Версия за печат

00912-2016-0002

BG-с. Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна психиатрична болница - Карлуково, с. Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит, За: Д-р Христо Василев Василев, Република България 5782, с. Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит, Тел.: 0882 809051, E-mail: dpbkarlukovo@abv.bg

Място/места за контакт: Директор Д-р Христо Василев Василев

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dpbkarlukovo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Държавна психиатрична болница - Карлуково, с. Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит, За: Директор Д-р Христо Василев Василев, РБ 5782, с. Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит, Тел.: 0882 809051, E-mail: dpbkarlukovo@abv.bg

Място/места за контакт: Директор Д-р Христо Василев Василев

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Държавна психиатрична болница - Карлуково, с. Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит, За: Гинка Василева Гетова - Касиер, РБ 5782, с. Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит, Тел.: 0882 809051, E-mail: dpbkarlukovo@abv.bg

Място/места за контакт: Директор Д-р Христо Василев Василев

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Държавна психиатрична болница - Карлуково, с. Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит, За: Първолета Христова Димитрова - СЧР, РБ 5782, с. Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит, Тел.: 0882 809051, E-mail: dpbkarlukovo@abv.bg

Място/места за контакт: Директор Д-р Христо Василев Василев

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ КАРЛУКОВО - периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на МБАЛ Червен бряг /ДПБ Карлуково няма болнична аптека/, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции: Обособена позиция № 1 Медикаменти действащи върху нерввната система Групата включва: невролептици, антидепресанти, тимостабилизатори, коректори, безодиазепини и сънотворни . Обособена позиция № 2 Антибиотици Обособена позиция № 3 Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка - при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия - чл.25, ал.3, т.3 във връзка с чл.28, ал.1, т.5 от ЗОП /допускат се варианти/

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: болнична аптека на МБАЛ Червен бряг
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ КАРЛУКОВО - периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на МБАЛ Червен бряг /ДПБ Карлуково няма болнична аптека/, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции: Обособена позиция № 1 Медикаменти действащи върху нерввната система Групата включва: невролептици, антидепресанти, тимостабилизатори, коректори, безодиазепини и сънотворни . Обособена позиция № 2 Антибиотици Обособена позиция № 3 Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка - при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия - чл.25, ал.3, т.3 във връзка с чл.28, ал.1, т.5 от ЗОП /допускат се варианти/

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33661100, 33600000

Описание:

Упойващи средства
Фармацевтични продукти

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ДА


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 120 000 лв. без включено ДДС. Обособена позиция № 1 - 90 000 лв. без включено ДДС - Медикаменти действащи върху нервната система Обособена позиция № 2 - 10 000 лв. без включено ДДС - Антибиотици Обособена позиция № 3 - 20 000 лв. без включено ДДС - Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания

