Версия за печат

00470-2016-0003

BG-с.Черноочене: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, с.Черноочене, ул.Шеста № 9, Област Кърджали, За: Рушен Рамадан Фейзула - Началник отдел ИПСИП, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6368, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Място/места за контакт: с.Черноочене, ул.Шеста № 9, Област Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: http://chernoochene.com/profil/?p=655.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

”Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2016 / 2017 година.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Общинската пътна мрежа и уличната мрежа в населените места на територията на община Черноочене, област Кърджали, съгласно приложен списък на общинските пътища и уличната мрежа по транспортна схема на общината.
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2016/2017 година" - включва снегопочистване, и опесъчаване на пътната настилка, съгласно условията подробно описани в документацията на процедурата. При изпълнение на обществената поръчка кандидатите следва да спазват всички нормативни актове, най-вече на "Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата" ГУП - 1989 год., Инструкцията за "Зимно поддържане на пътищата" - от 1998 год.и изисквания свързани по изпълнение предмета на обществената поръчка, както и договорно установените изисквания. Ограниченията при изпълнение на поръчката са: - в рамките на оферираните цени одобрените и предвидените средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2016/2017 година. Общата дължина на общинската пътна мрежа възлиза на 173. 04 км, като кандидатите могат да участват в процедурата, както за изпълнение на поръчката за една обособена позиция, така и за изпълнение на повече или всички обособени позиции. Дължината на уличната мрежа по населените места е 110,1 км. Снегопочистването на общинските пътища да се извършва само с колесни машини и по изключение при екстремни ситуации да се извършва с верижни машини или специализирана техника.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата дължина на общинската пътна мрежа възлиза на 173. 04 км, като кандидатите могат да участват в процедурата, както за изпълнение на поръчката за една обособена позиция, така и за изпълнение на повече или всички обособени позиции. Дължината на уличната мрежа по населените места е 110,1 км.

Прогнозна стойност без ДДС
136854 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

01.11.2016 г. 

Завършване

31.03.2017 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1 Гаранцията за участие е в размер на 50лв. за всяка обособена позиция, за която участникът участва съгласно чл.59, ал.2 от ЗОП в парична сума внесени по банковата сметка на Община Черноочене в "Инвестбанк"АД - ФЦ Хасково IBAN - BG69IORT80313307000003 и Банков код - BIC:IORTBGSF F или в касата на общината, при банкова гаранция, със срок на валидност - 90 дни от крайния срок за получаване на офертите. Участникът сам избира формата на предоставяне на гаранцията за участие, като може да избира между парична или банкова. 2. Гаранция за добро изпълнение на поръчката: Кандидатът, определен за изпълнител при подписване на договора, внася гаранцията за добро изпълнение на поръчката в полза на Община Черноочене. Гаранцията за изпълнение на договора - парична сума или банкова гаранция в размер на 50 лв. за всяка обособена позиция предвидени в чл.60 от ЗОП форми, внесени по банковата сметка на Община Черноочене в "Инвестбанк"АД - ФЦ Хасково IBAN - BG69IORT80313307000003 и Банков код - BIC:IORTBGSF, или касата на общината. Гаранциите се представят, освобождават и задържат при условията и сроковете, записани в чл.61 и чл.62 от ЗОП. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение на обществената поръчка трябва да надвишава срока на договора с един месец. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще бъде осигурено от общинския бюджет и от целеви средства от Републиканския бюджет. Цената, предложена в офертата на Изпълнителя е окончателна и не подлежи на промяна при смяна на икономическите условия до довършване на възложената услуга. Плащане на извършената услуга: авансово до 50%- до 31.12.2016г. при поискване междинно до 80%- до 25.02.2017г. и окончателно 100%- до 31.05.2017 г.,в рамките на одобрените и отпуснати средства на община Черноочене по ЗДБРБ и собствени средства за дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за зимен оперативен сезон 2016/2017 г., на километър почистен път или улици на населените места. Плащанията по настоящата поръчка ще се извършват по ред и начин, определени в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно утвърдената документация за участие за настоящата процедура.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма изисквания за икономически и финансови възможности
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Доказателства за техническите възможности и квалификация на Участника а) Описание на техническото оборудване нужно за извършване на дейностите. 2. Доказателства за изпълнени подобни дейности: 3. Техническо оборудване за изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания: Да притежава необходимата техника за изпълнение на поръчката: 1) Техниката, с която разполага участника за снегопочистване следва да е налична или договорена и оборудвана за дейността. 2) Участникът следва да представи и доказателства за налична поне една резервна специализирана машина оборудвана за дейността. 3) Участникът за обособените позиции- 7, 17, 18, 26, 46,47, 48, 49, 50, 51, 54, 55,56, 57, 58, 59, 60, 81 и 82 следва да разполага и с поне една верижна машина. 2. Референции (препоръки) за добро изпълнение, с посочени в тях стойности, дата и място на изпълнение– оригинал или заверени копия за подобни дейности; 3. Доказателства за Техническо оборудване за изпълнение на поръчката: а) Списък на наличната техника която ще се използва при изпълнението. б) Документ удостоверяващ техническата изправност на машините. в) оборудване за техника.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.06.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 0 BGN
Условия и начин на плащане

