по избор на изпълнители и/или управление и отчитане на проекти, финан. по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти”.5.Експерт-Обществени поръчки-да притежава висше образ.степен „магистър” или еквив.когато е придобита в чужбина в областта на „Право” или „Икономика” профес. направ. „Социални, стопански и правни науки” съгласно КОВОПН или еквивал.;-Профес.опит-участие като експерт по общест.поръчки (ОП)при изготвянето на мин. 3 броя документации за възл. на ОП. 6.Експер-Технически сътрудник-да притежава висше образ.степен „магистър” или еквив.когато е придобита в чужбина в област: „право” или „икономика” профес. направ.„Социални, стопански и правни науки” съгласно КОВОПН или еквивал.; -Профес. опит-Участие като техн. сътрудник и/или техн.координатор в мин.2 проект
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател „Техническо предложение” (ТП)- подпоказатели:1.Предложена организация за изпълнение на дейностите, предмет на общ.поръчка, съгласно изискванията на Възложителя в техническата спецификация (К1) , макс.точки 70; 2. 2. Управление на идентифицираните от Възложителя рискове (К2), макс.точки 30 ; тежест: 50
Показател: Показател „Ценово предложение” (ЦП); тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на Община Сливо поле в гр. Сливо поле, площад Демокрация № 1, втори етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Посочените лице могат да присъстват при извършване на действията на комисията по чл.68 ал.4 и ал.5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите предложения, след като удостоверят качеството, в което желаят да присъстват, както и самоличността си.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от Раздел III.2.1: Плик № 2-В плика се поставят: а) „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” – попълва се Образец № 14, в оригинал, пописано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице; б) Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП – попълва се Образец №14-1, ако е приложима за това, коя част от офертата има конфиденциален характер и участникът изисква от Възложителя да не я разкрива; Декларацията се попълва по желание на участника. Плик №3–В плика се поставят: а) „Ценово предложение” - попълва се Образец № 15 – в оригинал, пописано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. На основание чл.64, ал.3 от ЗОП, сроковете за получаване на оферти се намалят със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път, и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до докум. за уч-е в проц. на интернет адрес: http://www.slivopole.ru-se.com/ Офертата се представя в Деловодството на Община Свливо поле, гр. Сливо поле, площад Демокрация №1 в работно време - от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа. Участник може да получи необходимата информация за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на околната среда и водите, Национална агенция по приходите.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