Версия за печат

00912-2016-0002

BG-с. Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит:

РЕШЕНИЕ

Номер: 66 Б от 01.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавна психиатрична болница - Карлуково, с. Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит, За: Д-р Христо Василев, Република България 5782, с. Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит, Тел.: 0882 809051, E-mail: dpbkarlukovo@abv.bg

Място/места за контакт: Директор Д-р Христо Василев Василев

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dpbkarlukovo.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ КАРЛУКОВО - периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на МБАЛ Червен бряг /ДПБ Карлуково няма болнична аптека/, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции: Обособена позиция № 1 Медикаменти действащи върху нерввната система Групата включва: невролептици, антидепресанти, тимостабилизатори, коректори, безодиазепини и сънотворни . Обособена позиция № 2 Антибиотици Обособена позиция № 3 Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка - при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия - чл.25, ал.3, т.3 във връзка с чл.28, ал.1, т.5 от ЗОП /допускат се варианти/

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Лекарствени продукти необходими за лечението на пациентите

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша №18, Република България 1000, гр. София, бул. Витоша №18, Тел.: 02 9356113

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Христо Василев Василев
Длъжност: Директор на ДПБ Карлуково