Документи за участие може да да бъде изтеглена от сайта на община Черноочене или центъра за услуги и информация на гражданите.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.06.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.06.2016 г.  Час: 14:00
Място

В сградата на общинска администрация Черноочене.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 и 4 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр. София, бул. Витоша № 18, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция /III/ - 506/Караманци - Винево - Граница общ./Минерални бани - Черноочене/ - /II - 58
1) Кратко описание

HKV1125 - общински път от общинската пътна мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1,600 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
960 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция /I - 5/Черноочене - Житница - Дядовско - Каняк
1) Кратко описание

KRZ1432 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

13, 800 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
8280 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция /I - 5, Черноочене - Железник/ - Свободиново - гр. Общ./Черноочене - Кърджали/ Севдалина - Чилик- /I- 5/
1) Кратко описание

KRZ1433 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

6,000 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
3600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция , Черноочене - Севдалина/- Бели вир - Каняк/ KRZ 1432/
1) Кратко описание

KRZ1434 общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

11,000км

Прогнозна стойност, без ДДС
6600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция /II - 58/Комунига- Женда - яз.Боровица - Безводно
1) Кратко описание

KRZ 1436 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

25, 200 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
15120 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция /I - 5/, Черноочене - Черна скала/ - Патица
1) Кратко описание

KRZ 2431 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 100 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
660 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция /II - 58, Комунига - Тополово/ - Паничково
1) Кратко описание

KRZ 2437 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

2, 500 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция /KRZ11285, Дъждовница - Пъдарци/Пъдарци - гр. общ./Кърджали - Черноочене/ - яз.Боровица
1) Кратко описание

KRZ1343 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

9, 300

Прогнозна стойност, без ДДС
5580 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция /I-5, Николово - Черноочене/ - Пчеларово - Минзухар - Драганово /III - 5071/
1) Кратко описание

KRZ 1430 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

6, 860

Прогнозна стойност, без ДДС
4116 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция /II - 58, Черноочене - Габрово/ - Даскалово - Зимница - Дядовско/KRZ 1432
1) Кратко описание

KRZ1444 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

5, 500 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
3300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция /II - 58, Черноочене - Габрово/Лясково - /HKV/1125
1) Кратко описание

KRZ1470 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

3, 700 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
2220 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция /II- 58, Габрово - Комунига/ - Черна нива - Ново селище - Бакалите - /KRZ1343/
1) Кратко описание

KRZ 12435 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

15, 200 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
9120 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция /I - 5, Николово - Черноочене/ - Пчеларово/ KRZ 1430/
1) Кратко описание

KRZ 12438 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 000 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция /I - 5/Черноочене - Ябълчени
1) Кратко описание

KRZ 2439 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 900 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1140 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция /I - 5/Черноочене - мах.Горна махала - I- 5
1) Кратко описание

KRZ 2440 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 300км.

Прогнозна стойност, без ДДС
780 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция /KRZ1430, Пчеларово - Черноочене/ - Среднево - /III5071
1) Кратко описание

KRZ 2441 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 400 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
840 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция /II -58 , Комунига - п.к Паничково / - Йончево
1) Кратко описание

KRZ 2442 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

3,050 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1830 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция /II - 58, п.к. Паничково - Тополово/ -Ночево
1) Кратко описание

KRZ 2443 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

8,800 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
5280 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция /III - 5071, Черноочене - Три могили/ Драганово - Вождово
1) Кратко описание

KRZ 2447 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 600км.

Прогнозна стойност, без ДДС
960 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 1432, Черноочене - Житница/ - Каблешково
1) Кратко описание

KRZ2448 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 400км.

