Версия за печат

00267-2016-0030

BG-Пловдив: 15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

община Пловдив, пл. Стефан стамболов №1, За: Н. Видолова - гл. експерт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656751, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://plovdiv.bg..

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160321Hvgr2969134.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: ., Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Дизайн, изработка и доставка на рекламни и информационни материали в изпълнение на проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център в град Пловдив.”, финансиран по ОП „Добро управление” съгласно Договор №BG05SFPO001-4.001-0014-C01”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 15 (15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Дизайн, изработка и доставка на рекламни и информационни материали в изпълнение на проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център в град Пловдив.”, финансиран по ОП „Добро управление” съгласно Договор №BG05SFPO001-4.001-0014-C01” Изработването на рекламните и информационни материали по настоящата обществена поръчка е съгласно изискванията посочени в Приложение 4 "Концепция за брандинг и визия на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България" към Договор за БФП по процедура BG05SFOP001-4.001 – ОИЦ, публикувана на официалната интернет страница на ОП "Добро управление" 2014-2020 - www.eufunds.bg, Раздел: Наръчници, ръководства, правила.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79800000, 79810000, 79822000, 22816000, 22816100, 22852000, 18936000, 30199000, 30124000, 39263000, 39294100, 30199792

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги
Услуги по печатане на печатни изделия
Услуги по предпечатна подготовка
Блокноти
Бележници с листове, които лесно се откъсват
Папки за сортиране
Чанти от текстилни материали
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Части и аксесоари за офис техника
Офис принадлежности
Информационни и промоционални продукти
Календари

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Дизайн, изработка и доставка на рекламни и информационни материали в изпълнение на проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център в град Пловдив.”, финансиран по ОП „Добро управление” съгласно Договор №BG05SFPO001-4.001-0014-C01 по заявка на Възложителя, съгласно Техническата спецификация.

Стойност, без да се включва ДДС
38166.67 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.12.2018 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците следва да представят гаранция за участие под формата на банкова гаранция (в оригинал) или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Гаранцията за участие е определена в размер на 300 лв. (триста лева). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато се представя банкова гаранция за участие, същата следва да бъде със срок на валидност не по-кратък от 180 дни от датата, посочена за дата на получаване на офертата, а условията за задържането и усвояването й, записани в нея, следва да бъдат съобразени с чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗОП. Банкова сметка на Община Пловдив: IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03, BIC: IORTBGSF, ТБ ИнвестБанк АД - клон Пловдив. Гаранцията за изпълнение е определена на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания не представят гаранции за участие и за изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Средствата за договореното възнаграждение ще бъдат осигурени по приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, операция „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Заплащането на услугата ще се извършва по банков път до 30 дни, след представяне на фактура от изпълнителя за стойността на извършените и приети услуги по заявка и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемането на материалите без забележка. Всички разходи за дизайн, художествено оформление, брандиране, изработка, пакетиране и доставка и др. на всеки един от информационните и рекламни материали, следва да бъдат включени в крайните единични цени на изделието с ДДС. Заплащането на услугата ще се извършва по оферираните от участника единични цени, които не подлежат на актуализация за срока на договора. В случай, че има сключени договори за подизпълнение плащанията по договора за обществената поръчка, ще се извърши след като Възложителят получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45 б ал. 1 от ЗОП. Общата стойност на договора за изпълнение е равна на прогнозната стойност на поръчката. Общата стойност на договора е максимална и не е обвързваща за страните, като възложителят има право в зависимост от нуждите да не възлага услуги за цялата стойност по договора.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед на предоставената му в чл. 25, ал.3, т. 2 от ЗОП правна възможност, няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител е обединение от физически и/ или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

