Версия за печат

01118-2016-0002

BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131516795

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Георги Грудев - началник на отдел ОП, Р България 1000, София, Тел.: 02 9492353; 02 9492260, E-mail: ggrudev@esmis.government.bg, Факс: 02 9818787

Място/места за контакт: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

Електронен достъп до информация: www.esmis.government.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: ИА ЕСМИС изгражда, поддържа, развива, експлоатира и управлява Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при обявяване на извънредно положение, военно положение и/или положение на война.

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 23 (23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мястото за изпълнението на поръчката е на територията на Република България.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

1. Охранителната дейност и пропускателният режим в сградата на Централното управление на ИА ЕСМИС се извършва чрез физическа защита на административните и други помещения и имуществото в тях. Тя трябва да обхваща въоръжена физическа охрана и пропускате¬лен режим, подробно регламентирани в техническите изисквания за извършване на охранителната дейност и пропускателния режим. Охраната включва: - комплекс от физически и организационни мерки за осъществяване на непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана в сградата на Централното управление на ИА ЕСМИС, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС. Дейността на физическата охрана включва осигуряването на пропускателен режим; - комплекс от организационни и технически мерки за охрана с последваща физическа проверка; - охраната следва да се извършва денонощно, чрез извършване на обход и наблюдение на целия район на охранявания обект, съгласно изготвена инструкция и утвърден график. 2. Охранителната дейност и пропускателен режим на обекти от състава на ИА ЕСМИС на територията на Р. България се извършва чрез физическа защита на административните, складовите и други сгради и помещения, дворните места и имуществото в тях. Тя трябва да обхваща въоръжена физическа охрана и пропускате¬лен режим, подробно регламентирани в техническите изисквания за извършване на охранителната дейност и пропускателния режим на обекти и складови бази от състава на ИА ЕСМИС, посочени в инструкцията за охраната и пропускателния режим в съобщителните обекти със специално предназначение и складови бази от състава на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност (ЕЕСМДАНС). Охраната включва: - комплекс от физически и организационни мерки за осъществяване на непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочените обекти, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията на съответния обект. Дейността на физическата охрана включва осигуряването на пропускателен режим; - комплекс от организационни и технически мерки за охрана с последваща физическа проверка; - охраната на обектите следва да се извършва денонощно, чрез извършване на обход и наблюдение на целия район на охранявания обект, съгласно изготвена инструкция и утвърден график;

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявяване на конкурентно възлагане на поръчка

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския сюъз (ОВ на ЕС) съгласно Директива 2004/18/ЕО

Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата.

Допълнителна информация

Фактическа обстановка: Понастоящем възложителят е в хипотеза на обявена с Решение № 0094-502 от 01.03.2016 г. и неприключила открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“. Вследствие на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Охрана на централно управление на ИА ЕСМИС, Обособена позиция № 2 – Охрана на обекти на ИА ЕСМИС на територията на Р. България (открита с решение 0094-2260 от 30.06.2014 г.), Възложителят сключва договори за изпълнение на поръчката в частта за Обособени позиции № 1 и 2 с участника определен за изпълнител – „Асо Панема“ ООД. Съгласно посоченото в разпоредбата на чл. 17, ал. 1, т. 3 от договори с № 39 и 40 от 13.10.2014 г. (сключени между ИА ЕСМИС и „Асо Панема“ ООД), договорът може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните. С писмо, наш вх. № 0094 - 462/26.02.2016 г., изпълнителят по горепосочените договори „Асо Панема“ ООД, позовавайки се на цитираната договорна разпоредба, уведомява Възложителя, че в едномесечен срок, считано от 26.02.2016 г., договорите ще бъдат прекратени. В тази връзка възложителят предприема действия по стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, открита с Решение № 0094-502 от 01.03.2016 г. Мотиви за избор на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП: Технологичното време за приключване на обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, открита с Решение № 0094-502 от 01.03.2016 г., изключва възможността същата да бъде приключена със сключване на договор (в чиито обхват попадат дейностите по охрана, включени в обявената през 2014 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка, обособена в две позиции) до изтичане на едномесечното предизвестие за прекратяване на Договори № 39 и 40 от 13.10.2014 г. По силата на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП възложителят взема решение за възлагане на обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление. Считаме, че това правно основание е налице и възложителят може да вземе решение за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление за периода до сключване на договор за възлагане на дейностите предмет на настоящата поръчка, вследствие на влязло в сила решение за избор на изпълнител на открита с Решение № 0094-502 от 01.03.2016 г. процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. Възложителят в този случай се позовава на правно основание, което едновременно изисква кумулативното наличие на следните основни елементи: •необходимост от предприемане на неотложни действия; •същите са породени от настъпване на изключителни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби („ДР“) на ЗОП (могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя.

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 17 История / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

14.03.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ТЕЛЕПОЛ ЕООД, ул. Университетска №13, Р България 9700, Шумен, Тел.: 054 830120; 054 830166, E-mail: vladislav.varbanov@telepol.com, Факс: 054 830775

Интернет адрес/и:

URL: http://telepol.com.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.03.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Телепол" ЕООД