Версия за печат

00025-2016-0002

BG-Куклен: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Куклен, ул. Александър Стамболийски №43, За: Петър Георгиев - Старши експерт ГЗ, ОМП, ЗКИ, ОБЗР и транспорт, РБългария 4101, Куклен, Тел.: 03115 2120, E-mail: mail@kuklen.org, Факс: 03115 2165

Място/места за контакт: Общинска администрация - Куклен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.kuklen.org/.

Адрес на профила на купувача: http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20160406NCSA291205.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка чрез закупуване на специализиран сметосъбиращ камион – втора употреба”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Куклен, ул. Александър Стамболийски №43
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка чрез закупуване на специализиран сметосъбиращ камион – втора употреба

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34144511, 34142200

Описание:

Сметосъбирачни камиони
Камиони с устройство за товарене на контейнери

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1 /един/ брой специализиран сметосъбиращ камион - втора употреба

Прогнозна стойност без ДДС
154166.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

Гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на специализирания сметосъбиращ камион (вкл. базовия камион и надстройката - специалното обурудване)не по-малко от 12 месеца от доставката и подписване на приемо-предавателния протокол.

Прогнозен график за ползване на тези опции в месеци

12

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с гаранция за участие в процедурата в размер на 1541.00 лв. (хиляда петстотин четиридесет и един). Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: а) Парична сума – внася се по набирателна сметка на община Куклен IBAN: BG72 CECB 9790 33G0 6636 00, BIC: CECBBGSF, ЦКБ АД КЛ. АСЕНОВГРАД – БЪЛГАРИЯ, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на специализиран сметосъбиращ камион – втора употреба” * Документ, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис. б) Банкова гаранция – неотменима банкова гаранция в полза на община Куклен, със срок на валидност 120 дни след крайния срок за получаване на офертите посочен в обявлението за обществената поръчка. В документацията за участие е приложен примерен образец – Приложение № 11. Участниците могат да се възползват и от образците на банката-издател на гаранцията при условие, че същата съдържа необходимите условия, съгласно приложения образец в документацията на процедурата или предлага по-добри условия за възложителя. 1.1. Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. 1.2. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в процедурата при условията на чл. 61 от ЗОП; 1.3. Възложителят освобождава гаранциите за участие на отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 1.4. Гаранцията за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност – срокът на валидност на офертата. 2. Гаранция за изпълнение на договор 2.1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от цената по договора без включен ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение: парична сума – внася се по набирателната сметка на община Куклен, посочена в т. 1, б. „а“ от настоящия раздел или банкова гаранция по образец – Приложение № 11. 2.2. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 120 (сто и двадесет) дни след изтичане на срока за гаранционно обслужване на доставеният камион, според предложението на участника, посочено в техническата оферта. 2.3. Приложеният образец е примерен. Определеният за изпълнител участник може да се възползва и от образците на банката-издател на гаранцията при условие, че същата съдържа необходимите условия, съгласно приложения образец в документацията на процедурата или предлага по-добри условия за възложителя. 2.4. Разходите по откриването и поддържането на банковите гаранции са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 2.5. След приемане на доставката възложителят освобождава 1/3 (една трета) от гаранцията за изпълнение на договора, а останалата част задържа за обезпечаване задължението на изпълнителя за гаранционна поддръжка. 2.6. Условията и сроковете за валидност, задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащане на извършената доставка в размер до 133333,33 лв. (сто тридесет и три хиляди, триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС, се извършва със средствата от отчисленията по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци, след взето Решение №953/28.08.2015 г. на Общински съвет Куклен и Решение от 04.12.2015 г. на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки. Средствата за заплащане до 133333,33 лв. (сто тридесет и три хиляди, триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС се предоставят от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ), след сключване на договора с изпълнителя и представянето му на Регионалното сдружение за управление на отпадъците, което го представя на РИОСВ – Пловдив. Средствата постъпват по сметката на Регионалното сдружение за управление на отпадъците, откъдето се превеждат по сметката на Община Куклен. Община Куклен писмено уведомява изпълнителя по договора, че са осигурени средствата за заплащане на доставката и предмета на доставката може да бъде доставен, което задължава изпълнителя в не повече от 30 (тридесет) дневен срок да извърши доставката. Останалите средства, в размер на разликата над 133333,33 лв. до размера на предложената цена, т.