Прогнозна стойност, без ДДС
240 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 1432, Черноочене - Житница/ - Нови пазар
1) Кратко описание

KRZ 2449 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 050 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
630 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 1433 , Свободиново - Севдалина/ - Стражница - Възел - I -5
1) Кратко описание

KRZ 2450 - общински път от общинската пътна мрежа.Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

3,100 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1860 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 1434, Черноочене - Бели вир/ Бели вир - мах. Повиен
1) Кратко описание

KRZ 2452 - общински път от общинсата пътна мрежа. Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 100 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
660 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 1432, Черноочене - Житница/ - Божурци
1) Кратко описание

KRZ 2454 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 900 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1140 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция /KRZ1432, Черноочене - Дядовско/ - Водач
1) Кратко описание

KRZ 2455 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 000км.

Прогнозна стойност, без ДДС
600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция /II - 58, п.к.Паничково -Тополово/ - Пансиона
1) Кратко описание

KRZ 2456 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 060 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
636 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция KRZ 1430, Пчеларово - Минзухар/Минзухар - мах. Ключево - мах. Бодровци
1) Кратко описание

KRZ 12460 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 200км.

Прогнозна стойност, без ДДС
720 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция KRZ 1430, Пчеларово - Минзухар/Минзухар - мах. Минзухар
1) Кратко описание

KRZ 12461 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

2, 080 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1248 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция KRZ1434, Бели вир - Каняк/ - Яворово - мах.Горна махала
1) Кратко описание

KRZ 2481 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 170 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
702 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция /II - 58, Черноочене - Габрово/ - мах.Черновеждица
1) Кратко описание

KRZ 3445 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 860 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
516 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 1432,Черноочене - Житница / - мах. Долна махала
1) Кратко описание

KRZ3451 - общински път от общинската пътна мрежа.Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

2,300 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1380 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция /KRZ1434, - Бели вир - Яворово / - мах.Сухино
1) Кратко описание

KRZ 3453 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 730 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
438 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 1432, Черноочене - Дядовско/ - мах. Незабравка
1) Кратко описание

KRZ 3457 - общински път от общинската пътна мрежа.Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 330 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
198 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция /II- 58/ Комунига - мах. Пошево
1) Кратко описание

KRZ 3458 - общински път от общинската пътна мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 420 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
852 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 1430, Пчеларово - Минзухар/ Минзухар - мах. Босилек
1) Кратко описание

KRZ 13459 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 550 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
330 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 1430, Драганово - Минзухар/ - Бостанци
1) Кратко описание

KRZ 13462 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 450 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
270 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция /KRZ1434, Яворово - Каняк/ - Лайка
1) Кратко описание

KRZ 3463 - общински път от общинската пътна мрежа.Възможно е дежурство

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0,460 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
276 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция /KRZ1434, Яворово - Каняк/ - мах. Бодил
1) Кратко описание

KRZ 3464 -общински път от общинската пътна мрежа.Възможно е дежурство

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 490 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
294 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция /KRZ1432, Дядовско- Каняк/ - мах. Незабравка
1) Кратко описание

KRZ3465 - общински път от общинската пътна мрежа.Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 960 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
576 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 1432, Житница - Дядовско/ - кв. Ябълковец
1) Кратко описание

KRZ 3466 - общински път от общинската пътна мрежа.Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 300 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
180 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 1432, Житница - Дядовско/ - кв. Дядовско
1) Кратко описание

KRZ 3467 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 100 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
60 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция III- 5071, Три могили - Драганово/ - Бърза река
1) Кратко описание

KRZ 3468 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 620 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
972 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 2450, Свободиново - Стражница/ - Верско
1) Кратко описание

KRZ 3469 - общински път от общинската пътна мрежа.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 140 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
684 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 1434, Яворово - Каняк/ - Лейка
1) Кратко описание

KRZ 3471 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 790 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
474 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 1436, Комунига - Женда/ -Средска
1) Кратко описание

KRZ 3472 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 200км.

