Версия за печат

00502-2015-0018

BG-Варна:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ Света Марина ЕАД, бул. Христо Смирненски 1, За: Павлина Сотирова, Република България 9010, Варна, Тел.: 052 978300, E-mail: officeub@mail.bg, Факс: 052 302874

Място/места за контакт: Маркетинг

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svetamarina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: Р-591 от 16.09.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00502-2015-0018
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствен продукт Amphotericin B (Ambisome), по реда на Наредба №10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 6105 от 02.10.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

„Екос Медика” ООД, ЕИК 83102907, ж.к. „Павлово”, ул. „Голям Братан” №8, Република България 1000, София, Тел.: 02 9516866, E-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, Факс: 02 9516866

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствен продукт Amphotericin B (Ambisome), по реда на Наредба №10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

16

ІII.7) Стойност посочена в договора
79200 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

24.03.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
79200 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

30.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Марта Александрова Дракова
Длъжност: Директор „Икономически дейности“, упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП, притежаваща нотариално заверено пълномощно от законния представител на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, с рег. №1465 от 17.10.2013г. на нотариус Светлана Стойчева с рег. №193 на НК, с район на действие РС- Варна