е. не повече от 20833,33 лв. (двадесет хиляди, осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС, се осигуряват от Община Куклен съгласно Решение №164/25.03.2016 г., на Общински съвет Куклен. Дължимата от възложителя сума се заплаща на изпълнителя по банков път, след представяне на фактура и подписване на приемо-предавателен протокол, в 20 (двадесет) дневен срок от датата на предаване на специализирания сметосъбиращ камион – втора употреба, предмет на доставката с приемо-предавателен протокол, прехвърляне на собствеността и регистрацията в КАТ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Общият плик трябва да съдържа следното: 1. Плик №1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя по чл. 56, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5, т. 6, т. 8, т. 12, т.14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно: 1.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата подписан от участника – Прилож. № 2; 1.2. Представяне на участника, съгласно Прилож. № 1 – подпечатано и подписано от законния представител на участника, а когато офертата се подава от пълномощник на това лице, следва да се представи заверено пълномощно. Представянето включва информацията и документите по т.1.3 и т.1.7; 1.3. Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, съответния документ по т. 1.3. се представя в официален превод; 1.4. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, той следва да приложи заверено копие на договора за обединението или друг документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително е посочен представляващия обединението. В този случай документите, посочени в т. 1.3. следва да се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.1.5. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер, съгласно раздел IV “Гаранции” на настоящите указания; 1.6.Доказателства, че участникът изпълнява изискванията на Възложителя – Прилож. № 9 и посоченото в документацията;1.7.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №3. 1.8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – Прилож. № 4. 1.9.Декларация за използване/неизползване на подизпълнители, в която се посочват видът на работите, които ще извършват подизпълнителите и делът на тяхното участие съгласно чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Приложение № 5. 1.10.Декларация от всеки подизпълнител, потвърждаваща съгласие за участие като подизпълнител – Прилож. № 6. Подизпълнителят представя и декларация Приложение №3;1.11.Заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – съдържащо изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата;1.12.Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Прилож. № 7; 1.13.Декларация от чл.47, ал.8 от ЗОП (за подизпълнители) - Прилож. № 8; 1.14.Декларация, че специализираният сметосъбиращ камион - втора употреба не е заложен и/или запориран 2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който участниците поставят „Предложение за изпълнение на поръчката”, наречено Техническа оферта, изготвена по образец – Приложение № 14. Участниците трябва да представят поне две фотографски снимки (вкл. на табло с километраж) на специализираният сметосъбиращ камион - предмет на доставката, чиято автентичност трябва да бъде доказана ако възложителят поиска това. Участниците трябва да представят пълна сервизна история на сметосъбиращия камион от оторизиран сервиз на съответната марка 3. Плик № 3 „Предлагана цена” – запечатан и непрозрачен, който съдържа ценовото предложение на участника. Ценовото предложение се изготвя по образец – Приложение № 13. При различие между сумите изписани цифром и словом, за вярна се приема сумата изписана словом.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя такива.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя такива.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, извършени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите; Доказателство за извършените доставки представено под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008 или еквивалент и сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент. Декларация в свободен текст, че при поискване от страна на възложителя, участника ще осигури оглед на предлагания сметосъбиращ автомобил; Документи, доказващи собственост на предлагания сметосъбиращ автомобил;
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил поне една доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка да се разбира доставка на сметосъбирачна и сметоизвозваща техника.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: цена; тежест: 50
Показател: гаранционен срок; тежест: 30
Показател: срок за доставка; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20160406NCSA291205 Всяко лице може да поиска писмено от възложителя, документацията за участие да му бъде изпратена на посочен от него адрес чрез куриер за негова сметка, като в този случай следва да заплати предварително цената на документацията в размер на 10 лева с вкл. ДДС, по посочената в обявлението банкова сметка или в брой в касата на общината на адрес: град Куклен, област Пловдив, ул. Александър Стамболийски, №43, ет.2, стая №29 - Каса.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

гр. Куклен, ул. Александър Стамболийски №43, ет. 3, заседателна зала в сградата на Община Куклен

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 68, ал. от 1 до 6 от ЗОП, като на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