Прогнозна стойност без ДДС
120000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За да бъде допуснат до оценяване на офертата в настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие: Обособена позиция № 1 – 450.00 лв. без вкл.ДДС. Медикаменти действащи върху нервната система Обособена позиция № 2 – 50.00. лв. без вкл.ДДС. Антибиотици Обособена позиция № 3 – 100.00 лв. без вкл.ДДС. Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания представени в една от следните форми: общ размер на гаранцията за участие по обособените позиции №1, 2 и 3 е 600.00 лв./шестстотин лв./ Всеки участник внася сумата в размер на гаранцията за участие по обособената позиция, за която участва или общия размер на гаранцията за участие за трите обособени позиции. Това е в зависимост от решението на учстника по какви обособени позиции ще участва или и за трите заедно.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата по поръчката са от бюджета на Възложителя. Схемата на плащане на поръчката е следната: Плащането се извършва по банков път, в условия на разсрочено плащане, в срок предложен от участника /в дни/, препоръчително - 60 /шестдесет/ дни /чл.303 а от ТЗ/ след представяне на фактурата за извърш6ените доставки по заявки на възложителя. Плащането се извършва по банкова сметка, посочена от бюджетните средства на ДПБ Карлуково за 2015-2016 година.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1)Подробен списък на документите и информацията, поставени в офертата, подписан от представляващия участника -образец 20; 2) Оферта-представяне по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП (без посочване на определящи показатели относими към Плик № 2 и Плик № 3) – попълва се Образец № 1.; 3) Декларация по по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец № 2; 4) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника. При обединение - ако в договора за създаване на обединение няма посочено лице, което да е упълномощено да представлява всички членове на обединението, тогава се изисква нотариално заверено пълномощно от всеки член на обединението, което да упълномощава същото лице да представлява участника в настоящата процедура; 5) Договор за обединение уреждащ отношенията им по смисъла на чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП за участие в обществената поръчка - съгласно изискванията на указанията (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – заверено копие;6) Декларация от членовете на обединението/консорциума – попълва се Образец № 11; 7) Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка - Образец № 3 ; 8) Декларация за приемане на етични клаузи на общeствената поръчка -Образец № 13; 9) Декларация относно обстоятелството, че предлаганата от участника цена не надвишава цената по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ при участие в обществена поръчка с предмет - Образец № 15 10) Декларация за доставяне на лекарствените продукти в определения срок на годност-Образец № 16 11) Декларация за приемане на условията в проекта на договора -Образец № 17 12) Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка и се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни станали му известни, във връзка с поръчката – попълва се Образец № 4; 13) Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП - попълва се Образец № 18 15) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнители. В декларацията се посочват предвидените подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. Декларацията следва да бъде изготвена по образеца от документацията попълва се Образец № 7; Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларацията за съгласие за участие като подизпълнител по образеца от документацията. 16) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 8; 17) Гаранция за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка Образец № 5 или 6 ; 18)Декларация по чл.33,ал.4 от ЗОП -обр.19 19)Предлагана цена
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не
Минимални изисквания: не
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1) Доказателства и информация за технически възможности и квалификация на участника съгласно изискванията в настоящите Указания за участие, а именно: 1.1 Списък - Декларация по Образец № 14, съдържаща информация за изпълнението на доставки на лекарствени продукти общо за последните 3 (три) години считано от датата на подаване на оферти с посочване на стойностите, датите и получателите. Към Декларацията, участникът следва да представи доказателства за извършените доставки представени под формата на удостоверения издадени от получателя или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Копие от действащо разрешение и/или удостоверение за търговия на едро с продуктите и изделията , които участникът оферира- чл.195 от ЗЛПХМ. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или от регулаторен орган на друга държава членка на ЕС, съгласно Глава девета Търговия на едро с лекарствени продукти от ЗЛПХМ - заверено от участника копие; Когато участникът притежава разрешение за търговия на едро, издадено от регулаторен орган на друга държава – членка на ЕС, той трябва да представи: Разрешение от изпълнителния директор на ИАЛ в случаите по чл. 195, ал. 2 от ЗЛПХМ - заверено от участника копие; 2.1.Копие от действаща лицензия по чл.32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати. 3.Техническото предложение – Образец № 12 – попълнено и подписано оригинал. Забележка: В техническото предложение не се посочват цени. Участник не попълнил задължителните точки в “Техническото предложение” ще бъде отстранен от участие в процедурата. 4. Лекарствените продукти следва да притежават разрешение за употреба или удостоверение за регистрация съобразно определеното с чл.23 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина/ЗЛПХМ/, или по реда на Регламент /ЕО/№726/2004 г../ чл.51,ал. 1,т.6 от ЗОП/./ разрешения за употреба не се прилагат; техническите спецификации се прилагат към плик № 2. ОБРАЗЕЦ - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ – в конкурсната документация. 4.В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през съответната година, за която се провежда обществената поръчка, участникът следва да представи ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.55, АЛ.6 ОТ ЗЛПХМ –СВОБОДЕН ТЕКСТ- прилага се към плик № 2/, че оферираните количества от лекарствения продукт са налични към момента на подаване на офертата. Обхватът на разрешението, съответно на декларацията, трябва да съответства на предмета на поръчката.Декларацията се представя само в разрешимите от закона случаи.
Минимални изисквания: 1.Списък - Декларация по Образец № 14 ; участникът следва да представи доказателства за извършените доставки представени под формата на удостоверения издадени от получателя или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2.Копие от действащо разрешение и/или удостоверение за търговия на едро с продуктите и изделията , които участникът оферира- чл.195 от ЗЛПХМ;2.1. Копие от действаща лицензия по чл.32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати. 3.Техническото предложение – Образец № 12; 4.Лекарствените продукти следва да притежават разрешение за употреба или удостоверение за регистрация съобразно определеното с чл.23 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина/ЗЛПХМ/, или по реда на Регламент /ЕО/№726/2004 г../ чл.51,ал. 1,т.6 от ЗОП/./ 4. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през съответната година, за която се провежда обществената поръчка, участникът следва да представи ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.55, АЛ.6 ОТ ЗЛПХМ –СВОБОДЕН ТЕКСТ
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата може да бъде получена на следния интернет адрес: – www.dpbkarlukovo.bg раздел „Профил на купувача” - Обществени поръчки от датата на публикуване на обявлението. Желаещите да им бъде изпратена документация за участие следва да депозират искане до Възложителя, като в този случай докупентацията за участие се предоставя след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е заплатена. Възложителят ще представи документацията на всяко лице поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. 2. Цена на документацията за участие при наличие на искане от участник за изпращане документация за участие. Начин на плащане на документацията за участие при наличие на искане от участник за изпращането и. Цената на документацията е 10.00 лв.(десет лв.) с вкл. ДДС. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ИМА РАЗКРИТА НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА - BG37STSA93003160214901, BIC - STSABGSF. Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в брой в касата на ДПБ Карлуково ,с.Карлуково, ул. „Железничарска” № 14, или по разкритата набирателна сметка когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от възложителя. Искането за изпращане на документация следва да съдържа информация за валиден телефонен номер, адрес за връзка и e-mail.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Адинистративната сграда на болницата

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с изрично пълномощно). Представителите на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел представят документ, доказващ статута им. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителя предоставя пълне достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен Интернет адреса, на който тя може да бъде намерена: www.dpbkarlukovo.bg - обществени поръчки

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба могат да подават лицата, посочени в чл.120, ал.8 от ЗОП, в зависимост от решението, действието или бездействието, което се обжалва. Жалба може да се подава в 10-дневен срок по условията и реда регламентирани в чл.120 и следващите от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Медикаменти действащи върху нервната система
1) Кратко описание

Групата включва: невролептици, антидипресанти, тимостабилизатори, коректори, безодиазепини и сънотворни

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33661000

Описание:

Медикаменти за нервната система

3) Количество или обем

Периодични доставки на лекарствени продукти за стационара на ДПБ Карлуково

Прогнозна стойност, без ДДС
90000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Антибиотици
1) Кратко описание

Антибиотици подробно описани в техническата спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Фармацевтични продукти

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания
1) Кратко описание

подробно описани в техническата спецификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Периодични доставки на лекарствени продукти за стационара на ДПБ Карлуково

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12