Версия за печат

01020-2016-0001

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, бул. Никола Вапцаров № 9, За: Доц. Д-р Петко Недев, д.м.; Георги Василев - юрисконсулт, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: office@mbal2pv.com

Място/места за контакт: бул. Никола Вапцаров № 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbal2pv.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, бул. Никола Вапцаров № 9, За: Георги Василев - юрисконсулт, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: office@mbal2pv.com

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.mbal2pv.com/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, бул. Никола Вапцаров № 9, За: Георги Василев - юрисконсулт, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: office@mbal2pv.com

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.mbal2pv.com/.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, бул. Никола Вапцаров № 9, За: Доц. Д-р Петко Недев, д.м.; Георги Василев - юрисконсулт, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: office@mbal2pv.com

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.mbal2pv.com/.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9 МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 2 (две) обособени позиции, подробно описани в образеца на техническата оферта, неразделна част от документацията за участие и видни в приложение Б от настоящото обявление.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на обществената поръчка включва 2 /две/ обособени позиции, видни в Приложение Б, по-долу в обявлението. Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата, за отделна обособена позиция. Участникът има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, като класирането се извършва индивидуално за всяка една от тях.

Прогнозна стойност без ДДС
287000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

18


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размерът на гаранцията за участие е определен съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗОП, в абсолютна сума за отделните обособени позиции, посочен в таблицата по предходната точка и се представя в една от формите посочени в чл. 60 от ЗОП, а именно: А/ Парична сума В случай на представяне на гаранция под формата на парична сума: - паричната сума може да бъде внесена чрез банков превод по разплащателна сметка на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД в Алианц банк България АД, IBAN BG 21 BUIN 7009 1021 4533 11, BIC код BUINBGSF . Б/ Банкова гаранция В случай на представяне на банкова гаранция: - тя трябва да бъде открита със срок на валидност не по – малко от 200 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти; - в нея следва да бъдат посочени случаите на чл. 61, ал. 1 от ЗОП, в които МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД ще упражни правото си на задържането й; - тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция /представя се в оригинал/, в полза на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД; Гаранция за участие по отделните обособени позиции: № 1 - Ултразвукова диагностична апаратура - 2000 лв. № 2 - Видиоендоскопи за горна и долна ендоскопия (комплект) - 700 лв. Възложителят задържа или освобождава гаранцията за участие, при условията и сроковете, посочени в чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Участникът е необходимо да приложи списък с изброяване на обособените позиции за които е подал офертно предложение, като внесе гаранцията определена за всяка позиция, за която участва. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Представя се при подписване на договора, в една от предвидените в чл. 60 от ЗОП форми и следва да е със срок на валидност не по –малко от 30 дни след изтичане на гаранционния срок на доставената апаратура. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора. В приложимите случай – когато предметът на договора включва две или повече обособени позиции и гаранционният срок на отделните апарати е различен, изпълнителят се задължава да внесе гаранцията за изпълнение, за всяка от позициите отделно, със съответния срок на валидност. В тези случаи изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение, за всяка от обособените позиции.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на доставеното оборудване предмет на настоящата обществена поръчка ще се извърши по банков път, в размери и срокове, както следва: 1. Авансово плащане в размер на 30% /тридесет на сто/ от стойността на договора, платимо до 30-дневен срок от неговото подписване. 2. Остатъка от 70% /седемдесет на сто/ от стойността на договора, на 18 /осемнадесет/ равни месечни вноски за целия период на договора, всяка от тях, платима до 30-то число на всеки месец, считано от месеца, следващ месеца на монтирането и след представяне на следните документи: 1. фактура – оригинал 1 /един/ брой и 2 /два/ броя заверени копия; 3. писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ(ако е необходимо).; 4. митническа декларация (ако е необходимо).

