Версия за печат

02709-2016-0053

BG-Монтана: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ТП Държавно горско стопанство Монтана, ул. Иван Аврамов 16, За: Виолета Койчева, Р България 3400, Монтана, Тел.: 096 300194, E-mail: dgs_montana_tp@abv.bg, Факс: 096 300193

Място/места за контакт: ТП ДГС Монтана

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160331apYF6759814.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Държавно предприятие създадено по силата на Закона за горите

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Ремонт и поддръжка на сграден фонд – ремонт на покрив на административната сграда на ТП ДГС Монтана"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Административната сграда на ТП ДГС Монтана, гр. Монтана, ул. Иван Аврамов 16
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Ремонт и поддръжка на сграден фонд – ремонт на покрив на административната сграда на ТП ДГС Монтана": 1. Разкриване съществуващи керемиди 2. Разваляне летвена скара 3. Подмяна компрометирани ребра 4. Наковаване летвена скара 5. Покриване със съществуващи керемиди 6. Закупуване на стари керемиди 7. Ламаринена обшивка комин 8. Подмазване капаци (с нови капаци) 9. Лакиране съществиваща ламперия стреха и челни дъски

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Ремонт и поддръжка на сграден фонд – ремонт на покрив на административната сграда на ТП ДГС Монтана": 1. Разкриване съществуващи керемиди 2. Разваляне летвена скара 3. Подмяна компрометирани ребра 4. Наковаване летвена скара 5. Покриване със съществуващи керемиди 6. Закупуване на стари керемиди 7. Ламаринена обшивка комин 8. Подмазване капаци (с нови капаци) 9. Лакиране съществиваща ламперия стреха и челни дъски

Прогнозна стойност без ДДС
5000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за изпълнение съгласно чл.59, ал.3 и чл.60 от ЗОП – парична сума в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора, вносима, респ. представена след като кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката - по банков път или в касата на възложителя. Гаранцията във формата на парична сума се внася в касата на СЗДП ТП ДГС Монтана или по банкова сметка IBAN BG44CECB979010E7672900, BIC CECBBGSF, при „ЦКБ” АД –клон Монтана. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от кандидата, определен за изпълнител на поръчката. Условията и сроковете за задържане, респективно освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка (ОП).

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява със средства на Възложителя. Плащанията ще се извършват съгласно клаузите на договора, сключен между Възложителя и Изпълнителя на поръчката.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно документацията на процедурата както следва: 1.1. Заявление и административни сведения по образец - (Приложение № 3); 1.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 1.3. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката, съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП. (декларация в свободен текст за наети строителни работници. Минимум 1 договор, изпълнен през последната годинa, минимум 1 бр. препоръка за добро изпълнение или други подходящи документи, които показват успешно изпълнение на съответния договор). 1.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – Приложения № 4 ; 1.5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП– Приложение № 5; 1.6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП– Приложение № 6; 1.7. Имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, в случаите когато кандидата предвижда участие на такива и дела на тяхното участие – Приложения № 7 и № 8; подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основният кандидат; 1.8. Декларация относно срок на валидност на предложението - Приложение № 10; 1.9. Предлагана цена (ценова оферта) НАЙ – НИСКА ЦЕНА– Приложение № 9; 1.10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 1.11. Заверено копие (вярно с оригинала) от нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното следва да бъде представено и в официален превод на български език.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват документи и информация относно икономическите и финансовите възможности.
Минимални изисквания: Не са предвидени минимални изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация в свободен текст за наети строителни работници. Минимум 1 бр. договор, изпълнен през последната година, минимум 1 бр. препоръка за добро изпълнение или други подходящи документи, които показват успешно изпълнение на съответния договор.
Минимални изисквания: Декларация в свободен текст за наети строителни работници. Минимум 1 бр. договор, изпълнен през последната година, минимум 1 бр. препоръка за добро изпълнение или други подходящи документи, които показват успешно изпълнение на съответния договор.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.05.2016 г.  Час: 09:30
Място

Административаната сграда на ТП ДГС Монтана, гр. Монтана, ул. Иван Аврамов 16

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Законните представители на участниците или техни упълномощени представители по нотариално заверено пълномощно.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1.1) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