Прогнозна стойност, без ДДС
120 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 2437/ Паничково - Мурга
1) Кратко описание

KRZ 3473 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

2, 070 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1242 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция /II - 58, Комунига - п.к.Паничково/ - мах. Помаклар
1) Кратко описание

KRZ3474 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 530 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
918 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 2437/ Паничково - мах.Кьоролар
1) Кратко описание

KRZ 3475 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0,460 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
276 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 2437/ Паничково - мах.Акташ
1) Кратко описание

KRZ 3476 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 990 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
594 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 2437/ Паничково - мах.Бояджълар
1) Кратко описание

KRZ 3477 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1,320 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
792 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 2443, п.к. II- 58 - Ночево/ - Душка
1) Кратко описание

KRZ 3478- общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1,400 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
840 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 1436, Комунига - Женда/ Женда - Небеска
1) Кратко описание

KRZ 3479 - общински път от общинската пътна мрежа. възможно е дежурство

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

2, 550 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1530 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция /KRZ 1436, Женда- Безводно/ - Соколите
1) Кратко описание

KRZ 3480 - общински път от общинската пътна мрежа. Възможно е дежурство.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 650 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
390 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция местен път Паничково - Мурга
1) Кратко описание

Снегопочистване на местните пътища

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

5, 400 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
3240 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Местен път /Паничково- Мурга/ - мах. "Женда балкан - 1"
1) Кратко описание

Снегопочистване на местните пътища

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

2, 200 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1320 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Местен път /Паничково- Мурга/ - мах. "Женда балкан - 2"
1) Кратко описание

Снегопочистване на местните пътища

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0,600 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
360 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Местен път /Паничково- Мурга/ - мах. "Горна Мурга"
1) Кратко описание

Снегопочистване на местните пътища

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0,500км.

Прогнозна стойност, без ДДС
300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Местен път /Паничково- Мурга/ - мах. "Ходжоллар"
1) Кратко описание

Снегопочистване на местните пътища

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

2, 500 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Местен път /"Айгър чешма"- Пансиона - мах. "Каракачанлар" / - мах." Пиляклар" - II - 58 Кърджали- Асеновград
1) Кратко описание

Снегопочистване на местните пътища

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 200 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
720 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Местен път с. Йончово- мах. " Кале"
1) Кратко описание

Снегопочистване на местните пътища

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

2, 100 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1260 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - с. Божурци, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

2,100 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
630 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - с. Черноочене, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

5, 300 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1590 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - с. Ябълчене, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1,400км.

Прогнозна стойност, без ДДС
420 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - с. Среднево, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 500 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
450 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - с.Пряпорец, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 500 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
450 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - с. Нови пазар, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1,400 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
420 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - с. Каблешково, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 900 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
270 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - км. Комунига, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

12, 000 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
3600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - км. Габрово, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

8, 500 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
2550 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - с.Пчеларово, общ. Черноочене
1) Кратко описание

снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

6, 000 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 71 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - км. Петелово, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

3, 500 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1050 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 72 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - с. Драганово, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 500 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
450 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 73 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - с. Вождово, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 500 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
150 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 74 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - с. Бърза река, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 500 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
150 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 75 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - км. Даскалово, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

3, 500 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1050 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 76 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - с. Лясково, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

5, 000 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 77 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - км. Черна нива, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 300 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
390 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5

Обособена позиция № 78 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - км. Свободиново, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

2, 500 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 79 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - км. Минзухар, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

4, 700 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1410 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 80 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - с. Бостанци, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

0, 500 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
150 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 81 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - км. Паничково, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

20, 400 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
6120 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 82 / Заглавие на обособената позиция улична мрежа - с.Йончово, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

4, 000 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 5
5) Допълнителна информация

Предложената цена следва да бъде за целия оперативен сезон до прогнозната стойност за зимно подържане, без стойноста на пясъка и доставката.


Обособена позиция № 83 / Заглавие на обособената позиция Улична мрежа на с. Житница, Общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

8, 000 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
2400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 4

Обособена позиция № 84 / Заглавие на обособената позиция Улична мрежа с. Патица, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

2, 000 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 4

Обособена позиция № 85 / Заглавие на обособената позиция Улична мрежа с. Железник, община Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

2, 300 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
690 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 4

Обособена позиция № 86 / Заглавие на обособената позиция Улична мрежа с. Бели вир, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

4, 400 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
1320 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 4

Обособена позиция № 87 / Заглавие на обособената позиция Улична мрежа с. Яворово, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 500 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
450 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 4

Обособена позиция № 88 / Заглавие на обособената позиция Улична мрежа с. Каняк, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 600 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
480 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 4

Обособена позиция № 89 / Заглавие на обособената позиция Улична мрежа с. Дядовско, общ. Черноочене
1) Кратко описание

Снегопочистване на уличната мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг

3) Количество или обем

1, 800 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
540 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 4