На основание чл. 16г от Закона за обществените поръчки (ЗОП), настоящата обществена поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или хора с увреждания, тъй като предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), утвърден с Решение № 551 от 25 юли 2014 г. - Списък на произвежданите и доставяни стоки на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки. За да участва в настоящата обществена поръчка, участникът трябва да е вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания (АХУ) или в еквивалентен регистър на държава члена на ЕС. Когато участник в процедурата е обединение от такива лица, всички съдружници в обединението трябва да са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания или в еквивалентен регистър на държава члена на ЕС. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания, или еквивалентен регистър на държава – членка на ЕС, се прилага и за посочените подизпълнители. Участниците трябва да декларират обстоятелствата по чл. 16г, ал. 7 и ал. 10 от ЗОП, и да посочат номер на удостоверение за регистрация в Агенцията на хора с увреждания. Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което същата е запазена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. За участие в процедурата могат да се подават оферти и от участници, които не попадат в обхвата на чл. 16г от ЗОП. Тези оферти се разглеждат само в случай, че: - няма участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или - няма участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта и само за пълния обем на поръчката. Не се предоставя възможност за представяне на варианти в офертите. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. За да бъде допуснат до участие в процедурата, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, както и да представи всички изискуеми документи, изготвени съгласно условията на документацията. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: - за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2а и 5 и ал. 5 от ЗОП; - който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП, в т.ч. и основанията по чл. 58, ал. 3 и чл. 62а от ЗОП. - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор, включително и изискването по чл. 49 от ЗОП. Съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по реда на ЗОП, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, съдържащ 3 отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: І. Плик №1 с надпис „Документи за подбор“, в който участникът трябва да постави следните документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (пликове 1, 2 и 3), подписан от участника. 2. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; б) адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; в) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя от лицата, които представляват участника, съобразено с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по букви „а“, „б“ и „в“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 3. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, за сумата от 300 лв. (триста лева). Забележка: Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания не представят гаранции за участие и за изпълнение на поръчката. 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнители. В декларацията се посочват предвидените подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларацията за съгласие за участие като подизпълнител. 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС). 9. Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП. 10. Декларация по чл. 16г, ал. 7 и ал. 10 от ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП (т. 2 от съдържанието на плик № 1) се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП (т. 9 от съдържанието на плик № 1), които са на чужд език, се представят и в превод. ІІ. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който участникът трябва да постави попълнен документа „Техническо предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие (Приложение № 3). Ако е приложимо, в плик № 2 се прилага и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. ІІІ. Плик №3 с надпис „Предлагана цена“, в който участникът трябва да постави документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие (Приложение № 2).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се изисква

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, участникът следва да представи: - Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, изготвен по образеца от документацията (Приложение № 10). Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. • Под еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка услуги се разбират услуги свързани с дизайни, изработка, предпечат и печат на рекламни и информационни материали от хартия, пластмаса, текстил или от еко материали и други подобни. - Списък-декларация на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата, изготвен по образеца от документацията (Приложение № 11). Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен посочените документи, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- Участникът трябва да е изпълнил минимум 2 (две услуги) през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. • Под еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка услуги се разбират услуги свързани с дизайн, изработка, предпечат и печат на рекламни и информационни материали от хартия, пластмаса, текстил или от еко материали и други подобни. - Участникът трябва да има на разположение за срока на изпълнение на поръчката екип от ключови експерти – експерт графичен дизайн и експерт печат, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата. • Ключов експерт - Графичен дизайн, отговарящи на следните изисквания: - висше образование (образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър”, или еквивалент в едно от професионалните направления: „Обществени комуникации и информационни науки“, „Информатика и компютърни науки“, „Изобразително изкуство“, „Графичен дизайн“ или еквивалент; - минимум 3 (три) годишен професионален опит (считано от датата на подаване на офертата) в областта на рекламата, дизайна, изработката и/или печата на рекламни материали и/или сувенири или еквивалент. • Ключов експерт – печат, отговарящ на следните изисквания: - висше образование (образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” или еквивалент в едно от професионалните направления: „Филология“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Информатика и компютърни науки“, „Изобразително изкуство“, „Полиграфия“ или еквивалент; - минимум 3 (три) годишен професионален опит (считано от датата на подаване на офертата) в областта на рекламата, дизайна, изработката и/или печата на рекламни материали и/или сувенири или еквивалент. Участникът може да предложи и други експерти (неключови) извън ясно определените като ключови експерти, за да представи цялостната си визия за изпълнение на поръчката от гледна точка на необходимите човешки ресурси.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.05.2016 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
03.05.2016 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
CS
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 04.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично е на него могат да присъстват лицата, изброени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020

VI.3) Допълнителна информация

Желаещите да получат Документация за участие в обществената поръчка, могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Пловдив - www.plovdiv.bg - "Профил на купувача" - "Обществени поръчки". Получаването на документацията по настоящата обществена поръчка не е обвързано с плащане или регистрация. Възложителят ще публикува разяснения по документацията в официалния сайт на общината - www.plovdiv.bg - "Профил на купувача", "Обществени поръчки". Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите оферти на официалния сайт на общината - най-малко два работни дни преди отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.03.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