Версия за печат

00701-2016-0002

BG-Сливо поле:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД09-265 от 07.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Тодорка Иванова Дражева, Република България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2827, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: Тодорка Иванова Дражева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.slivopole.ru-se.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=121&selected=253&parent_id=138.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмета на поръчката е „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, правни услуги по избор на изпълнители, управление и отчитане на проект „Обект № 1 Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се в гр. Сливо поле, Община Сливо поле”, проект „Обект № 2: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се на територията на с. Юделник, с. Голямо Враново, гр. Сливо поле, с. Малко Враново, Община Сливо поле” и проект „Обект № 3: Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3187 / RSE1173, Малко Враново – Голямо Враново / Голямо Враново - / II-21 / и реконструкция и рехабилитация на общински път RSE 3174 / RSE1171 Сливо Поле – Пристанище Ряхово / Ряхово – гробищен парк /”, финансирани от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., включително подготовка на заявления за кандидатстване и заявки за плащане”. Задачите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация и включват три основни дейности: А. Консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта. Б. Правни услуги свързани с подготовка на тръжни процедури по ЗОП за възлагане на одобрените инвестиционни дейности. В. Консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, включително подготовка на заявки за плащане.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал.1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. Предвид обстоятелството, че естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация и не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура. Така предвидената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. Предвид прогнозната стойност на процедурата същата се възлага по опростените правила съгласно чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Поръчката е свързана с Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Михаил Асенов Чиликов
Длъжност: Зам. Кмет на Община Сливо поле, съгласно Заповед РД-09-256 от 05.04.2016г.