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Участникът трябва да е в състояние да осигури гаранционно обслужване на оборудването за минималния срок, определен от Възложителя – 24 месеца. Гаранционното поддържане е за съответната апаратура ведно с окомплектовката на последната, която е описана в техническа оферта. 2. Участниците трябва да разполагат с необходимия персонал, включително и сервизни специалисти, за изпълнение на поръчката. Те следва да гарантират време за посещение на място на сервизен специалист, при възникнала неизправност на апаратурата, до 6 (шест) часа и отстраняване неизправността в рамките на 24 (двадесет и четири) часа, считано от момента на уведомяване на Изпълнителя. Ако е необходим по-дълъг срок за отстраняване на повреда, той трябва да се определи с двустранен протокол, в който се посочват обективните причините за това. 3. Документ за регистрация на участника - при участници обединения се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, същият следва да представи указаните в чл. 56, ал. 3 от ЗОП документи. 4. Форми на Гаранция за участие: 4.1.оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от бъларска или чуждестранна банка. Банковата гаранция, издадена от чуждестранни банки, следва да е авизирана чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението; 4.2. Паричната сума може да бъде внесена чрез банков превод по разплащателна сметка на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД в Алианц банк България АД, IBAN BG 21 BUIN 7009 1021 4533 11, BIC код BUINBGSF. *Ако гаранцията за участие е банкова, участникът представя оригинал, ако е парична сума – оригинал на документ за внесена гаранция за участие или заверено от кандидата копие, с гриф „Вярно с оригинала”. Към документа за внесена гаранция за участие е необходимо всеки участник да приложи списък с изброяване на обособените позиции, за които е подал офертно предложение и съответната стойност на гаранцията за участие за всяка една от тях. 5. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП. 6. Представените от участниците документи за доказване на техническите им възможности следва да съдържат информация за кои обособени позии се отнасят.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта - по приложения образец - на хартиен и електронен носител. 2. Техническа оферта, представена от участника по приложения в документацията образец, включваща пълно описание на оферираната медицинска апаратура - поставя се в плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, представя се на хартиен и електронен носител. 3. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 4. Административна справка – по приложения образец. 5. Документ за регистрация на участника, удостоверяващ неговата правосубектност (заверено копие с гриф „Вярно с оригинала”) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя в легализиран превод на български език. В случаите, когато участникът е физическо лице – нотариално заверено копие от документ за самоличност. 6. Документ, удостоверяващ регистрацията по ЗДДС, ако участникът е регистриран или декларация, че не е ригистриран по ЗДДС - заверено от участника копие. 7. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда офертата, в случай, че това не е законния представител на участника - оригинал или нотариално заверено пълномощно. 8. Документ за внесена гаранция за участие, придружен със списък за отделните позиции. Гаранцията за участие* се представя в една от формите съгласно чл. 60 от ЗОП. 9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, съгласно приложения към документацията образец – с подпис и мокър печат. 10. Декларация за използване на подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП и приложения образец. Декларация от подизпълнителя (в случай, че бъде използван такъв), че е съгласен да участва в процедурата като такъв. 11. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - В приложимите случаи с подпис и мокър печат. 12. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 13. Декларация за приемане на условията в проекта на договора. 14. Декларация относно срока на валидност на офертата съгласно приложения към документацията образец. 15. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно приложения към документацията образец. 16. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно приложения към документацията образец. 17. Ценова оферта (изготвена по образец на хартиен и електронен носител). Документите по т. т. 1, 2 и 11 се поставят в плик № 2, по т. 17 - в плик № 3, а останалите документи в плик № 1.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изисква.
Минимални изисквания: Не е приложимо.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Каталог/брошура или оригинална техническа спецификация на производителя, за предлаганата апаратура. Същите се представят и в превод на български език в случай, че са на чужд език. Параметрите и техните стойности се доказват с информацията от предоставения каталог/брошура или оригинална техническа спецификация. Ако се установи различие между представените данни и действителните - участникът се отстранява от участие и офертата не се разглежда. 2. Сертификат за управление на качеството ISO 13485 или еквивалентен за производителя на оферираната апаратура. 3. Декларация за съответствие с Директива 93/42/ MDD, издадена от производителя или упълномощен представител, или Сертификат за CE-марка издаден от нотифициран орган, за оферираната апаратура. Върху всеки представен документ по тази точка - участникът трябва да впише номера на обособената позиция, за която се отнася, съгласно ценовата и техническа оферта. 4. Оторизационно писмо от производителя на медицинската апаратура на името на участника. Върху всяко оторизационно писмо участникът трябва да впише номера на обособената позиция, за която се отнася, съгласно ценовата и техническа оферта. 5. Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 на участника, свързан с предмета на обществена поръчка. 6. Разрешително за търговия на едро с медицинска апаратура/мед. изделия за участника.
Минимални изисквания: 1.Оригинал. 2.Заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала”. 3.Заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала”. 4.Оригинал или нотариално заверено копие. 5.Нотариално заверено копие. 6.Заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала” .
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Цена; тежест: 60
Показател: Качество; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 707062 от 12.01.2016 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.04.2016 г.  Час: 14:00
Платими документи

