Версия за печат

02711-2016-0044

BG-гр. Върбица:

РЕШЕНИЕ

Номер: 5 от 25.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СИДП ДП ШУМЕН ТП ДГС ВЪРБИЦА, ул. Септемврийско въстание №133, За: Емил Димов, България 9870, гр. Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС ВЪРБИЦА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Горско и ловно стопанство


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка чрез покупка на гуми, необходими за служебните автомобили на Държавно Горско Стопанство „Върбица” за 2016 година"

II.3) Кратко описание на поръчката

„Доставка чрез покупка на гуми, необходими за служебните автомобили на Държавно Горско Стопанство „Върбица” за 2016 година"

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34351100

Описание:

Външни гуми за леки автомобили

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 4 от 14.03.2016 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2711-2016-44
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

719263

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.03.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.9) Друга допълнителна информация:

Допусната е техническа грешка в размера на гумите в описанието на трета позиция - Автомобилни гуми за автомобил с марка УАЗ 31514 зимни, с размер 215/55 R15. Коректният запис навсякъде в тръжната документация (техническа спецификация, предлагана цена, тръжни условия и проект на договор) в размера на гумите в трета позиция е: 215/90 R15


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://wwwcpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Хълми Ахмед Амза
Длъжност: Директор