Версия за печат

01666-2016-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Иван Маринов, Соня Грънчарова, Република България 1407, София, Тел.: 02 8147750; 02 8147751, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/646-ho-pnr-2016-art-bul.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: национална сигурност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хардуерно оборудване за изпълнение на дейностите по реализация на проект „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452” по програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейския съюз

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: сграда на възложителя на територията на гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва доставката на 1 бр. дисков масив с минимални характеристики, подробно описани в документацията за участие в процедурата.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30234500

Описание:

Носители за съхраняване на данни

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на 1 бр. дисков масив.

Прогнозна стойност без ДДС
190000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие: Гаранцията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка е парична сума или банкова гаранция в размер на 1900.00 лв. • Парична сума – внася се по сметка: БНБ – ЦУ с IBAN - BG08 BNBG 9661 3300 1468 01, BIC BNBGBGSD на името на Държавна агенция „Национална сигурност”. • Банкова гаранция – представя се оригинална, безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на ДАНС със срок – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 1.1. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: • отстранените участници – в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; • класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. 1.2. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител. 1.3. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът: а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора е парична сума или банкова гаранция в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. • Парична сума – внася се от участника, определен за изпълнител, по сметка: БНБ – ЦУ с IBAN - BG08 BNBG 9661 3300 1468 01, BIC BNBGBGSD на името на Държавна агенция „Национална сигурност”. • Банкова гаранция – представя се оригинална, безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на ДАНС със срок на валидност, равен на срока на изпълнение на договора, удължен с 30 (тридесет) календарни дни. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Специфична програма "Превенция и борба с престъпността" на ЕС, съфинансирана с бюджетни средства. Плащането ще се извърши чрез банков превод с платежно нареждане по сметка на изпълнителя в срок до 20 (двадесет) работни дни след представяне на оригинална фактура и приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 (без т. 1, б. „е”) и ал. 5 и чл. 55, ал. 7 от ЗОП. При представяне на офертата, участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 (без т. 1, б. „е”) и ал. 5 и чл 55, ал. 7 с декларации по образец по чл.47, ал.9 и по чл. 55, ал. 7 от ЗОП. 2. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1, без буква "в" от Закона за обществените поръчки се представя в официален превод. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, той представя в офертата си копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочeно лицето, което представлява участниците в обединението, и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, без буква „в” от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 3. Участниците следва да представят изискуемите документи, подробно описани в документацията за участие. Документите се представят на български език, а когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите, които са на чужд език, се представят и в превод. 4. От участие в процедурата се отстранява участник: - който не е представил някой от изискваните от възложителя документи по чл. 56, ал. 1 - 4 от ЗОП; - за когото са налице обстоятелствата по по чл. 47, ал. 1 (без т. 1, б. „е”) и ал. 5 и чл. 55, ал. 7 от ЗОП; - за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС); - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 5. Участникът, избран за изпълнител, трябва да представи преди подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка: - документ за внесена гаранция за изпълнение на договора при условията на т. III.1.1. от настоящото обявление; - документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1– 4 от Закона за обществените поръчки, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя; - декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, по образец. Непредставянето на някой от документите по т. 5 е основание възложителят да откаже сключване на договор. 6. Място за получаване на оферти - гр. София, бул. "Черни връх" № 45.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на изпълнените през последните 3 (три) години доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с доказателства, потвърждаващи изпълнението им - по образец (Приложение № 5); Към списъка се прилагат доказателства за извършените доставки под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или се посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Заверено копие на валиден сертификат по системата за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент за конкретната дейност на участника с обхват, приложим към предмета на поръчката. 3. Копие на валиден към крайната дата на гаранционния срок сертификат, договор или друг документ, издаден от производителя на техниката или от официалния му представител за страната, че участникът има право да извършва гаранционна сервизна дейност на предлаганата техника.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, самостоятелно или в партньорство, минимум 2 договора, сходни с предмета на поръчката. Забележка: Изпълнението на договорите да е приключило към датата на подаване на офертата. 2. Участникът да притежава валиден сертификат по системата за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент за конкретната си дейност с обхват, приложим към предмета на поръчката. 3. Участникът да има право да извършва гаранционна сервизна дейност на предлаганата техника. Под сходен предмет Възложителят разбира доставка на твърди дискове, оптични дискове, дискови масиви.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.05.2016 г.  Час: 10:30
Място

гр. София, бул. "Черни връх" № 45

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и ще се проведе в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” на адрес гр. София, бул. „Черни връх” № 45. На него могат да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