ДА

Цена: 24 BGN
Условия и начин на плащане

В случай, че кандидат заяви писмено искане за получаването на документацията за участие, цената на последната е 24 (двадесет и четири) лв. с ДДС. Възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на участника на посочен от него адрес. Посочената сума се внася в касата на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, или по банков път, по сметката на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД в „Алианц Банк България” АД, BIC: BUINBGSF, IBAN: BG 21 BUIN 7009 1021 4533 11, след което документацията се получава от деловодството на лечебното заведение или се изпраща на посочения от кандидата адрес. В случай, че документацията се заявява писмено е необходимо да се изпрати писмено заявление, в което да се посочат данни за фактура, копие от платежно нареждане, адрес, на който да се изпрати документацията, телефон и e-mail за контакт. Пълен и безплатен достъп до настоящата документация е предоставен и на официалната интернет страница на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД – www.mbal2pv.com към конкретната обществена поръчка в профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.04.2016 г.  Час: 14:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.04.2016 г.  Час: 11:00
Място

Конферентната зала на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, находяща се на адрес гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Ултразвукова диагностична апаратура.
1) Кратко описание

Ултразвукова диагностична апаратура, включва: 1 бр. Стационарен ехографски апарат с кардиологична насоченост с комплектация от: 1/ Кардиологична сонда с фазова матрица с минимален честотен обхват от 2 до 5 MHz. 2/ Многопланова трансезофагеална сонда с моторизирано въртене на кристала и с минимален честотен обхват от 3 до 8 MHz; 1 бр. Стационарен ехографски апарат с абдоминална насоченост в комплектация с: 1/ Абдоминална сонда с минимален честотен обхват от 2 до 5 MHz. 2/ Линейна високочестотна сонда с минимален честотен обхват от 5 до 12 MHz. 3/ Комплект за пункционна биопсия за абдоминалния трансдюсер. 4/ Възможност за работа с многопланова трансезофагеална сонда с моторизирано въртене на кристала и с минимален честотен обхват от 3 до 8 MHz; 1 бр. Преносим ехографски апарат с кардиологична насоченост, дигитално формиране на лъча и обработка на образа тип лап-топ в комплектация с: 1/ Кардиологична сонда с фазова матрица с минимален честотен обхват от 2 до 5 MHz. 2/ Количка за апарата. 3/ Възможност за работа с многопланова трансезофагеална сонда с моторизирано въртене на кристала и с минимален честотен обхват от 3 до 8 MHz.; 1 бр. Преносим черно-бял ехографски апарат абдоминална насоченост в комплектация с: 1/ Абдоминална сонда с минимален честотен обхват от 2 до 5 MHz. 2/ Линейна високочестотна сонда с минимален честотен обхват от 6 до 10 MHz. и чело минимум 45 мм. 3/ ректалентрансдюсер от 4 до 7 MHz с радиус макс. 11 мм. 4/ Пункционен адаптер за ректален трансдюсер.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
215000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 18
5) Допълнителна информация

Гаранция за участие: 2 000 лв. (две хиляди лева)


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Видиоендоскопи за горна и долна ендоскопия (комплект)
1) Кратко описание

Видеоиндоскопи за горна и долна ендоскопия с архив. Система и набор за ендоскопски манипулации (комплект).

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

1 бр. съгласно техническата спецификация от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
72000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 18
5) Допълнителна информация

Гаранция за участие - 700 лв. (седемстотин лева)