Версия за печат

00470-2016-0003

BG-с.Черноочене, Област Кърджали:

РЕШЕНИЕ

Номер: 226 от 05.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул.Шеста № 9, За: Рушен Рамадан Фейзула - н-к отдел ИПСИП, Република България 6701, с.Черноочене, Област Кърджали, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман - Кмет на община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2016/2017 година" - включва снегопочистване, и опесъчаване на пътната настилка, съгласно условията подробно описани в документацията на процедурата. При изпълнение на обществената поръчка кандидатите следва да спазват всички нормативни актове, най-вече на "Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата" ГУП - 1989 год., Инструкцията за "Зимно поддържане на пътищата" - от 1998 год.и изисквания свързани по изпълнение предмета на обществената поръчка, както и договорно установените изисквания. Ограниченията при изпълнение на поръчката са: - в рамките на оферираните цени одобрените и предвидените средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2016/2017 година. Общата дължина на общинската пътна мрежа възлиза на 173. 04 км, като кандидатите могат да участват в процедурата, както за изпълнение на поръчката за една обособена позиция, така и за изпълнение на повече или всички обособени позиции. Дължината на уличната мрежа по населените места е 110,1 км. Снегопочистването на общинските пътища да се извършва само с колесни машини и по изключение при екстремни ситуации да се извършва с верижни машини или специализирана техника.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимостта от извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен зимен сезон 2016/2017 година, съгласно изискванията на ЗОП. В изпълнение на чл.14, ал.1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша №18, Република България 1000, гр. София, бул. Витоша №18, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.lg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на Община Черноочене