Версия за печат

00507-2016-0003

BG-с. Петлешково:

РЕШЕНИЕ

Номер: 03 от 25.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, За: Проф. д-р Иван Димитров Киряков, Република България 9521, с. Петлешково, Тел.: 058 603125, E-mail: office@dai-gt.org, Факс: 058 603183

Място/места за контакт: Добруджански земеделски институт - с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dai-gt.org/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: научно-изследователска дейност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на автомобилен бензин, дизелово моторно гориво, газ пропан-бутан, масла, смазки, антифриз ,спирачна течност и добавки за нуждите на Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево за 2016, 2017 и 2018г., по обособени позиции, съгласно три Поръчки-спецификации на възложителя. Обособена позиция №1- Доставка на дизелово моторно гориво, съгл. Поръчка-спецификация №1, франко склада на Добруджански земеделски институт в с. Петлешково.; Обособена позиция №2-Доставка на масла, смазки, антифриз, спирачна течност и добавки, съгл. Поръчка-спецификация № 2 и Приложение към Поръчка-спецификация №2; Обособена позиция №3- Доставка на автомобилен бензин, дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан, съгл. Поръчка-спецификация №3, чрез 24-часово зареждане на бензиностанции на територията на Р България, при условията на безналично плащане с разплащателни карти.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обект на обществената поръчка е доставка на горива, смазочни масла и препарати, които са стоки, включени в списъка по чл. 90, ал. 1, т.11 от ЗОП, видно от Приложението към чл. 38, ал. 1 от ППЗОП. Чл. 38, ал. 1 от ППЗОП регламентира, че в случаите на чл. 90, ал. 1, т.11 от ЗОП, когато обект на поръчката е доставка на стоки, определени по списък от Държавната комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерския съвет, договорът за обществената поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържища (ЗСБТ), при условията определени от Правилника на Стоковата борса. При тези обстоятелства, избраната от възложителя процедура е най-подходяща в случая, тъй като има възможност борсовият посредник да осъществи сделката на стоковата борса при най-изгодните за възложителя условия, гарантиращи бързина, качество и технически възможности за изпълнение на поръчката от страна на доставчика. Закупуването на посочените стоки на стоковата борса е свързано с осигуряване на пълна прозрачност при възлагане на поръчката, минимални разходи и минимален срок за обявяване, провеждане и приключване на процедурата, конкурентност и обезпечаване в максимална степен на интересите на възложителя.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Проф. д-р Иван Димитров Киряков
Длъжност: Директор